Vida Stout International Scholarship at University of Canterbury in New Zealand, 2020

Start your academic journey with financial support through Vida Stout International Scholarship funded by the University of Canterbury for the academic session 2020-2021. The programme is open to both domestic and international students.

This scholarship encourages motivated students who want to undertake a PhD degree program in the field of Biological Sciences and Environmental Science at the Canterbury School of Biological Sciences.

Founded in 1873, the University of Canterbury is the second oldest institution in New Zealand has been granted five stars by QS Stars. It provides various undergraduate and postgraduate degree programs to students from all around the world.

Why study at the University of Canterbury? At this university, students will get professional learning opportunities, career guidance, and employment services. The university has well-qualified staff dedicated to helping students in finding their way.

Application Deadline: October 15, 2020

Brief Description

 • University or Organization: University of Canterbury
 • Department: School of Biological Sciences
 • Course Level: PhD
 • Award: $16,000 per annum
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: Not Known
 • Nationality: International
 • The award can be taken in New Zealand

Eligibility

 • Eligible Countries: All nationalities.
 • Acceptable Course or Subjects: PhD degree program in the areas of limnology or environmental science, preferably of the South Island.
 • Admissible Criteria: To be eligible for the funding, applicants must meet the following criteria:
 • Must have a previous year degree.
 • Applicants studying limnology will be given preference.

How to Apply

 • How to Apply: In order to apply for the educational award, candidates must take admission in Doctoral degree program in the subject area of Biological Sciences and Environmental Science at the University of Canterbury. After that, all eligible applicants must submit an online application.
 • Supporting Documents: Must provide copies of transcripts, CV, and academic certificates in the support of your application.
 • Admission Requirements: For taking admission, you need to meet entry requirements for your chosen program.
 • Language Requirement: Aspirants from outside the home country will often need to meet specific English language requirements in order to be able to study at the university.

Benefits

All eligible candidates will receive the award of $16,000 per annum for a doctoral degree program at the University of Canterbury in New Zealand.

Apply Now


Bắt đầu hành trình học tập của bạn với sự hỗ trợ tài chính thông qua Học bổng quốc tế Vida Stout do Đại học Canterbury tài trợ cho khóa học 2020-2021.

Chương trình dành cho cả sinh viên trong nước và quốc tế. Học bổng này khuyến khích các sinh viên có động lực muốn thực hiện chương trình cấp bằng tiến sĩ trong lĩnh vực Khoa học sinh học và Khoa học môi trường tại Trường Khoa học sinh học Canterbury.

Được thành lập vào năm 1873, Đại học Canterbury là tổ chức lâu đời thứ hai ở New Zealand đã được QS Stars cấp năm sao. Nó cung cấp các chương trình đại học và sau đại học khác nhau cho sinh viên từ khắp nơi trên thế giới.

Tại sao học tại Đại học Canterbury? Tại trường đại học này, sinh viên sẽ có cơ hội học tập chuyên nghiệp, hướng dẫn nghề nghiệp và dịch vụ việc làm. Trường đại học có đội ngũ nhân viên có trình độ tốt chuyên giúp đỡ sinh viên tìm đường.

Hạn chót nộp đơn: ngày 15 tháng 10 năm 2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Canterbury
 • Sở: Trường Khoa học Sinh học
 • Cấp độ khóa học: Tiến sĩ
 • Giải thưởng: $16.000
 • Cách thức nộp đơn: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: N/A
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại New Zealand

Điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch.
 • Khóa học hoặc môn học có thể chấp nhận: Chương trình cấp bằng tiến sĩ trong các lĩnh vực khoa học về khoa học và môi trường, tốt nhất là ở Đảo Nam.
 • Tiêu chí được chấp nhận: Để đủ điều kiện nhận tài trợ, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:
 • Phải có bằng được cấp vào năm trước.
 • Ứng viên nghiên cứu về khoa học giới hạn sẽ được ưu tiên

Cách đăng ký

 • Cách đăng ký: Để đăng ký giải thưởng giáo dục, thí sinh phải nhập học chương trình tiến sĩ trong lĩnh vực môn Khoa học sinh học và Khoa học môi trường tại Đại học Canterbury. Sau đó, tất cả các ứng viên đủ điều kiện phải nộp đơn trực tuyến.
 • Tài liệu hỗ trợ: Phải cung cấp bản sao bảng điểm, CV và chứng chỉ học tập để hỗ trợ cho đơn đăng ký của bạn.
 • Yêu cầu nhập học: Để tham gia, bạn cần phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào cho chương trình bạn đã chọn.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Những người có nguyện vọng nhưng đến từ các nước khác thường sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu tiếng Anh cụ thể để có thể học tại trường đại học.

Những lợi ích

Tất cả các ứng viên đủ điều kiện sẽ nhận được giải thưởng $16.000 mỗi năm cho chương trình cấp bằng tiến sĩ tại Đại học Canterbury ở New Zealand.

Đăng kí ngay!

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network