Deadline: 15/09/2020

The Laurie Cameron Scholarship at Victoria University of Wellington, NZ 2020

The Laurie Cameron Scholarship will be awarded to a student who is undertaking research, or about to undertake research, at Victoria University of Wellington on the interactions and relationship between the public and private sectors in the area of policy and management. The Laurie Cameron Scholarship was established in 2006 in memory of the late Laurie Cameron C.B.E., Q.S.M., by his family. Laurie Cameron was a long-time and committed member of the Board of the Institute of Policy Studies at Victoria University, which he chaired for several years. He was especially concerned to ensure private sector engagement with issues of governance and to promote understanding of the ethical basis of behavior in both the public and private sectors.

Application Deadline: September 15, 2020

Brief Description

 • University or Organization: Victoria University of Wellington
 • Opportunity Focus Areas: Public Policy, Public Management, Strategic Studies, Commerce, Administration, Arts
 • Course Level: Postgraduate
 • Award: $2,500
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: One
 • Nationality: All nationalities
 • The program can be taken in New Zealand

Eligibility

 • The Scholarship is open to students who are New Zealand citizens or permanent residents, and international students.
 • The scholarship will be awarded to a student who is undertaking research, at Victoria University of Wellington on the interactions and relationship between the public and private sectors in the area of policy and management, either in one of the School of Government’s
 • Post-experience programmes (Masters of Public Management, Masters of Public Policy, Masters of Strategic Studies), or a student undertaking a Masters of Commerce and Administration, or a Masters of Arts.
 • Students undertaking a PhD in the area of public/private sector relations in policy and management are also eligible.

How to Apply

 • A completed online application must be submitted by 4.30 pm on the closing date. Late or incomplete applications will not be accepted. Any required supporting documentation (including references) must also be received by 4.30 pm on the closing date in order for the application to be considered.
 • Applications will normally open one month prior to the closing date. If no application link is provided below, check back again closer to the closing date. Contact if there is any inquiry.

Benefits

Value: Approximately $2,500 (subject to funds available)

Apply Now


Học bổng Laurie Cameron sẽ được trao cho một sinh viên đang thực hiện nghiên cứu hoặc sắp thực hiện nghiên cứu tại Đại học Victoria thuộc Wellington về sự tương tác và mối quan hệ giữa khu vực công và tư trong lĩnh vực chính sách và quản lý. Học bổng Laurie Cameron được thành lập năm 2006 để tưởng nhớ cố Laurie Cameron C.B.E., Q.S.M., bởi gia đình ông. Laurie Cameron là một thành viên lâu năm và tận tụy trong Hội đồng quản trị của Viện nghiên cứu chính sách tại Đại học Victoria, nơi ông đã chủ trì trong nhiều năm. Ông đặc biệt quan tâm để đảm bảo sự tham gia của khu vực tư nhân với các vấn đề về quản trị và thúc đẩy sự hiểu biết về cơ sở đạo đức của hành vi trong cả khu vực công và tư nhân.

Hạn chót nộp đơn: 15/9/2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Victoria thuộc Wellington
 • Các lĩnh vực trọng tâm cơ hội: Chính sách công, Quản lý công, Nghiên cứu chiến lược, Thương mại, Quản trị, Nghệ thuật
 • Cấp độ khóa học: Sau đại học
 • Giải thưởng: $ 2,500
 • Cách thức nộp đơn: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: Một
 • Quốc tịch: Tất cả các quốc tịch
 • Chương trình có thể được thực hiện tại New Zealand

Điều kiện

 • Học bổng dành cho sinh viên là công dân New Zealand hoặc thường trú nhân và sinh viên quốc tế.
 • Học bổng sẽ được trao cho một sinh viên đang thực hiện nghiên cứu, tại Đại học Victoria thuộc Wellington về sự tương tác và mối quan hệ giữa khu vực công và tư trong lĩnh vực chính sách và quản lý, tại một trong các trường của Chính phủ.
 • Các chương trình sau trải nghiệm (Thạc sĩ Quản lý Công cộng, Thạc sĩ Chính sách Công, Thạc sĩ Nghiên cứu Chiến lược) hoặc sinh viên học Thạc sĩ Thương mại và Quản trị hoặc Thạc sĩ Nghệ thuật.
 • Sinh viên làm tiến sĩ trong lĩnh vực quan hệ công chúng / tư nhân trong chính sách và quản lý cũng đủ điều kiện.

Cách đăng ký

 • Một ứng dụng trực tuyến hoàn thành phải được gửi trước 4.30 chiều vào ngày kết thúc. Các ứng dụng muộn hoặc không đầy đủ sẽ không được chấp nhận. Bất kỳ tài liệu hỗ trợ cần thiết nào (bao gồm cả tài liệu tham khảo) cũng phải được nhận trước 4.30 vào ngày kết thúc để ứng dụng được xem xét.
 • Các ứng dụng thường sẽ mở một tháng trước ngày kết thúc. Nếu không có liên kết ứng dụng nào được cung cấp dưới đây, hãy kiểm tra lại gần hơn với ngày kết thúc. Vui lòng liên hệ nếu có câu hỏi.

Những lợi ích

Giá trị: Khoảng $ 2,500 (tùy thuộc vào số tiền tài trợ khả dụng)

Đăng kí ngay!

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *