Deadline: 15/10/2020

York University International Entrance Scholarship of Distinction in Canada

If you want to start your educational journey in Canada with some funding help, then you can apply for the International Entrance Scholarship of Distinction at York University.

The educational program is available for international students who want to apply for an undergraduate degree study in Canada for the academic year 2020/21.

Established in 1959, York University is a public research university in Canada. York is committed to giving a broad demographic of student’s access to high quality, research-intensive learning environments committed to the public good.

Why study at York University? Choosing to study with York University is an excellent decision if you want to build a bright career. The university offers gold-standard teaching and cutting-edge research at nationally and globally.

Application Deadline: October 15, 2020

Brief Description

 • University or Organization: York University
 • Department: NA
 • Course Level: Undergraduate
 • Award: $35,000
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: 4
 • Nationality:  International Students
 • The program can be taken in Canada

Eligibility            

 • Eligible Countries: All nationalities
 • Acceptable Course or Subjects: Undergraduate program in one of the following Faculties: Environmental Studies, Fine Arts, Glendon, Health, Lassonde, Liberal Arts & Professional Studies, Science or Schulich
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must have high school certificates from a recognized university.

How to Apply

 • How to Apply: In order to apply for the grant, students have to register in the bachelor’s degree program at York University. After that, applicants can complete the online application form for this award.
 • Supporting Documents: Candidates must be ready to submit the resume, reference letters, personal statements, transcripts, etc.
 • Admission Requirements: For taking admission, applicants must have a minimum cumulative grade point average of 7.80.
 • Language Requirement: Applicants from outside the home country will often need to meet specific English language/other language requirements in order to be able to study there.

Benefits

York University will provide the award amount of $35,000 per year to the successful candidates to support their undergraduate study in Canada.


Học bổng Nhập học Quốc tế tại Đại học York, Canada 

Nếu bạn muốn bắt đầu hành trình giáo dục của mình ở Canada với một số trợ giúp tài trợ, thì bạn có thể đăng ký Học bổng Nhập học Quốc tế tại Đại học York.

Chương trình giáo dục dành cho sinh viên quốc tế muốn đăng ký học đại học tại Canada cho năm học 2020/21.

Được thành lập vào năm 1959, Đại học York là một trường đại học nghiên cứu công cộng ở Canada. York cam kết cung cấp rộng rãi quyền truy cập vào các môi trường học tập chuyên sâu, nghiên cứu chuyên sâu, cam kết vì lợi ích cộng đồng.

Tại sao học tại Đại học York? Chọn học với Đại học York là một quyết định tuyệt vời nếu bạn muốn xây dựng một sự nghiệp tươi sáng. Trường đại học cung cấp giảng dạy tiêu chuẩn vàng và nghiên cứu tiên tiến trên toàn quốc và toàn cầu.

Hạn chót nộp đơn: ngày 15 tháng 10 năm 2020

Tổng quan học bổng

 • Đại học/Tổ chức: Đại học York
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Đại học
 • Giải thưởng: 35.000 đô la
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: 4
 • Quốc tịch: Sinh viên quốc tế
 • Chương trình có thể được thực hiện tại Canada

Điều kiện đăng ký

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Chương trình đại học tại một trong các khoa sau: Nghiên cứu môi trường, Mỹ thuật, Glendon, Sức khỏe, Lassonde, Nghệ thuật tự do & Nghiên cứu chuyên nghiệp, Khoa học hoặc Schulich
 • Để đủ điều kiện, ứng viên phải có chứng chỉ trung học từ một trường đại học được công nhận.

Quy trình nộp đơn

 • Để nộp đơn xin cấp, sinh viên phải đăng ký chương trình cấp bằng cử nhân tại Đại học York. Sau đó, ứng viên có thể hoàn thành mẫu đơn trực tuyến cho giải thưởng này.
 • Tài liệu hỗ trợ: Ứng viên phải sẵn sàng nộp sơ yếu lý lịch, thư giới thiệu, tuyên bố cá nhân, bảng điểm, v.v.
 • Yêu cầu nhập học: Để tham gia, ứng viên phải có điểm trung bình tích lũy tối thiểu là 7,80.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Ứng viên từ nước ngoài thường sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu ngôn ngữ tiếng Anh / ngôn ngữ khác để có thể học tại đó.

Những lợi ích

Đại học York sẽ cung cấp số tiền thưởng 35.000 đô la mỗi năm cho các ứng viên thành công để hỗ trợ việc học đại học tại Canada.

Apply Now

 

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network