Wellington Doctoral Scholarship New Zealand – FULLY FUNDED

The Victoria University of Wellington is now accepting applications for the Wellington Doctoral Scholarship New Zealand 2021. Students from all over the world can apply for this fully-funded PhD scholarship program.

Each year the Victora University of Wellington offers approximately 110 fully-funded scholarships in New Zealand. The scholarships are offered to both New Zealand and international students in any discipline.

The aim of the Victoria Doctoral Research Scholarship is to support doctoral study and encourage postgraduate research. These are merit-based scholarships are awarded on the basis of academic merit.

The Victora University of Wellington is one of the top universities in New Zealand. It was established in 1897. It has been ranked 215th in the world by the  QS World University Rankings 2020.

Brief Description

 • Country: New Zealand
 • University: Victoria University of Wellington
 • Course/ Degree level: Doctoral Programs
 • Study areas: Any discipline offered by the university.
 • Scholarship duration: 3 Years PhD Scholarship in New Zealand
 • Scholarship amount:
 • Full tuition fees
 • PhD stipend annually: $23,500
 • Thesis allowance

Eligibility Criteria

 • Graduates from all over the world can apply
 • Applicants must have completed bachelors and master’s degree
 • Applicants must have a strong academic record & excellent academic references

Note: Please visit the official website for more information about the Phd scholarship eligibility criteria, Terms and Conditions, and regulations of the application of this scholarship.

How to apply

Fist of all, you must read all the PhD scholarship requirements available on the official website. Follow the following step by step guide.

Step 1: First, you need to check the admission and scholarship requirements

Step 2: Complete an online application for both Victora doctoral scholarship and doctoral admission

Step 3: The third step is very important. You need to prepare your expression of interest

Step 4: You need to select your academic referees

Step 5: Gather additional documentation

Step 6: You need to upload all the required documents to the online application

Step 7: When you complete all the above steps, submit your application.

The University Research Scholarships Committee (the Committee), a sub­ committee of the University Research Committee will award scholarships on the basis of academic merit.

Application Deadline

 • You can apply throughout the year but your applications will only be considered 3 times each year.
 • The three application deadlines for Wellington Doctoral Scholarship New Zealand 2021 are 1 March, 1 July and 1 November.

Học bổng Tiến sĩ tại Đại học Victoria Wellington, New Zealand

Đại học Victoria Wellington hiện đang chấp nhận đơn xin Học bổng Tiến sĩ Wellington New Zealand 2021. Sinh viên từ khắp nơi trên thế giới có thể đăng ký chương trình học bổng tiến sĩ được tài trợ đầy đủ này.

Mỗi năm, Đại học Victora Wellington cung cấp khoảng 110 học bổng được tài trợ hoàn toàn ở New Zealand. Học bổng được cung cấp cho cả New Zealand và sinh viên quốc tế trong bất kỳ ngành học nào.

Mục đích của học bổng nghiên cứu tiến sĩ Victoria là hỗ trợ nghiên cứu tiến sĩ và khuyến khích nghiên cứu sau đại học. Đây là những học bổng được trao trên cơ sở thành tích học tập.

Đại học Victora của Wellington là một trong những trường đại học hàng đầu ở New Zealand. Nó được thành lập vào năm 1897. Nó đã được xếp hạng thứ 215 trên thế giới bởi QS World University Rankings 2020.

Tổng quan học bổng

 • Quốc gia: New Zealand
 • Đại học: Đại học Victoria Wellington
 • Cấp độ khóa học / bằng cấp: Chương trình tiến sĩ
 • Khu vực nghiên cứu: Bất kỳ ngành học được cung cấp bởi các trường đại học.
 • Thời gian nhận học bổng: Học bổng 3 năm tại New Zealand
 • Học bổng bao gồm: Học phí đầy đủ, sinh hoạt phí hàng năm: $ 23.500, phụ cấp luận văn

Điều kiện đăng ký

 • Sinh viên tốt nghiệp từ khắp nơi trên thế giới có thể áp dụng
 • Ứng viên phải hoàn thành bằng cử nhân và bằng thạc sĩ
 • Ứng viên phải có thành tích học tập & tài liệu tham khảo học tập xuất sắc

Lưu ý: Vui lòng truy cập trang web chính thức để biết thêm thông tin về tiêu chí đủ điều kiện nhận học bổng Phd, Điều khoản và Điều kiện và quy định về việc áp dụng học bổng này.

Quy trình nộp đơn

Đầu tiên, bạn phải đọc tất cả các yêu cầu học bổng tiến sĩ có sẵn trên trang web chính thức. Thực hiện theo các bước sau hướng dẫn từng bước.

Bước 1: Trước tiên, bạn cần kiểm tra các yêu cầu nhập học và học bổng

Bước 2: Hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến cho cả học bổng tiến sĩ Victora và nhập học tiến sĩ

Bước 3: Bước thứ ba rất quan trọng. Bạn cần chuẩn bị bài luận thể hiện sự quan tâm của bạn đối với học bổng

Bước 4: Bạn cần chọn người giới thiệu học thuật

Bước 5: Thu thập tài liệu bổ sung

Bước 6: Bạn cần tải lên tất cả các tài liệu cần thiết lên ứng dụng trực tuyến

Bước 7: Khi bạn hoàn thành tất cả các bước trên, hãy gửi đơn đăng ký của bạn.

Ủy ban Học bổng Nghiên cứu Đại học (Ủy ban), một tiểu ban của Ủy ban Nghiên cứu Đại học sẽ trao học bổng trên cơ sở thành tích học tập.

Hạn chót nộp đơn

Bạn có thể nộp đơn trong suốt cả năm nhưng hồ sơ của bạn sẽ chỉ được xem xét 3 lần mỗi năm.
Ba thời hạn nộp đơn cho Học bổng Tiến sĩ Wellington New Zealand 2021 là 1 tháng 3, 1 tháng 7 và 1 tháng 11.

Apply now

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network