Deadline: 01/11/2020

University of Sydney Law School Dean’s funding for International Students in Australia, 2020

Intending to support the education of outstanding students in Australia, the University of Sydney is announcing the Law School Dean’s funding for the academic year 2020-2021. The award is exclusively open for international students.

The funding program motivates highly-talented students who want to commence Doctor (JD) or Master of Laws (LLM) coursework at the University of Sydney Law School.

The University of Sydney is a well-known research university located in Australia that provides world-class teaching and research. It is appreciated as one of the leading and reputable universities in the world that offers more than 20 undergraduate degrees and over 40 postgraduate coursework degrees.

Why study at the University of Sydney? The university provides a broad range of disciplines and its research focuses on finding solutions to society’s biggest challenges. Aspirants will gain advanced knowledge while studying at this university.

Application Deadline: November 1, 2020

Brief Description

 • University or Organization: University of Sydney
 • Department: Law School
 • Course Level: Juris Doctor (JD) or Master of Laws (LLM)
 • Award: Tuition fees or $10,000 pa
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: Not Known
 • Nationality: International
 • The award can be taken in Australia

Eligibility

 • Eligible Countries: All nationalities.
 • Acceptable Course or Subjects: Juris Doctor (JD) or Master of Laws (LLM) course at the University of Sydney Law School.
 • Admissible Criteria: To be eligible, applicants must meet the following criteria:
 • Must have a previous year degree.
 • Must have an unconditional offer of admission in either a JD or LLM degree.
 • Students who have already commenced their JD or LLM studies or students transferring from other programs are not eligible.

How to Apply

 • How to Apply: If you want to become a part of this educational award, then you are recommended to take admission in the JD or LLM degree program at the University of Sydney. After being registered, you must complete and submit the application form.
 • Supporting Documents: Must provide a personal statement demonstrating your leadership experience, communication skills, personal interests, community engagement, and reasons for pursuing the study of law. In addition to this, you also have to attach academic transcripts and Resume/CV.
 • Admission Requirements:  For taking admission, applicants must meet the entry requirements of the program.
 • Language Requirement: If English is not your first language, you should provide evidence of English language ability: IELTS, TOEFL, or other acceptable proof. Please see the English Language Requirements section for more details.

Benefits

The program will provide the full tuition fees and $10,000 per annum for the duration of the degree.


Học bổng quốc tế tại Đại học Luật Sydney

Với mục tiêu hỗ trợ giáo dục cho những sinh viên xuất sắc ở Úc, Đại học Sydney đang công bố tài trợ của Trường Luật Dean ED cho năm học 2020-2021. Giải thưởng dành riêng cho sinh viên quốc tế.

Chương trình tài trợ thúc đẩy các sinh viên tài năng, những người muốn bắt đầu khóa học Tiến sĩ (JD) hoặc Thạc sĩ Luật (LLM) tại Trường Luật Đại học Sydney.

Đại học Sydney là một trường đại học nghiên cứu nổi tiếng ở Úc, nơi cung cấp việc giảng dạy và nghiên cứu đẳng cấp thế giới. Trường được đánh giá là một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu và có uy tín trên thế giới cung cấp hơn 20 bằng đại học và hơn 40 bằng cấp sau đại học.

Tại sao học tại Đại học Sydney? Trường đại học cung cấp một loạt các ngành học và nghiên cứu tập trung vào việc tìm giải pháp cho những thách thức lớn nhất của xã hội. Những người có nguyện vọng sẽ có được kiến ​​thức nâng cao khi học tại trường đại học này.

Hạn chót nộp đơn: ngày 1 tháng 11 năm 2020

Tổng quan học bổng

 • Đại học/Tổ chức: Đại học Sydney
 • Khoa: Trường luật
 • Cấp độ khóa học: Juris Doctor (JD) hoặc Master of Laws (LLM)
 • Giải thưởng: Học phí hoặc $ 10.000 pa
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: Không biết
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Úc

Điều kiện đăng ký

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch.
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Khóa học Juris Doctor (JD) hoặc Master of Laws (LLM) tại Đại học Luật Sydney.
 • Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:
 • Phải có bằng năm trước.
 • Phải có một đề nghị nhập học vô điều kiện ở trình độ JD hoặc LLM.
 • Những sinh viên đã bắt đầu nghiên cứu JD hoặc LLM hoặc sinh viên chuyển từ các chương trình khác không đủ điều kiện.

Quy trình đăng ký

 • Nếu bạn muốn trở thành một phần của giải thưởng giáo dục này, thì bạn nên tham gia chương trình cấp bằng JD hoặc LLM tại Đại học Sydney. Sau khi được đăng ký, bạn phải hoàn thành và nộp đơn đăng ký.
 • Tài liệu hỗ trợ: Phải cung cấp một tuyên bố cá nhân thể hiện kinh nghiệm lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, lợi ích cá nhân, sự tham gia của cộng đồng và lý do để theo đuổi nghiên cứu pháp luật. Ngoài ra, bạn cũng phải đính kèm bảng điểm học tập và Resume / CV.
 • Yêu cầu nhập học: Để tham gia, ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào của chương trình.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của bạn, bạn nên cung cấp bằng chứng về khả năng ngôn ngữ tiếng Anh: IELTS, TOEFL hoặc bằng chứng chấp nhận được khác. Vui lòng xem phần Yêu cầu về Tiếng Anh để biết thêm chi tiết.

Những lợi ích

Chương trình sẽ cung cấp toàn bộ học phí và $ 10.000 mỗi năm trong suốt thời gian học.

Apply Now

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...