UC Professor Jim Coxon Graduate Chemistry International Fund in New Zealand, 2020

Awards help strengthen your academic and career goals by removing financial barriers. In order to cover study expenses, the University of Canterbury is offering the Professor Jim Coxon Graduate Chemistry International Fund for the academic session 2020/21.

The educational programme assists postgraduate students in the Department of Chemistry to present their research results at a national or international conference.

The University of Canterbury is the second oldest university in New Zealand has been awarded a 5-Star QS ranking for internationally-renowned research and teaching. It offers a wide range of facilities and services are available to students on and around the UC campus as well as our field facilities.

Why study at the University of Canterbury? At this university, candidates can get an excellent educational foundation that you will be able to turn into an amazing career. Here students can find a degree that suits their interests, strengths, and career goals.

Application Deadline: November 10, 2020

Brief Description

 • University or Organization: University of Canterbury
 • Department: Department of Chemistry
 • Course Level: Graduate
 • Award: $750
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: Not Known
 • Nationality: International
 • The award can be taken in New Zealand

Eligibility

 • Eligible Countries: All nationalities.
 • Acceptable Course or Subjects: Graduate degree program in Chemistry.
 • Admissible Criteria: To be eligible, applicants must meet the following criteria:
 • Must be postgraduate chemistry students.
 • Applicants are required to hold their previous Certificates of Degree.

How to Apply

 • How to Apply: In order to apply for the opportunity , candidates must have to take admission in a graduate degree program at the University of Canterbury. No application form is available for this application : applications are made directly to the Head of the Department of Chemistry. For more information please see “Application Instructions” for requirements.
 • Supporting Documents: Application must include a statement of the applicant’s intent of the use of the award (up to 1 page) and a statement of support from the applicant’s supervisor (up to 1 page).
 • Admission Requirements:  For taking admission, applicants must meet the entry requirements of the program.
 • Language Requirement: If English is not your first language, you should provide evidence of English language ability: IELTS, TOEFL, or other acceptable proof. Please see the English Language Requirements section for more details.

Benefits

Eligible candidates will receive the amount worth up to $750 for graduate studies in Chemistry at the University of Canterbury in New Zealand.


Học bổng quốc tế Professor Jim Coxon Graduate Chemistry tại New Zealand

Giải thưởng giúp củng cố mục tiêu học tập và nghề nghiệp của bạn bằng cách loại bỏ các rào cản tài chính. Để trang trải chi phí học tập, Đại học Canterbury đang cung cấp Quỹ hỗ trợ Professor Jim Coxon Graduate Chemistry cho khóa học 2020/21.

Chương trình giáo dục hỗ trợ sinh viên sau đại học tại Khoa Hóa học trình bày kết quả nghiên cứu của họ tại một hội nghị quốc gia hoặc quốc tế.

Đại học Canterbury là trường đại học lâu đời thứ hai ở New Zealand đã được trao giải xếp hạng QS 5 sao cho nghiên cứu và giảng dạy nổi tiếng quốc tế. Trường cung cấp một loạt các cơ sở và dịch vụ có sẵn cho sinh viên trong và xung quanh khuôn viên UC cũng như các cơ sở thực địa.

Tại sao học tại Đại học Canterbury? Tại trường đại học này, ứng viên có thể có được một nền tảng giáo dục tuyệt vời xây dựng nền tảng cho tương lai. Tại đây sinh viên có thể tìm thấy sở thích, điểm mạnh và mục tiêu nghề nghiệp của họ.

Hạn chót nộp đơn: ngày 10 tháng 11 năm 2020

Tổng quan học bổng

 • Đại học / Tổ chức: Đại học Canterbury
 • Khoa: Khoa Hóa
 • Cấp độ khóa học: Sau đại học
 • Giải thưởng: $ 750
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: Không biết
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện ở New Zealand

Điều kiên đăng ký

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch.
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Chương trình cấp bằng tốt nghiệp Hóa học.
 • Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:
 • Phải là sinh viên đã tốt nghiệp chuyên ngành hóa học.
 • Ứng viên được yêu cầu giữ Chứng chỉ Bằng cấp trước đây.

Quy trình ứng tuyển

 • Cách đăng ký: Để đăng ký cơ hội, ứng viên phải tham gia chương trình cấp bằng sau đại học tại Đại học Canterbury. Không có mẫu đơn nào có sẵn cho ứng dụng này: các ứng dụng được thực hiện trực tiếp cho Trưởng phòng Hóa học.
 • Tài liệu hỗ trợ: Đơn đăng ký phải bao gồm tuyên bố về ý định của người nộp đơn về việc sử dụng giải thưởng (tối đa 1 trang) và tuyên bố hỗ trợ từ người giám sát của ứng viên (tối đa 1 trang).
 • Yêu cầu nhập học: Để tham gia, ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào của chương trình.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của bạn, bạn nên cung cấp bằng chứng về khả năng ngôn ngữ tiếng Anh: IELTS, TOEFL hoặc bằng chứng chấp nhận được khác. Vui lòng xem phần Yêu cầu về Tiếng Anh để biết thêm chi tiết.

Những lợi ích

Các ứng viên đủ điều kiện sẽ nhận được số tiền trị giá lên tới 750 đô la cho các nghiên cứu sau đại học về Hóa học tại Đại học Canterbury ở New Zealand.

Apply Now

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...