William and Ina Cartwright Scholarship at University of Canterbury

The University of Canterbury offers hands-on experience in the workplace, helping you to make connections that count in the real world. It has exchanges with over 50 universities worldwide. It is ranked in the top 1% of universities worldwide. The university provides a dedicated support system to help you find your way and make the most of uni life. It gives you an excellent educational foundation that you will be able to turn into an amazing career.

Application Deadline: October 31, 2020

Brief Description

 • University or Organization: University of Canterbury
 • Department: NA
 • Course Level: Doctoral degree
 • Award: $26,000
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: Not known
 • Nationality: New Zealand and international students
 • The award can be taken in New Zealand

Eligibility

 • Eligible Countries: Claimants from New Zealand and all around the world
 • Acceptable Course or Subjects: Research doctoral degree in any subject offered by the university
 • Admissible Criteria: To be eligible for this bursary, the applicant must have to apply for the full-time doctoral research degree coursework at the University of Canterbury for the academic year 2020/21.

How to Apply

 • How to Apply: To get involved in this education award, aspirants are requisite to be enlisted in the research doctoral degree coursework at the university. After taking acceptance claimants can apply for this studentship.
 • Supporting Documents: The University may be asked you for a letter of motivation, statement of purpose, letter of recommendation, transcript, and CV.
 • Admission Requirements: Before you submit your course application, you are needed to check the entry requirements for each qualification you plan to study.
 • Language Requirement: If you are applying for admission to UC with qualifications gained outside of New Zealand, you need to provide evidence of your English language skills.

Benefits:

The studentship will be awarded worth up to $26,000 to the successful candidates.

Apply Now


Đại học Canterbury cung cấp trải nghiệm thực tế tại nơi làm việc, giúp bạn tạo ra các kết nối có giá trị trong thế giới thực. Nó có giao lưu với hơn 50 trường đại học trên toàn thế giới. Nó được xếp hạng trong 1% các trường đại học hàng đầu trên toàn thế giới. Trường đại học cung cấp một hệ thống hỗ trợ chuyên dụng để giúp bạn tìm ra con đường của mình và tận dụng tối đa cuộc sống chung. Nó mang lại cho bạn một nền tảng giáo dục tuyệt vời mà bạn sẽ có thể trở thành một sự nghiệp đáng kinh ngạc.

Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 10 năm 2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Canterbury
 • Bộ phận: NA
 • Cấp độ khóa học: Bằng tiến sĩ
 • Giải thưởng: $ 26,000
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số giải thưởng: N/A
 • Quốc tịch: New Zealand và sinh viên quốc tế
 • Giải thưởng có thể được nhận tại New Zealand

Đủ điều kiện

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Người từ New Zealand và khắp nơi trên thế giới
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Nghiên cứu bằng tiến sĩ trong bất kỳ chủ đề nào do trường đại học cung cấp
 • Tiêu chí được chấp nhận: Để đủ điều kiện cho chương trình này, ứng viên phải đăng ký khóa học toàn thời gian cấp bằng nghiên cứu tiến sĩ tại Đại học Canterbury cho năm học 2020/21.

Làm sao để đăng kí

 • Làm thế nào để nộp đơn: Để tham gia vào giải thưởng giáo dục này, những người có nguyện vọng được yêu cầu để được tham gia vào các khóa học cấp bằng tiến sĩ nghiên cứu tại trường đại học. Sau khi nhận hồ sơ, những người yêu cầu được chấp nhận có thể đăng ký tư cách sinh viên này.
 • Tài liệu hỗ trợ: Trường đại học có thể yêu cầu bạn cung cấp thư động viên, tuyên bố mục đích, thư giới thiệu, bảng điểm và CV.
 • Yêu cầu Nhập học: Trước khi nộp đơn đăng ký khóa học, bạn cần kiểm tra các yêu cầu đầu vào cho từng bằng cấp mà bạn dự định theo học.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Nếu bạn đăng ký vào UC với các bằng cấp đạt được bên ngoài New Zealand, bạn cần cung cấp bằng chứng về khả năng tiếng Anh của mình.

Những lợi ích:

Học sinh sẽ được trao trị giá lên đến $ 26,000 cho các ứng viên thành công.

Apply Now

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network Nhà đẹp, Kênh homestay, Hostel, Villa, Resort, Khách sạn, Nhà Nghỉ

Shortlink: https://youthop.vn?p=2022

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network