The National Chiao Tung University Scholarships in Taiwan for Spring 2021

The National Chiao Tung University Scholarships in Taiwan for Spring 2021 is now open to study Bachelors, Masters, and Doctoral Degree Programs in different academic fields and majors. Taiwan Universities are offering more than 2,000 Scholarships this year. The NCTU Taiwan Scholarships is the world’s class famous scholarship. NCTU University Ranks 4 in Taiwan and 427 in the world. 

Why are National Chiao Tung University Scholarships perfect? Because not many people know about these scholarships, so not much competition; no need to contact the professor for acceptance. There are Multiple Fields and Scholarships offered by the NCTU University. Currently, National Chiao Tung University (NCTU) offers International Student Scholarship 2021 for their Spring admissions 2021. It is a Fully Funded Scholarship for International Students in Undergraduate/Bachelors, Master’s degree (M Phill/ MS) and Doctorate (Ph.D.) Degree courses. 

Application Deadline: September 30, 2020

Brief Description

 • University or Organization: National Chiao Tung University, Taiwan
 • Department: NA
 • Course Level: Bachelors, Masters, PhD
 • Award: Full tuition-fees
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International Student
 • The award can be taken in Vietnam

Eligibility      

 • Eligible Countries: International Student
 • Acceptable Course or Subjects: The sponsorship will be awarded to study an Bachelor, Maser, Ph.D degree program in any subject offered by the university
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria:
 • Applicants must be healthy both physically and mentally.
 • Applicants may not be recipients of any other scholarships at the same time.
 • Applicants with a high school degree are eligible to apply for Bachelor’s Degree programs.
 • Applicants with an undergraduate/bachelor’s degree are eligible to apply for Master’s Degree programs.
 • Applicants with a master’s degree are eligible to apply for Ph.D./Doctoral Degree programs.

How to Apply

 • How to Apply: You have to apply directly to the University Portal. Must first submit an Online Application, upload all the documents. New Students Must Select the “NCTU Scholarship” on the form to be considered. To apply for the Scholarship, Please Visit the Official Website of the NCTU Taiwan University Scholarships 2021. Please Select NCTU Taiwan International Student Scholarship.
 • Supporting Documents: Online Application form
 • The Highest Degree Diploma verified with official stamps.
 • The highest degree Transcript
 • Two recommendation letters: (Must be written by the applicant’s Teacher, Advisor, or an Employee). NCTU Recommendation Letters Template are available from the website.
 • Passport
 • Study plan: The study plan can be written in English or Chinese.
 • English Proficiency Certificate: If the previous degree is all English-taught courses, applicants may ask the university/department/advisor to issue the official statement that ” the medium of instruction is English at this institute.”
 • Academic thesis or relevant publications (for Ph.D. program applicants).      

Benefits

A great opportunity to study in Taiwan. One of the easiest opportunities to get. The NCTU International Student Scholarship will cover the following expenses as given.

Apply now

 

________________________________________________________________________

 

Học bổng tại Đại học quốc gia Chiao Tung – Đài Loan cho kỳ học mùa xuân năm 2021 hiện đang được mở cho các chương trình học sau: Chương trình Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ các chuyên ngành khác nhau. Trường đại học Đài Loan hiện đang cung cấp hơn 2.000 suất học bổng trong năm nay và học bổng NCTU Đài Loan là học bổng nổi tiếng hàng đầu thế giới. Đại học NCTU xếp hạng 4 tại Đài Loan và 427 trên thế giới. 

Tại sao nên chọn Học bổng ở Đại học Quốc gia Chiao Tung? Đây là loại học bổng chưa được phổ biến rộng rãi ở các quốc gia nên sẽ giảm được mức độ cạnh tranh giữa các ứng viên. Hiện tại, Đại học Quốc gia Chiao Tung (NCTU) mở cổng đăng ký học bổng Sinh viên Quốc tế 2021 cho kỳ nhập học Mùa xuân năm 2021, được Tài trợ toàn phần cho Sinh viên Quốc tế theo học bậc Đại học / Cử nhân, Thạc sĩ (M Phill / MS) và Tiến sĩ (Ph. D) 

Hạn chót nộp đơn: 30/9/2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại Học Quốc Gia Chiao Tung 2021
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Bậc Cử Nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ 
 • Giải thưởng: Hỗ trợ toàn phần 
 • Số lượng giải thưởng: N/A
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Tất cả
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Việt Nam

Đủ điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Học bổng sẽ được trao trong quá trình theo học chương trình đại học, thạc sĩ và tiến sĩ trong bất kỳ môn học nào được nhà trường cung cấp
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:
 • Có đủ sức khoẻ về thể chất và cả tinh thần
 • Ứng viên không được đồng thời nhận bất kỳ học bổng nào khác.
 • Ứng viên có bằng trung học đủ điều kiện đăng ký các chương trình Cử nhân.
 • Ứng viên có bằng đại học / cử nhân đủ điều kiện đăng ký các chương trình Thạc sĩ.
 • Ứng viên có bằng thạc sĩ đủ điều kiện đăng ký các chương trình Bằng Tiến sĩ.

Làm sao để đăng ký

 • Cách đăng ký: Nộp đơn trực tiếp đến Cổng thông tin trường đại học và phải gửi Đơn đăng ký trực tuyến trước tiên, đồng thời tải lên tất cả các tài liệu đính kèm. Sinh viên mới chọn “Học bổng NCTU” trong biểu mẫu. Để đăng ký Học bổng, vui lòng truy cập Trang web Chính thức của Học bổng Đại học NCTU Đài Loan 2021 và chọn Học bổng Sinh viên Quốc tế NCTU Đài Loan.
 • Tài liệu hỗ trợ: Đơn đăng ký trực tuyến.
 • Loại bằng cấp được xác minh.
 • Bảng điểm cá nhân.
 • Hai thư giới thiệu phải được viết bởi Giáo viên, Cố vấn.
 • Hộ chiếu.
 • Kế hoạch học tập viết bằng Tiếng Anh hoặc tiếng Trung.
 • Chứng chỉ tiếng Anh: Nếu bằng cấp các khóa học tham gia trước đây được dạy bằng tiếng Anh, ứng viên có thể yêu cầu trường đại học xác nhận.
 • Luận án hoặc các ấn phẩm liên quan (dành cho ứng viên chương trình Tiến sĩ)

Những lợi ích

Đây là cơ hội tuyệt vời để học tập tại Đài Loan. Học bổng Sinh viên Quốc tế NCTU sẽ bao gồm các chi phí cho thí sinh như đã nêu.

Apply now

Shortlink: https://youthop.vn?p=2164

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network