University Maastricht High Potential Scholarships for International candidates

Scholarship Overview

Maastricht University High Potential grants are made available by the University Scholarship Fund in order to encourage talented international students from outside the EU/EEA to follow a Master’s or PhD program at Maastricht University. University Maastricht High Potential Scholarships for International candidates (International students from a country outside the EU/EEA)

Application Deadline: October 31, 2020

Brief Description

 • University or Organization: Maastricht University
 • Department: UM master’s program or graduate program for professionals offered at the University except for programs under the School of Business and Economics.
 • Course Level: Ph.D.
 • Duration: Maximum of 12 months. In case of a two-year Master’s programme the Scholarship Committee will award the scholarship for a maximum of 24 months.
 • Award: Tuition fee waiver.
 • Nationality: International students from a country outside the EU/EEA

Eligibility

 • You must be admissible for a UM master’s program or graduate program for professionals. 
 • May be no older than 35 years. 
 • You must have obtained excellent results in their previous studies. 
 • You must come from a country outside the EU/EEA 
 • Meet the requirements for obtaining an entry visa and residence permit for studying in

How to Apply

Students can download the application form from the official website. The application deadline is October yearly

Benefits

The scholarship covers

 • living expenses (€10,500),
 • insurance (€ 520),
 • visa costs (€ 304),
 • tuition fee (€ 13.000 or € 17.500).

APPLY NOW

__________________________________________________________________

Học Bổng Toàn Phần Bậc Sau Đại Học Tại Đại Học Maastricht 2020

Các khoản tài trợ của Đại học Maastricht được cung cấp bởi Quỹ Học bổng Đại học nhằm khuyến khích sinh viên quốc tế từ bên ngoài EU / EEA theo học chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại Đại học Maastricht. Học bổng toàn phần bậc sau đại học của Đại học Maastricht dành cho ứng viên Quốc tế (Sinh viên quốc tế đến từ một quốc gia ngoài EU / EEA)

Hạn chót nộp đơn: ngày 31 tháng 10 năm 2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Maastricht
 • Khoa: Chương trình thạc sĩ hoặc chương trình sau đại học được cung cấp tại trường ngoại trừ các chương trình thuộc Trường Kinh doanh và Kinh tế.
 • Cấp độ khóa học: Ph.D.
 • Thời hạn: Tối đa 12 tháng. Trong trường hợp chương trình Thạc sĩ kéo dài hai năm, Ủy ban Học bổng sẽ trao học bổng trong thời gian tối đa là 24 tháng.
 • Giải thưởng: Miễn học phí và trợ cấp hàng tháng.
 • Quốc tịch: Sinh viên quốc tế đến từ một quốc gia ngoài EU / EEA

Điều kiện ứng tuyển

 • Sinh viên phải được nhận vào chương trình thạc sĩ của UM hoặc chương trình sau đại học dành cho các chuyên gia.
 • Không quá 35 tuổi.
 • Sinh viên phải đạt được kết quả xuất sắc trong các nghiên cứu trước đây của họ.
 • Sinh viên phải đến từ một quốc gia ngoài EU / EEA
 • Đáp ứng các yêu cầu để xin thị thực nhập cảnh và giấy phép cư trú để học tập tại

Cách thức đăng ký

Sinh viên có thể tải đơn đăng ký từ trang web chính thức. Hạn nộp hồ sơ là tháng 10 hàng năm.

Những lợi ích

Học bổng bao gồm

 • Chi phí sinh hoạt (€ 10,500),
 • Bảo hiểm (520 €),
 • Chi phí thị thực (€ 304),

APPLY NOW

 

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network Nhà đẹp, Kênh homestay, Hostel, Villa, Resort, Khách sạn, Nhà Nghỉ

Shortlink: https://youthop.vn?p=2117

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network