The Konosuke Matsushita Memorial Foundation Scholarship at Kyushu University, Japan (Fully Funded)

The following information is for the self-supporting international students.

Brief Description

 • Duration: 2 YEARS at the maximum
 • Degree level: Master 1st year (The students enrolling the master course in Octorber, 2020)
 • Application period: June – Early July

How to apply

 • The university nomination is firstly held. Regarding the deadline of application, be sure to confirm at your Student Affairs Division.
 • The applicants need to conduct research related to either or both of (1)Mutual understanding between Japan and other countries, (2)Co-existance of mankind and nature.
 • Only the Master course whose expiration of term of study is 2 years is eligible.
 • The successful scholars need to attend some events held by the foundation.
 • JLPT N3 holders are desired. The application must be received at your Student Affairs Division. Please note that the deadline of application is different from each Student Affairs Division.
 • Before Kyushu University recommends the students to a foundation, we may have the screening within university first.
 • In case you have any questions, please be sure to inquire at your Student Affairs Division.

Regarding the scholarship still open, you can check the application information by the click of the name of the scholarship.

Benefits 

Award: 120,000 Yen a month, Enrollment Fee, Tuition Fee


Học bổng Konosuke Matsushita Memorial tại Đại học Kyushu, Nhật Bản

Các thông tin sau đây là dành cho sinh viên quốc tế tự hỗ trợ.

Tổng quan học bổng

 • Thời lượng: tối đa 2 năm
 • Cấp độ: Thạc sĩ năm thứ nhất (Các sinh viên đăng ký khóa học thạc sĩ tại Octorber, 2020)
 • Thời gian nộp đơn: tháng 6 – đầu tháng 7

Cách thức đăng ký

 • Đề cử này được tổ chức lần đầu tiên. Về thời hạn nộp đơn, hãy chắc chắn xác nhận tại Phòng Công tác Sinh viên của bạn.
 • Các ứng viên cần tiến hành nghiên cứu liên quan đến một hoặc cả hai (1) Sự hiểu biết lẫn nhau giữa Nhật Bản và các quốc gia khác, (2) Sự tồn tại của nhân loại và tự nhiên.
 • Chỉ có khóa học Thạc sĩ mà thời hạn học là 2 năm là đủ điều kiện.
 • Các học giả thành công cần tham dự một số sự kiện được tổ chức bởi tổ chức.
 • Ứng viên cần sở hữu JLPT N3. Đơn đăng ký phải được nhận tại Phòng Công tác Sinh viên của bạn. Xin lưu ý rằng thời hạn nộp đơn khác với mỗi Phòng Công tác Sinh viên.
 • Trước khi Đại học Kyushu đề xuất các sinh viên vào một tổ chức này, chúng tôi có thể sàng lọc trong trường đại học trước.
 • Trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy chắc chắn để hỏi tại Phòng Công tác Sinh viên của bạn.
 • Học bổng vẫn mở, bạn có thể kiểm tra thông tin đăng ký bằng cách nhấp vào tên của học bổng.

Những lợi ích

Giải thưởng: 120.000 Yen mỗi tháng, Phí tuyển sinh, Học phí

Scholarship brochure
Official website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...