Deadline: 30/06/2020

University of Plymouth International Undergraduate Gold Scholarship in UK

To recognize the academic achievements of students, the University of Plymouth is granting an International Undergraduate Gold Scholarship. This scheme is made available for the academic year 2020-21.

This scholarship is an amazing opportunity for students who would otherwise be unable to attend the University of Plymouth due to financial reasons.

The University of Plymouth was established in 1992, and since then it has transformed many lives through its high-quality education and research. It has more than 23,000 students making it one of the largest universities in the UK. With beautiful and vibrant campuses, the university is based in a vibrant town named Plymouth in England.

Why would you like to take admission at the University of Plymouth? Through its variety of lucrative courses and programs, it prepares its students for the world of work. Its wonderful campuses are home to beautiful academic buildings, libraries, laboratories, sports and study spaces, and student residence halls.

Application Deadline: June 30, 2020

Brief Description

 • University or Organization: University of Plymouth
 • Department: School of Psychology
 • Course Level: Undergraduate
 • Award: £4000
 • Number of Awards: N/A
 • Access Mode: Online
 • Nationality: Any
 • The award can be taken in the UK

Eligibility

 • Eligible Countries: All countries
 • Eligible Course or Subjects: The scholarship are exclusively open for the following programs:
 • BSc (Hons) Psychology
 • BSc (Hons) Psychological Studies
 • BSc (Hons) Psychology with Sociology
 • BSc (Hons) Psychology with Criminology and Criminal Justice Studies
 • BSc (Hons) Psychology with Human Biology
 • MPsych (Hons) Advanced Psychology
 • MPsych (Hons) Clinical Psychology
 • Eligibility Criteria: If you want to book your seat in this program, then make sure you fulfil the following criteria:
 • Must be international students
 • Must have applied for one of the programs given above.

How to Apply

 • How to Apply: After applying for an approved course at the university; candidates will be eligible to send their application for this application program.
 • Supporting Documents: Applicants are required to submit the following documents as part of the application: Pre-qualification degree, copies of academic transcripts, certificates of English language proficiency, a statement, and a copy of passport.
 • Admission Requirements: To be enlisted for an undergraduate program at the university, applicants must have a high school diploma in an equivalent field.
 • Language Requirement: IELTS Indicator Test with a score of 6.0 overall, TOEFL Special Home Edition with a score of 76 and Duolingo online with a score of 95.

Benefits

All the winners will get a waiver of £4000 in tuition fees for the first year. Apart from this, they may also gain the following benefits:

 • 10% off the successive year’s tuition fee if an overall grade of 60% or above is maintained
 • 20% off the successive year’s tuition fee if an overall grade of 70% or above is maintained.

Học bổng Vàng tại Đại học Plymouth, UK

Để công nhận thành tích học tập của sinh viên, Đại học Plymouth đang cấp Học bổng Vàng Đại học Quốc tế. Chương trình này được cung cấp cho năm học 2020-21.

Học bổng này là một cơ hội tuyệt vời cho những sinh viên không thể theo học Đại học Plymouth vì lý do tài chính.

Đại học Plymouth được thành lập vào năm 1992, và kể từ đó, nó đã thay đổi nhiều cuộc sống thông qua giáo dục và nghiên cứu chất lượng cao. Trường có hơn 23.000 sinh viên và là một trong những trường đại học lớn nhất ở Anh. Với khuôn viên xinh đẹp và sôi động, trường đại học có trụ sở tại một thị trấn sôi động có tên Plymouth ở Anh.

Tại sao bạn muốn nhập học tại Đại học Plymouth? Thông qua các khóa học và chương trình sinh lợi, nó chuẩn bị cho sinh viên của mình cho thế giới công việc. Khuôn viên tuyệt vời của nó là nơi có các tòa nhà học thuật đẹp, thư viện, phòng thí nghiệm, không gian học tập và thể thao, và ký túc xá sinh viên.

Hạn chót nộp đơn: ngày 30 tháng 6 năm 2020

Tổng quan học bổng

 • Đại học/Tổ chức: Đại học Plymouth
 • Khoa: Trường Tâm lý học
 • Cấp độ khóa học: Đại học
 • Giải thưởng: £ 4000
 • Số lượng giải thưởng: Không áp dụng
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Bất kỳ
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Vương quốc Anh

Điều kiện đăng ký

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả các quốc gia
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Học bổng chỉ dành riêng cho các chương trình sau:
 • BSc (Hons) Tâm lý học
 • BSc (Hons) Nghiên cứu tâm lý
 • BSc (Hons) Tâm lý học với xã hội học
 • BSc (Hons) Tâm lý học với tội phạm học và nghiên cứu tư pháp hình sự
 • BSc (Hons) Tâm lý học với Sinh học Con người
 • MP tâm lý (Hons) nâng cao tâm lý
 • Tâm lý học lâm sàng (Hons)
 • Nếu bạn muốn đặt chỗ trong chương trình này, thì hãy đảm bảo bạn hoàn thành các tiêu chí sau:
 • Phải là sinh viên quốc tế
 • Phải áp dụng cho một trong những chương trình được đưa ra ở trên.

Quy trình nộp đơn

 • Sau khi đăng ký khóa học đã được phê duyệt tại trường đại học; ứng viên sẽ đủ điều kiện để gửi ứng dụng của họ cho chương trình ứng dụng này.
 • Tài liệu hỗ trợ: Ứng viên được yêu cầu nộp các tài liệu sau đây như một phần của đơn đăng ký: Bằng cấp sơ tuyển, bản sao bảng điểm học tập, chứng chỉ năng lực tiếng Anh, bản sao kê và bản sao hộ chiếu.
 • Yêu cầu nhập học: Để được ghi danh vào một chương trình đại học tại trường đại học, ứng viên phải có bằng tốt nghiệp trung học trong một lĩnh vực tương đương.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Bài kiểm tra chỉ số IELTS với tổng điểm 6.0, TOEFL Special Home Edition với số điểm 76 và Duolingo trực tuyến với số điểm 95.

Những lợi ích

Tất cả những người chiến thắng sẽ được miễn 4000 bảng học phí cho năm đầu tiên. Ngoài ra, họ cũng có thể đạt được những lợi ích sau:

 • Giảm 10% học phí năm học liên tiếp nếu duy trì điểm tổng thể từ 60% trở lên
 • Giảm 20% học phí của năm học liên tiếp nếu điểm chung từ 70% trở lên được duy trì.

Apply Now

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network