Deadline: 31/07/2020

Vienna University of Technology PhD Position in Austria 2020

The Vienna University of Technology is currently accepting applications for its PhD Position in Structural and Algorithmic Aspects of Preference-based Problems in Social Choice. The position is open for the academic session 2020/2021.

The PhD programme is available for the WWTF research project (Vienna Science and Technology Fund). The project topics include voting, structured preferences, stable matching with a focus on parameterized and approximation algorithm design.

Vienna University of Technology (TU Wien) is a well-renowned university located in Austria has received extensive recognition in teaching as well as in research. It offers funding opportunities for young researchers to advance their independent scientific careers.

Why would you like to become a part of TU Wien? The university provides various courses that focused on engineering, computer science, and natural sciences. It also has advanced facilities, well-qualified lecturers, and a welcoming environment for students from around the world.

Application Deadline: July 31, 2020

Brief Description

 • University or Organization: TU Wien
 • Department: NA
 • Course Level: PhD
 • Award: € 1,599,620
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: Not Known
 • The award can be taken in Austria

Eligibility

 • Eligible Countries: If you want to know about nationality, please directly contact the employer.
 • Acceptable Course or Subjects: PhD program in Structural and Algorithmic Aspects of Preference-based Problems in Social Choice.
 • Admissible Criteria: To be eligible, applicants with a solid background in areas such as algorithm design (including BUT NOT LIMITED to parameterized algorithms and approximation algorithms), computational complexity, and/or discrete mathematics are welcome to apply.

How to Apply

 • How to Apply: To grasp this wonderful opportunity, candidates must send their application directly to Jiehua Chen: ta.ca.neiwut-at-nehc.auheij.
 • Supporting Documents: Send your application including academic CV, a motivation letter, including an explanation of your research interests, and a list of subjects studied, giving sufficient details and grades/marks obtained.
 • Admission Requirements: Applicants must have completed their Master’s thesis.
 • Language Requirement: Must have good communication and English writing skills.

Benefits

The TU Wien will provide the following benefits:

 • The PhD position entails an employment contract for the initial period of 3 years with a funding volume: € 1,599,620.
 • The position is available immediately and the starting date is quite flexible.
 • A department that offers top research expertise, and a stimulating and supportive environment.

 Apply Now


Đại học Công nghệ Vienna hiện đang chấp nhận đơn đăng kí học bổng cho bậc học Tiến sĩ về các khía cạnh cấu trúc và thuật toán của các vấn đề dựa trên ưu tiên trong lựa chọn xã hội. Vị trí này được mở cho phiên học 2020/2021.

Chương trình tiến sĩ có sẵn cho dự án nghiên cứu WWTF (Quỹ khoa học và công nghệ Vienna). Các chủ đề của dự án bao gồm bỏ phiếu, ưu tiên có cấu trúc, kết hợp ổn định với trọng tâm là thiết kế thuật toán tham số hóa và xấp xỉ.

Đại học Công nghệ Vienna (TU Wien) là một trường đại học nổi tiếng ở Áo đã được công nhận rộng rãi trong giảng dạy cũng như trong nghiên cứu. Nó cung cấp cơ hội tài trợ cho các nhà nghiên cứu trẻ để phát triển sự nghiệp khoa học độc lập của họ.

Tại sao bạn muốn trở thành một phần của TU Wien? Trường đại học cung cấp các khóa học khác nhau tập trung vào kỹ thuật, khoa học máy tính và khoa học tự nhiên. Nó cũng có cơ sở vật chất tiên tiến, giảng viên có trình độ tốt và môi trường chào đón sinh viên từ khắp nơi trên thế giới.

Hạn chót nộp đơn: ngày 31 tháng 7 năm 2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: TU Wien
 • Sở: NA Cấp độ khóa học: Tiến sĩ
 • Giải thưởng: € 1,599,620
 • Cách thức nộp đơn: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: Không biết
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Áo

Điều kiện

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Nếu bạn muốn biết vềcác quốc tịch hợp lệ, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tuyển dụng.
 • Khóa học hoặc môn học có thể chấp nhận: Chương trình tiến sĩ về khía cạnh cấu trúc và thuật toán của các vấn đề dựa trên ưu tiên trong lựa chọn xã hội.
 • Tiêu chí được chấp nhận: Để đủ điều kiện, những ứng viên có nền tảng vững chắc trong các lĩnh vực như thiết kế thuật toán (bao gồm NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN cho các thuật toán tham số và thuật toán xấp xỉ), độ phức tạp tính toán và / hoặc toán học rời rạc được áp dụng.

Cách đăng ký

 • Cách đăng ký: Để nắm bắt cơ hội tuyệt vời này, các ứng viên phải gửi đơn đăng ký trực tiếp tới Jiehua Chen: ta.ca.neiwut-at-nehc.auheij.
 • Tài liệu hỗ trợ: Gửi đơn đăng ký của bạn bao gồm CV học tập, thư động viên, bao gồm giải thích về sở thích nghiên cứu của bạn và danh sách các đối tượng nghiên cứu, cung cấp đủ chi tiết và điểm / điểm đạt được.
 • Yêu cầu nhập học: Ứng viên phải hoàn thành luận án Thạc sĩ.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Phải có kỹ năng giao tiếp và viết tiếng Anh tốt.

Những lợi ích

 • TU Wien sẽ cung cấp các lợi ích sau:
 • Vị trí tiến sĩ đòi hỏi một hợp đồng lao động trong thời gian ban đầu là 3 năm với khối lượng tài trợ: € 1,599,620.
 • Vị trí có sẵn ngay lập tức và ngày bắt đầu khá linh hoạt.
 • Một bộ phận cung cấp chuyên môn nghiên cứu hàng đầu, và một môi trường khuyến khích và hỗ trợ.

Đăng kí ngay!

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network