World Bank Young Professionals Program 2021

If you are ready to begin your career this year so get enrolled in the World Bank Young Professionals Program 2021  in Washington, DC. This is a two-year leadership development program in the U.S for young professionals with plenty of future benefits.

The World Bank training opportunity will provide you five-year employment program at MIGA, IFC, or World Bank and one of the best leadership programs. You will be trained in the classroom and also get hands-on experience on the job with the learning of fundamentals and good leadership styles.

Over 1700 participants have been recruited since 1963, who is now at senior positions at the World Bank Group. The program is looking for enthusiastic, outstanding, diverse, and highly qualified individuals who have had academic success and potential to be a good leader.

Brief Description

 • Country: U.S.A
 • Organization: The World Bank
 • Program duration: 24 Months
 • Benefits and future incentives:
 • Competitive salary
 • Health, Life, and Accident Insurances
 • Pension Plan
 • Transportation and Relocation Benefits
 • Mobility Premium

Highlighted Feature of Training Program

 • Get Professional Experience and training in working with International Firms.
 • Hands-on experience in Field Work
 • Coaching and Mentoring under the world’s best professionals.
 • Opportunity to work with diverse team members
 • Communication and exposure to International entrepreneurs.

Eligibility Criteria

Minimum Requirements for the Young Professionals Program.

 • Be born on or after October 1, 1988
 • At least 3 years of relevant work experience in YPP business Areas.
 • Must a Ph.D. or Master’s degree
 • Must be fluent in English
 •  Field specialization relevant to the WBG Technical/Operations such as urban planning, agriculture, economics, finance, natural resources, education, public health, social sciences, engineering, and others.

Additional Qualifications

 • Passion and commitment to international development
 • Fluent in one or more of the WBG’s working languages (French, Portuguese, Russian, Arabic, Chinese, and Spanish) is desired, but not required
 • Excellent academic credentials and achievements
 • Excellent leadership and client engagement skills
 • International experience in-country development.

Required Documents

 • CV
 • 2 Short Essays
 • Academic certificates/transcripts
 • Short Summary of Thesis
 • 3 Professional or Academic Recommendations

Files should be in pdf, Docx within 5 MB size.

How to apply

 • Before applying,  prepare all the required documents.
 • You will not be able to make any changes after the submission of the application form.
 • You will get the YPP ID number upon submission of your application online.
 • As the process moves along, students get notified.
 • Candidates would be conducted virtually and assessed on the basis of technical expertise, experience, and client orientation.
 • You will be asked to review and discuss documents by an assessment center.
 • Timed computer-based financial tests.

Application Deadline

 • The last date to apply for the World Bank Group Young Professionals Program 2021 is  June 30, 2020.

Chương trình Chuyên gia Trẻ tại Ngân hàng Thế giới 2021

Nếu bạn đã sẵn sàng bắt đầu sự nghiệp của mình trong năm nay, hãy đăng ký tham gia Chương trình Chuyên gia Trẻ của Ngân hàng Thế giới 2021 tại Washington, DC. Đây là chương trình phát triển lãnh đạo hai năm tại Hoa Kỳ dành cho các chuyên gia trẻ tuổi với nhiều lợi ích trong tương lai.

Cơ hội đào tạo của Ngân hàng Thế giới sẽ cung cấp cho bạn chương trình việc làm năm năm tại MIGA, IFC hoặc World Bank và một trong những chương trình lãnh đạo tốt nhất. Bạn sẽ được đào tạo trong lớp học và cũng có được kinh nghiệm thực tế trong công việc với việc học các nguyên tắc cơ bản và phong cách lãnh đạo tốt.

Hơn 1700 người tham gia đã được tuyển dụng từ năm 1963, hiện đang ở các vị trí cấp cao tại Nhóm Ngân hàng Thế giới. Chương trình đang tìm kiếm những cá nhân nhiệt tình, xuất sắc, đa dạng và có trình độ cao, có thành công trong học tập và tiềm năng trở thành một nhà lãnh đạo giỏi.

Tổng quan chương trình

 • Quốc gia: Hoa Kỳ
 • Tổ chức: Ngân hàng Thế giới
 • Thời lượng chương trình: 24 tháng
 • Lợi ích và ưu đãi trong tương lai:
 • Lương cạnh tranh
 • Bảo hiểm sức khỏe, tính mạng và tai nạn
 • Kế hoạch lương hưu
 • Lợi ích vận chuyển và tái định cư
 • Phí di động

Điểm nổi bật của chương trình đào tạo

 • Kinh nghiệm chuyên môn và đào tạo làm việc với các công ty quốc tế.
 • Kinh nghiệm thực hành trong lĩnh vực này
 • Huấn luyện và Kèm cặp dưới các chuyên gia giỏi nhất thế giới.
 • Cơ hội làm việc với các thành viên nhóm đa dạng
 • Giao tiếp và tiếp xúc với các doanh nhân quốc tế.

Điều kiện đăng ký

Yêu cầu tối thiểu cho Chương trình Chuyên gia Trẻ:

 • Sinh vào hoặc sau ngày 1 tháng 10 năm 1988
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan trong lĩnh vực kinh doanh YPP.
 • Phải có bằng tiến sĩ hoặc bằng thạc sĩ
 • Phải thông thạo tiếng Anh
 • Chuyên môn hóa lĩnh vực liên quan đến Kỹ thuật / Hoạt động của WBG như quy hoạch đô thị, nông nghiệp, kinh tế, tài chính, tài nguyên thiên nhiên, giáo dục, y tế công cộng, khoa học xã hội, kỹ thuật và các lĩnh vực khác.

Trình độ chuyên môn bổ sung:

 • Đam mê và cam kết phát triển quốc tế
 • Thông thạo một hoặc nhiều ngôn ngữ làm việc của WBG (tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Quốc và tiếng Tây Ban Nha) là mong muốn, nhưng không bắt buộc
 • Thành tích học tập xuất sắc
 • Kỹ năng lãnh đạo và thu hút khách hàng tuyệt vời
 • Kinh nghiệm quốc tế phát triển trong nước.

Tài liệu cần thiết

 • CV
 • 2 bài luận ngắn
 • Giấy chứng nhận học tập / bảng điểm
 • Đề cương nghiên cứu
 • 3 thư giới thiệu chuyên môn hoặc học tập
 • Tệp phải ở dạng pdf, Docx trong kích thước 5 MB.

Cách thức ứng tuyển

 • Trước khi đăng ký, chuẩn bị tất cả các tài liệu cần thiết.
 • Bạn sẽ không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào sau khi nộp mẫu đơn.
 • Bạn sẽ nhận được số ID YPP khi nộp đơn trực tuyến.
 • Sinh viên sẽ được thông báo khi chương trình xét tuyển tiến hành.
 • Các ứng viên sẽ được tiến hành hầu như và đánh giá trên cơ sở chuyên môn kỹ thuật, kinh nghiệm và định hướng khách hàng.
 • Bạn sẽ được yêu cầu nghiên cứu và thảo luận về một tài liệu bởi một trung tâm đánh giá.
 • Bài kiểm tra về tài chính trên máy tính.

Hạn chót nộp đơn

Ngày cuối cùng để đăng ký Chương trình Chuyên gia Trẻ của Ngân hàng Thế giới 2021 là ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Apply now

 

 

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network