University of Alberta Scholarship 2021

University of Alberta Scholarships in Canada is giving an amazing opportunity to study for a Master’s Degree & Ph.D. Degree in Canada. This is Full Scholarships For International students across the world. Alberta University is a Premier University and public Research-Based University. 200 Undergraduate programs, More than 500 graduate programs, 250 specializations, and 300 research areas are at Alberta University. Your career starts now with a Canadian Scholarship. Now, You don’t need IELTS/TOEFL, You can meet English Language Criteria without it. Alberta university will teach you how to take your career at the next level because it is among Top 150 Universities in the world. Each graduate program has its own policies for student scholarships, entrance, and course requirements. You can apply in those scholarships individually and can submit one application. UAlberta Scholarship Canada is for Graduate, Undergraduate and many other Diploma offers for International students. Applicants should contact the department well in advance. 

Application Deadline: November 1st 2020, March 1st 2021, May 1st 2021

Brief Description

 • University or Organization: University of Alberta
 • Department: NA
 • Course Level: Masters, PhD
 • Award: Bachelors, Masters, Ph.D., Diploma, or Certificate program
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: All
 • The award can be taken in Vietnam

Eligibility      

 • Eligible Countries: All countries
 • Acceptable Course or Subjects: The sponsorship will be awarded to study a Master and PhD degree program in any subject offered by the university
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria:
 • Must have a strong Academic Background.
 • You don’t need English Language Certificate if you are from English Speaking Countries.

How to Apply

 • How to Apply: The application process is online. Please read the Applicants Guidance Note carefully before completing as eligibility criteria may differ from country to country

Benefits

This support will help selected students by covering the full tuition cost of any approved master program. 

Apply now

_______________________________________________________________

Học bổng của Đại học Alberta ở Canada sẽ mang đến cơ hội tuyệt vời để học bậc Thạc sĩ & Tiến sĩ. Đây là Học bổng Toàn phần dành cho sinh viên Quốc tế trên toàn thế giới. Đại học Alberta là Đại học Premier và Đại học công lập dựa trên nghiên cứu với 200 chương trình Đại học, hơn 500 chương trình sau đại học, 250 chuyên ngành, và 300 lĩnh vực nghiên cứu. Trường đại học Alberta sẽ đào tạo tốt các ngành học cho sinh viên quốc tế bởi trường nằm trong số 150 trường Đại học hàng đầu trên thế giới. Mỗi chương trình sau đại học có các chính sách riêng về học bổng sinh viên, yêu cầu đầu vào và khóa học. Bạn có thể nộp đơn từng học bổng đó và có thể nộp một đơn. Học bổng UAlberta Canada dành cho bậc Sau đại học, bậc Đại học và nhiều chương trình cấp Chứng chỉ khác dành cho sinh viên Quốc tế. Ứng viên nên liên hệ trước với bộ phận này.

Hạn chót nộp đơn: 01/11/2020; 01/03/2021; 01/05/2021

Mô tả ngắn gọn

  • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Alberta
  • Sở: NA
  • Cấp độ khóa học: Bậc cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ
  • Giải thưởng: Hỗ trợ toàn phần 
  • Số lượng giải thưởng: N/A
  • Chế độ truy cập: Trực tuyến
  • Quốc tịch: Tất cả
  • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Việt Nam

Đủ điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Học bổng sẽ được trao trong quá trình theo học chương trình thạc sĩ và tiến sĩ trong bất kỳ môn học nào được nhà trường cung cấp
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:
 • Phải có nền tảng học vấn chuyên môn vững vàng.
 • Không cần Chứng chỉ tiếng Anh nếu bạn đến từ các Quốc gia có tiếng Anh là ngôn ngữ chính.

Làm sao để đăng ký

 • Cách đăng ký: Đây là quá trình đăng ký trực tuyến. Vui lòng đọc kỹ Lưu ý Hướng dẫn dành cho người đăng ký trước khi hoàn thành vòng đơn vì tiêu chí có thể khác nhau giữa các quốc gia.

Những lợi ích

Hỗ trợ này sẽ giúp những sinh viên được chọn bằng cách trang trải toàn bộ học phí của bất kỳ chương trình thạc sĩ nào đã được phê duyệt.

Apply now

 

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network Nhà đẹp, Kênh homestay, Hostel, Villa, Resort, Khách sạn, Nhà Nghỉ

Shortlink: https://youthop.vn?p=2393

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network