Deadline: 31/10/2024

Học Bổng Toàn Phần Thạc Sĩ Nghiên Cứu Đại Học Melbourne Úc 2024

Học bổng Nghiên cứu Melbourne và Học bổng Chương trình Đào tạo Nghiên cứu (RTP) được cung cấp cho sinh viên quốc tế và sinh viên nội địa có thành tích cao đang đăng ký học tại một chương trình nghiên cứu sau đại học tại Đại học Melbourne.

🌟THÔNG TIN CHUNG

 • Loại học bổng: Toàn phần.
 • Số lượng học bổng: Khoảng 600 người.
 • Đối tượng Sinh viên quốc tịch Úc hoặc Sinh viên quốc tế.

🌟HỌC BỔNG BAO GỒM

 • Hỗ trợ chi phí đầy đủ cho tối đa hai năm cho sinh viên tham gia chương trình Thạc sĩ Nghiên cứu hoặc tối đa bốn năm cho sinh viên tham gia chương trình Tiến sĩ.
 • Trợ cấp sinh hoạt hàng năm là $37,000 cho mỗi năm học (tính theo tỷ lệ) cho tối đa hai năm đối với sinh viên tham gia chương trình Thạc sĩ Nghiên cứu hoặc tối đa 3,5 năm cho sinh viên tham gia chương trình Tiến sĩ.
 • Trợ cấp sinh hoạt có thể được điều chỉnh theo chỉ số hàng năm và bao gồm thời gian nghỉ ốm, nghỉ thai sản và nghỉ phép chăm sóc con nhỏ.
 • Hỗ trợ tiền di chuyển là $2000 cho sinh viên di chuyển từ các bang hoặc lãnh thổ khác ngoài Victoria hoặc $3000 cho sinh viên di chuyển từ nước ngoài Australia.
 • Bảo hiểm Sức khỏe cho Sinh viên Nước ngoài (OSHC) là Hội viên Độc thân dành cho sinh viên quốc tế cần có visa sinh viên để học tại Australia.

🌟YÊU CẦU

 • Đã nộp đơn và đáp ứng các yêu cầu cho một chương trình nghiên cứu sau đại học tại Đại học Melbourne.
 • Đang đăng ký học tại một chương trình nghiên cứu sau đại học tại Đại học Melbourne.

🌟TIÊU CHÍ

 • Tất cả sinh viên nội địa được nhận vào chương trình Thạc sĩ theo Nghiên cứu hoặc chương trình Tiến sĩ (PhD) tại Đại học Melbourne sẽ nhận được Học bổng Chương trình Đào tạo Nghiên cứu (Miễn phí học phí).
 • Học bổng Nghiên cứu Sau đại học cung cấp hỗ trợ kinh phí cùng với miễn giảm học phí cho sinh viên nội địa và quốc tế dựa trên thành tích học tập. Ứng viên đủ điều kiện sẽ được điểm và xếp hạng dựa trên thành tích học tập của bằng cấp cuối cùng đã hoàn thành và tiềm năng nghiên cứu trong lĩnh vực học tập của họ. Các yếu tố như việc hoàn thành một bằng cấp cùng cấp với khóa học nghiên cứu mà học bổng đang tìm kiếm, kinh nghiệm chuyên môn liên quan, công bố đã qua đánh giá, chứng chỉ y tế chuyên gia hoặc sáng tác âm nhạc gốc có thể được xem xét.

🌟QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ

 • Nếu là sinh viên mới và đã nộp đơn cho một khóa học nghiên cứu sau đại học trước ngày đóng hạn nộp đơn của khóa học đó, sẽ tự động được xem xét cho Học bổng Nghiên cứu Sau đại học. Bạn sẽ nhận được thông báo rằng một đơn xin học bổng đã được thêm vào hồ sơ của bạn trong vòng mười ngày làm việc kể từ ngày bạn nộp đơn khóa học.
 • Nếu bạn đã chấp nhận một đề nghị khóa học nghiên cứu sau đại học và trì hoãn bắt đầu để được xem xét lại cho một học bổng, bạn phải nộp một đơn đăng ký trực tuyến TẠI ĐÂY trước ngày 31 tháng 10 để được xem xét cho học bổng trong năm tiếp theo. Bạn sẽ nhận được thông báo rằng một đơn xin học bổng đã được thêm vào hồ sơ của bạn trong vòng mười ngày làm việc kể từ ngày bạn nộp đơn trực tuyến.
 • Nếu bạn đang đăng ký học một khóa học nghiên cứu sau đại học mà bạn muốn xin học bổng, bạn phải nộp một đơn đăng ký trực tuyến TẠI ĐÂY  trước ngày 31 tháng 10 để được xem xét cho học bổng trong năm tiếp theo. Bạn sẽ nhận được thông báo rằng một đơn xin học bổng đã được thêm vào hồ sơ của bạn trong vòng mười ngày làm việc kể từ ngày bạn nộp đơn đăng ký trực tuyến.

🌟THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Website: https://www.unimelb.edu.au/

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-toan-phan-thac-si-nghien-cuu-dai-hoc-melbourne-uc-2024-s24036.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17032

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network