USA Postgraduate Scholarship from Memphis university 2020/2021

Pursue your studies in the USA. Good news! University of Memphis Scholarship 2020-2021 is currently open. In this article we will explain in detail about the University of Memphis Scholarship, its benefits and step by step application process.

University of Memphis Scholarship 2020-2021 is a fully funded scholarship for international students. This scholarship is offered for undergraduate and masters studies. The scholarship amounts vary and cover the difference in cost of international and domestic non-Tennessee resident tuition rates.

 

Application Deadline: November 01, 2020 / July 15, 2021 

 

Brief Description

 • University or Organization: Memphis university
 • Department: NA
 • Course Level: Bachelors, Masters
 • Award: Full tuition-fees
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International Student
 • The award can be taken in Vietnam

 

Eligibility      

 • Eligible Countries: All countries
 • Required Language: English
 • Acceptable Course or Subjects: The sponsorship will be awarded to study an Bachelor, Master degree program in any subject offered by the university
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria:
 • For undergraduate scholarship, students must meet the following criteria:
 • 24 ACT or 1180 SAT equivalent
 • 3.25 U.S.A. equivalent undergraduate degree GPA as determined by a credential evaluation agency.
 • For graduate scholarship, students must meet the following criteria:
 • 300 GRE or equivalent on other tests
 • 3.0 U.S. equivalent undergraduate degree GPA as determined by a credential evaluation agency (www.naces.org) or relevant masters degree from an accredited and approved institution

 

How to Apply

 • How to Apply: Please follow the following application instructions to apply for this scholarship.
 • (1) Access the website  to apply for admission in an undergraduate degree and master’s degree at the university.
 • (2) Upload the following documents:
 • Pre-qualification degree
 • Copies of academic transcripts and award
 • Certificates of English language proficiency
 • Personal statement / statement of purpose
 • A copy of passport.

 

Benefits

University of Memphis Scholarship provides the recipient with the amounts vary and cover the difference in cost of international and domestic non-Tennessee resident tuition rates. This scholarship cannot be combined with other UofM institutional scholarships. Exceptions are allowed for departmental funding.

Apply now

________________________________________________________________________

Hãy theo đuổi con đường học tập của bạn tại Hoa Kỳ. Tin tốt! Học bổng Đại học Memphis 2020-2021 hiện đang được mở. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đưa ra thông tin chi tiết về Học bổng Đại học Memphis, những lợi ích của nó và quy trình đăng ký từng bước.

Học bổng University of Memphis 2020-2021 là học bổng được tài trợ hoàn toàn cho sinh viên quốc tế. Học bổng này được cung cấp cho các nghiên cứu sinh bậc đại học và thạc sĩ với số tiền học bổng bao gồm sự khác biệt về chi phí học phí quốc tế và trong nước không phải là cư dân Tennessee.

 

Hạn chót nộp đơn: 1/11/2020 hoặc 15/7/2021

 

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Memphis
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Bậc Cử Nhân, Thạc sĩ 
 • Giải thưởng: Hỗ trợ toàn phần 
 • Số lượng giải thưởng: N/A
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Tất cả
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Việt Nam

 

Đủ điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả
 • Ngôn ngữ yêu cầu: Tiếng anh
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Học bổng sẽ được trao trong quá trình theo học chương trình đại học, thạc sĩ trong bất kỳ môn học nào được nhà trường cung cấp
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:
 • Đối với chương trình đại học:
 • ACT 24 tương đương với SAT là 1180.
 • Điểm trung bình của bằng đại học tương đương 3,25 Hoa Kỳ theo xác định của cơ quan đánh giá chứng chỉ.
 • Đối với hệ sau đại học:
 • GRE 300 hoặc tương đương trong các bài kiểm tra khác
 • Điểm trung bình của bằng đại học 3.0 tại Hoa Kỳ được xác định bởi cơ quan đánh giá chứng chỉ hoặc bằng thạc sĩ có liên quan từ một tổ chức được công nhận và phê duyệt

 

Làm sao để đăng ký

 • Cách đăng ký: Thực hiện các bước sau để đăng ký học bổng:
 • Truy cập website để đăng ký và lựa chọn học bổng hệ đại học hoặc hệ thạc sĩ.
 • Nộp các tài liệu sau:
 • Sơ tuyển văn bằng
 • Bản sao bảng điểm học tập và giải thưởng
 • Chứng chỉ thông thạo tiếng Anh
 • Bài luận cá nhân
 • Bản sao hộ chiếu

 

Những lợi ích

Đây là cơ hội tuyệt vời để học tập tại Đài Loan. Học bổng Sinh viên Quốc tế NCTU sẽ bao gồm các chi phí cho thí sinh như đã nêu.

Apply now

 

Shortlink: https://youthop.vn?p=2202

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network