Deadline: 24/07/2020

University of Sheffield Fully-Funded International PhD Studentship in UK

The University of Sheffield is providing a beneficial programme named as International PhD Studentship. This is a fully-funded opportunity open for the academic year 2020/21.

The educational award is available to students of any nationality who want to study a PhD degree programme in Semi-supervised Learning for Automatic Speech Recognition.

The University of Sheffield is a leading research university with a global reputation for excellence. It offers courses and programs leading to officially recognized higher education degrees such as bachelor degrees, master degrees, and doctorate degrees in several areas of study.

Why study at the University of Sheffield? At this university, applicants will improve their employability skills and gain work experience along with exploring their interest and meeting with new people.

Application Deadline: July 24, 2020

Brief Description

 • University: University of Sheffield
 • Department: Department of Computer Science
 • Course Level: PhD
 • Awards: Fully-funded
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: One
 • Nationality: UK/EU & International
 • The award can be taken in the UK

Eligibility            

 • Eligible Countries: All nationalities
 • Acceptable Course or Subjects: PhD degree in Semi-supervised Learning for Automatic Speech Recognition
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must have a minimum of 2.1 undergraduate (BSc) and postgraduate masters’ qualification (MSc) in Computer Science or a closely related subject.

How to Apply

 • How to Apply: To apply for the project, applicants need to take admission to a PhD degree at the university. After that, they can apply directly to the University of Sheffield using the online application system for this position.
 • Supporting Documents: Proof of your previous degrees, transcripts, two references, English language certificates, A supporting statement that includes a research proposal, and Curriculum vitae (CV)/resume
 • Admission Requirements: Applicants need to check out the admission requirement page at the university.
 • Language Requirement: If English is not your first language, you must have an IELTS score of 6.5 overall, with no less than 6.0 in each component.

Benefits

The studentship programme covers UK/EU tuition fees and an annual tax-free maintenance stipend at the standard UK Research rate (£15,285 in 2020-21) for up to three years. International students are eligible to apply, however, they will have to pay the difference between the UK/EU and Overseas tuition fees.

Apply Now


Đại học Sheffield đang cung cấp một chương trình có lợi mang tên Nghiên cứu sinh tiến sĩ quốc tế. Đây là một cơ hội được tài trợ đầy đủ mở cho năm học 2020/21.

Giải thưởng giáo dục dành cho sinh viên thuộc bất kỳ quốc tịch nào muốn học chương trình tiến sĩ về Học tập bán giám sát để nhận dạng giọng nói tự động.

Đại học Sheffield là một trường đại học nghiên cứu hàng đầu với danh tiếng toàn cầu về sự xuất sắc. Nó cung cấp các khóa học và chương trình dẫn đến các bằng cấp giáo dục đại học được công nhận chính thức như bằng cử nhân, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ trong một số lĩnh vực nghiên cứu.

Tại sao học tại Đại học Sheffield? Tại trường đại học này, ứng viên sẽ cải thiện kỹ năng việc làm và có được kinh nghiệm làm việc cùng với việc khám phá sự quan tâm của họ và gặp gỡ những người mới.

Hạn chót nộp đơn:  24/7/2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học: Đại học Sheffield
 • Khoa: Khoa Khoa học Máy tính
 • Cấp độ khóa học: Tiến sĩ
 • Giải thưởng: Được tài trợ hoàn toàn
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: Một
 • Quốc tịch: Anh / EU và quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Vương quốc Anh

Điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Bằng tiến sĩ về Học tập bán giám sát để nhận dạng giọng nói tự động
 • Tiêu chí chấp nhận: Để đủ điều kiện, ứng viên phải có tối thiểu 2.1 đại học (BSc) và thạc sĩ sau đại học Trình độ chuyên môn (MSc) về Khoa học máy tính hoặc một môn học liên quan chặt chẽ.

Cách đăng ký

 • Cách đăng ký: Để đăng ký dự án, ứng viên cần được nhận bằng tiến sĩ tại trường đại học. Sau đó, họ có thể nộp đơn trực tiếp vào Đại học Sheffield bằng hệ thống ứng dụng trực tuyến cho vị trí này.
 • Tài liệu hỗ trợ: Bằng chứng về bằng cấp, bảng điểm trước đây của bạn, hai tài liệu tham khảo, chứng chỉ tiếng Anh, Một tuyên bố hỗ trợ bao gồm đề xuất nghiên cứu và sơ yếu lý lịch (CV) / sơ yếu lý lịch
 • Yêu cầu nhập học: Ứng viên cần kiểm tra trang yêu cầu nhập học tại trường đại học.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của bạn, bạn phải có điểm IELTS tổng thể là 6.5, với không dưới 6.0 trong mỗi thành phần.

Những lợi ích

Chương trình sinh viên bao gồm học phí của Vương quốc Anh / EU và bảo trì miễn thuế hàng năm theo tỷ lệ Nghiên cứu tiêu chuẩn của Vương quốc Anh (£ 15,285 trong năm 2020-21) trong tối đa ba năm. Sinh viên quốc tế đủ điều kiện để nộp đơn, tuy nhiên, họ sẽ phải trả khoản chênh lệch giữa học phí ở Anh / EU và ở nước ngoài.

Đăng kí ngay!

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network