Deadline: 01/07/2020

The Net Zero funding for International Students in Germany

Applications are being accepted for the Net Zero Scholarship from outstanding students. The educational award is available for the academic year 2020/21.

The programme is open for bright candidates from all around the world who are going to take part in One Young World Summit in Munich.

One Young World is a not-for-profit organization in the UK. It has staged 6 Summits for a total 8,000 delegates between the ages of 18–30 from 196 countries. The main mission of this organization is to gathers young leaders from around the world to develop solutions to the world’s most pressing issues.

Why should apply for this programme? By joining this programme, students will able to identify and engage with young innovators who are reimaging energy for people and the planet today.

Application Deadline: July 1, 2020

Brief Description

 • Organization: One Young World
 • Department: NA
 • Course Level: Undergraduate
 • Awards: Varies
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: NA
 • Nationality: International
 • The award can be taken in Germany

Eligibility            

 • Eligible Countries: Nationals of all countries
 • Acceptable Course or Subjects: The scholarship seeks candidates making an impact in one of the following areas:
 • Advocating for progressive climate policies
 • Enhancing current decarbonised energy technologies such as solar and wind
 • Improving access to energy
 • Innovating to reduce emissions in households, cities and industries
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria:
 • Evidenced commitment to delivering positive change
 • Demonstrated capacity for leadership
 • Understanding of key local and global issues
 • Track record of generating impactful and innovative ideas

How to Apply

 • How to Apply: For taking advantage of this bursary, applicants must have to enrol at any Germany university. After taking affirmation, candidates can apply through the online application form for the award.
 • Supporting Documents: Applicants are advised to submit curriculum vitae, motivation letter, and transcript of records with the application.
 • Admission Requirements: For being applied for this education award, requisites are needed to have previous studies certificates.
 • Language Requirement: All applicants must have a good command of English since the OYW summit is entirely in English.

Benefits

Net Zero Scholars will receive:

 • Access to the One Young World Summit 2021 in Munich
 • Hotel accommodation between 21 – 26 April 2021
 • The cost of travel to and from Munich
 • Catering which includes breakfast, lunch and dinner
 • Ground transportation between Summit venues
 • Access to bespoke bp programming including pre-Summit briefing, a bp buddy from the company’s internal delegation and a post-Summit feedback session.

Quỹ tài trợ Net Zero cho sinh viên quốc tế tại Đức

Học bổng Net Zero từ các sinh viên quốc tếxuất sắc đã được mở ra cho năm học 2020/21.

Chương trình dành cho các ứng cử viên sáng giá từ khắp nơi trên thế giới, những người sẽ tham gia Hội nghị thượng đỉnh thế giới trẻ tại Munich.

One Young World là một tổ chức phi lợi nhuận ở Anh. Nó đã tổ chức 6 Hội nghị thượng đỉnh cho tổng số 8.000 đại biểu trong độ tuổi 18 1830 từ 196 quốc gia. Nhiệm vụ chính của tổ chức này là tập hợp các nhà lãnh đạo trẻ từ khắp nơi trên thế giới để phát triển các giải pháp cho các vấn đề cấp bách nhất trên thế giới.

Tại sao nên tham gia vào chương trình này? Khi tham gia chương trình này, sinh viên sẽ có cơ hội tiếp xúc và trao đổi với các nhà đổi mới trẻ đang tái tạo năng lượng cho con người và hành tinh ngày nay.

Hạn cuối: 01/07/2020

Thông tin cơ bản

 • Tổ chức: One Young World
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Đại học
 • Giải thưởng: Khác nhau
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện ở Đức

Điều kiện tham gia

 • Quốc gia đủ điều kiện: Quốc tịch của tất cả các quốc gia
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Học bổng tìm kiếm các ứng viên có ảnh hưởng trong một trong các lĩnh vực sau:
 • Vận động chính sách khí hậu tiến bộ
 • Tăng cường các công nghệ năng lượng khử cacbon hiện nay như năng lượng mặt trời và gió
 • Cải thiện khả năng tiếp cận năng lượngĐổi mới để giảm khí thải trong các hộ gia đình, thành phố và các ngành công nghiệp
 • Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:
 • Bằng chứng cam kết mang lại sự thay đổi tích cực
 • Thể hiện năng lực lãnh đạo
 • Hiểu biết về các vấn đề chính của địa phương và toàn cầu
 • Theo dõi hồ sơ của việc tạo ra ý tưởng có tác động và sáng tạo

Làm thế nào để đăng ký

 • Để được xem xét cho học bổng này, ứng viên phải đăng ký vào bất kỳ trường đại học nào ở Đức. Sau khi xác nhận, ứng viên có thể nộp đơn thông qua mẫu đơn trực tuyến cho giải thưởng.
 • Tài liệu hỗ trợ: Ứng viên nên nộp sơ yếu lý lịch, thư động viên và bảng điểm hồ sơ với đơn đăng ký.
 • Yêu cầu nhập học: Để được áp dụng cho giải thưởng giáo dục này, cần có các chứng chỉ nghiên cứu trước đây.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Tất cả các ứng viên phải có trình độ tiếng Anh tốt vì hội nghị thượng đỉnh OYW hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Những lợi ích
Học giả Net Zero sẽ được:

 • Tiếp cận Hội nghị thượng đỉnh thế giới trẻ 2021 tại Munich
 • Chỗ ở khách sạn từ 21 đến 26 tháng 4 năm 2021
 • Chi phí du lịch đến và đi từ Munich
 • Phục vụ bao gồm bữa sáng, bữa trưa và bữa tối
 • Chi phí di chuyển mặt đất giữa các địa điểm Hội nghị thượng đỉnh
 • Truy cập vào lập trình bp bespoke bao gồm cả giao ban trước Hội nghị thượng đỉnh, một người bạn bp từ phái đoàn nội bộ của công ty và một phiên phản hồi sau Hội nghị thượng đỉnh.

Apply Now

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network