Deadline: 01/10/2020

UMY funding for International Students in Indonesia

Want to be financially secure for your education? Good News! You have a beneficial opportunity to apply for the UMY funding for International Students in Indonesia.

Furnished by the Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, the program is open for those eligible candidates who wish to study the undergraduate and postgraduate degree coursework at UMY.

The Universitas Muhammadiyah Yogyakarta is the second-largest Islamic organization in Indonesia. It is recognized as the 4th best university and become the top private university in Indonesia by 4 International colleges and universities.

Why at the Universitas Muhammadiyah Yogyakarta? At this university, students can get the ability to explore and create opportunity, cultural sensitivity, networking, and adaptability. It helps candidates to understand themselves and their career interests.

Application Deadline: October 1, 2020

Brief Description

 • University or Organization: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 • Department: NA
 • Course Level: Bachelor and masters degree
 • Award: Tuition fee and living cost
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: Not known
 • Nationality: International students
 • The award can be taken in Indonesia

Eligibility

 • Eligible Countries: International students
 • Acceptable Course or Subjects: Bachelor and masters degree in any subject
 • Admissible Criteria: To be eligible for this fund, the applicant must have to be applied for the bachelor and masters degree program in their chosen subject at the university for the academic year 2020-2021.

How to Apply

If you want to involve in this studentship then you are enforced to be enrolled in the undergraduate and postgraduate degree coursework at the university. After being enlisted, you can send the award application to Cooperation and International Office UMY through e-mail: bkln@umy.c.id.

Additional Information

 • If you are going to enroll in the bachelor and masters degree program at UMY them you must have to hold your previous degree qualification certificates.
 • Supporting Documents: There are no supporting documents are needed for this grant. At the time of application, the university may be asked for it.
 • Language Requirement: All seekers must have to demonstrate English-language proficiency.
 • Benefits: The studentship will cover the tuition fee and living cost of the candidate.

Quỹ hỗ trợ UMY cho sinh viên quốc tế tại Indonesia

Được cung cấp bởi Đại học Muhammadiyah Yogyakarta, chương trình này dành cho những ứng viên xuất sắc muốn theo học các khóa học đại học và sau đại học tại UMY.

Đại học Muhammadiyah Yogyakarta là tổ chức Hồi giáo lớn thứ hai ở Indonesia. Nó được công nhận là trường đại học tốt thứ 4 và trở thành trường đại học tư thục hàng đầu tại Indonesia bởi 4 trường cao đẳng và đại học quốc tế.

Tại sao chọn Đại học Muhammadiyah Yogyakarta? Tại trường đại học này, sinh viên được tự do khám phá và tìm kiếm cơ hội, nâng cao khả năng thích ứng. Trường cũng giúp các ứng viên hiểu bản thân và lợi ích nghề nghiệp của họ.

Hạn cuối: 01/10/2020

Thông tin cơ bản

 • Đại học/Tổ chức: Đại học Muhammadiyah Yogyakarta
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Cử nhân và thạc sĩ
 • Giải thưởng: Học phí và chi phí sinh hoạt
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: Không biết
 • Quốc tịch: Sinh viên quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện ở Indonesia

Điều kiện đăng ký

 • Các nước đủ điều kiện: Sinh viên quốc tế
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Bằng cử nhân và thạc sĩ trong bất kỳ môn học nào
 • Tiêu chí được chấp nhận: Để đủ điều kiện nhận quỹ này, ứng viên phải được đăng ký chương trình cử nhân và thạc sĩ trong môn học đã chọn tại trường đại học cho năm học 2020-2021.

Làm thế nào để đăng ký

 • Nếu bạn muốn tham gia vào chương trình này thì bạn buộc phải đăng ký vào các khóa học đại học và sau đại học tại trường đại học. Sau khi được chấp nhận, bạn có thể gửi đơn xin giải thưởng tới Văn phòng Hợp tác và Quốc tế UMY thông qua e-mail: bkln@umy.c.id.
 • Nếu bạn định đăng ký vào chương trình cử nhân và thạc sĩ tại UMY, bạn phải có chứng chỉ bằng cấp trước đây.
 • Tài liệu hỗ trợ: Không có tài liệu hỗ trợ nào cần thiết cho khoản tài trợ này.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Tất cả những người tìm kiếm phải chứng minh trình độ tiếng Anh.
  Quyền lợi: Học sinh sẽ được cấp học phí và chi phí sinh hoạt.

Apply Now

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network