[USA] Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Princeton 2021

Đại học Princeton là một trong những trường đại học tốt nhất trên thế giới. Nó là một trong tám trường Ivy League. Princeton có chính sách viện trợ / trợ cấp rất hào phóng và cung cấp bằng đại học được tài trợ hoàn toàn cho một số sinh viên xứng đáng.

Đại học Princeton là một trường đại học nghiên cứu Ivy League tư nhân ở Princeton, New Jersey, Hoa Kỳ. Đây là nơi có đội ngũ giảng viên trí thức cao và cũng là một cơ sở giáo dục sáng tạo, nơi những trí tuệ trẻ sáng tạo thịnh vượng.

Hơn nữa, nó đứng thứ 5 trong ấn bản 2018 của Best College. Tương tự, theo ấn bản năm 2016 của QS World University Rankings, nó đứng thứ 13 trên toàn thế giới. Ngoài ra, Princeton được biết đến nhiều nhất về khoa STEM, đặc biệt là khoa kỹ thuật, khoa học xã hội, sinh học và y sinh.

Princeton cung cấp 39 bằng đại học riêng biệt, tập trung vào 36 chuyên ngành trong 15 lĩnh vực nghiên cứu rộng rãi trong STEM, Nghệ thuật, Khoa học Xã hội và Nhân văn. 

Đủ điều kiện

 • Princeton không chỉ là một trường đặc biệt mà còn là một trong những trường đại học được lựa chọn nhiều nhất trên thế giới. Tính đến năm 2018, nó có tỷ lệ chấp nhận chỉ là 8,8%. Vì vậy, một người phải làm việc rất chăm chỉ cho học bổng. Tuy nhiên, một số ứng viên xứng đáng có thể nhận được bằng đại học được tài trợ hoàn toàn tại Princeton.
 • Ứng viên phải có khả năng chứng minh thành tích học tập cao.
 • Điểm trung bình cao và điểm SAT có thể tăng cường cơ hội được vào học.
 • Tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa.
 • Tham gia phục vụ cộng đồng và các chương trình đóng góp cho xã hội. Hầu hết sinh viên tại Princeton đều đam mê các vấn đề thế giới và mong muốn giải quyết chúng.
 • Ứng viên phải có khả năng thể hiện niềm đam mê học tập của họ thông qua bài luận ứng tuyển của họ.

Chi tiết Hỗ trợ Tài chính

 • Văn phòng tuyển sinh đưa ra quyết định liên quan đến việc nhập học của một người bất kể tình hình tài chính của người nộp đơn.
 • Các gia đình có thu nhập dưới $ 65,000 hội đủ điều kiện nhận trợ cấp để trang trải toàn bộ học phí, lệ phí đại học nội trú, tiền ăn ở.
 • Princeton đáp ứng 100% nhu cầu tài chính đã được chứng minh của mỗi học sinh.
 • Giải thưởng hỗ trợ tài chính trung bình trong năm 2017-18 là $ 53,100.
 • 82% sinh viên ra trường không mắc nợ.

Cách thức ứng tuyển

 • Tất cả các ứng viên nộp đơn vào Princeton trực tuyến thông qua Đơn đăng ký chung, Đơn đăng ký liên minh và Đơn đăng ký đại học phổ thông.
 • Hệ thống trực tuyến hướng dẫn các ứng viên thông qua quá trình cung cấp các thông tin hỗ trợ phù hợp với ứng viên năm thứ nhất.
 • Ứng viên cần nộp các tài liệu sau:
 • Princeton viết bổ sung
 • Đánh giá của Cố vấn Hướng dẫn
 • Học bạ cấp 3
 • Bảng điểm giữa năm
 • Đề xuất của giáo viên (ít nhất 2)
 • Điểm SAT
 • Điểm kiểm tra năng lực tiếng Anh, tức là TOEFL / IELTS

Thời hạn quan trọng

Deadline: Ngày 1 tháng 1

Thông báo: Cuối tháng 3

APPLY NOW


Princeton University is one of the best universities in the world. It is one of the eight Ivy League schools. Princeton has very generous aid/grant policy and provides fully funded undergraduate degree to a few deserving students.

Princeton University is a private Ivy League research university in Princeton, New Jersey, United States. It is home to highly intellectual faculty and also an innovative educational institution where bright young minds prosper.

Moreover, it ranks 5th in the 2018 edition of Best College. Similarly, according to the 2016 edition of QS World University Rankings, it ranks 13th in the whole world.

Additionally, Princeton is best known for its STEM faculty, especially, it’s engineering, social sciences, biological and biomedical science.

Princeton offers 39 distinct undergraduate degrees, concentrated into 36 majors within 15 broad fields of study in STEM, Arts, Social Sciences and Humanities.

Scholarship Award
 • Princeton is need-blind for both domestic and international applicants.
 • It meets the full demonstrated need of every admitted student.
Eligibility

Princeton is not only an exceptional but also one of the most selective universities in the world. As of 2018, it has an acceptance rate of only 8.8%.
So, one has to work very hard for the scholarship.
However, few deserving candidates may get a fully funded undergraduate degree at Princeton.

 • Applicants should be able to demonstrate high academic achievement.
 • High GPA and SAT’s score may bolster the chance of getting in.
 • Active participation in extra curricular activities.
 • Involvement in community service and programs that contributes to society.
 • Most students at Princeton are passionate about world problems and eager to resolve them.
 • Applicants must be able to demonstrate their passion for learning through their application essay.
Financial Aid Details
 • Admission office makes the decision regarding one’s admission regardless of the financial situation of the applicant.
 • The families with income less than $65,000 qualify for a grant to cover full tuition, residential college fee, room and board.
 • Princeton meets 100% of each student’s demonstrated financial need.
 • The average financial aid award in the year 2017-18 was $53,100.
 • 82% of the students graduate debt-free.
Applying

All applicants apply to Princeton online via the Common ApplicationCoalition Application and Universal College Application. The online system guides the applicants through the process of providing the supporting credentials appropriate to the first-year applicant.

Applicants need to submit following documents:

 • Princeton writing supplement
 • Guidance Counselor Evaluation
 • High School Transcripts
 • Mid-year Transcripts
 • Teacher’s recommendation (at least 2)
 • SAT scores
 • English Proficiency Test Scores i.e. TOEFL/IELTS
Important Deadlines

For Regular Decision: January 1
Notification: Late March

APPLY NOW

Shortlink: https://youthop.vn?p=2629

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network