Deadline: Application Opens

TFAS Santiago 2021

The online application to TFAS Santiago, sponsored by The Fund for American Studies (TFAS) in partnership with University of the Andes is open now. TFAS Santiago offers an opportunity for outstanding students and young leaders to learn about economics, political theory, and the bases for the rule of law and institutional governance in Chile. Please note that the program is entirely in English and all materials must be submitted in English for your application to be reviewed. If you have any questions as you work on your application, please email us at international@TFAS.org.

Program Dates: January 2 – 16, 2021

Application Requirements

A complete application to TFAS Santiago includes the following:

 • Statement of Purpose – A short statement explaining your reasons for applying to TFAS Santiago and what you hope to gain by attending this program. Please see the Statement of Purpose section for the full question.
 • Resume/CV – Your resume/CV should be one page and include separate sections for relevant educational, professional, and leadership experiences. Resumes/CVs should be tailored to the Institute and should include dates for each listed experience. All resumes submitted within this application will be reviewed as part of the admissions process. Your resume should not be in a narrative or first-person format.
 • Writing Sample – Your writing sample should between 500-1000 words and address the following prompt: Describe one economic or political problem facing your country and how YOU would solve it as a leader and why.
 • Letter of Recommendation – Recommendation letters can be from a professor, dean, academic advisor, current/past employer or internship supervisor, or others who are able to comment on your professional and educational goals and potential (letters from friends or relatives will not be accepted). Please see the Recommendation section for more information.
 • Admissions Interview – Selected applicants will be contacted for an admissions interview, based on a preliminary review of the strength of your application. For non-native English speakers, the admissions interview is also the main determination of English proficiency. Applicants may also opt to provide supplemental documentation of English proficiency, such as:
  • Proof of attendance at a university where the language of instruction is English
  • An English Language Exam score report (e.g. TOEFL, IELTS, or an English proficiency exam administered by your university)
  • Proof of attendance at a university that is accredited by an American university/college
  • Completion of English Composition I & II with grades of C or higher at a college or university in the US.

Hội nghị TFAS Santiago 2021

Đăng ký online cho TFAS Santiago, được tài trợ bởi Quỹ Nghiên cứu Hoa Kỳ (TFAS) hợp tác với Đại học Andes hiện đang mở. TFAS Santiago mang đến cơ hội cho các sinh viên xuất sắc và các nhà lãnh đạo trẻ tìm hiểu về kinh tế, lý luận chính trị và các cơ sở cho sự cai trị của pháp luật và quản trị thể chế ở Chile. Xin lưu ý rằng chương trình này hoàn toàn bằng tiếng Anh và tất cả các tài liệu phải được gửi bằng tiếng Anh để đơn đăng ký của bạn được xem xét. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khi bạn làm việc trên ứng dụng của bạn, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi tại International@TFAS.org.

Ngày diễn ra chương trình: 2 – 16 tháng 1 năm 2021

Tài liệu yêu cầu

Một hồ sơ hoàn chỉnh cho TFAS Santiago bao gồm:

 • Tuyên bố mục đích – Một tuyên bố ngắn giải thích lý do bạn nộp đơn vào TFAS Santiago và những gì bạn hy vọng đạt được bằng cách tham dự chương trình này. Vui lòng xem phần Tuyên bố mục đích cho toàn bộ câu hỏi.
 • Sơ yếu lý lịch / CV – Sơ yếu lý lịch / CV của bạn nên là 01 trang và bao gồm các phần riêng biệt cho các phần học vấn, nghề nghiệp và kinh nghiệm lãnh đạo có liên quan. Sơ yếu lý lịch / CV nên được thiết kế riêng cho Viện và nên bao gồm thời gian cho mỗi trải nghiệm được liệt kê. Tất cả các hồ sơ được gửi sẽ được xem xét như là một phần của quá trình tuyển sinh. Sơ yếu lý lịch của bạn không nên ở dạng tường thuật hoặc ngôi thứ nhất.
 • Bài viết mẫu – Mẫu viết của bạn nên trong khoảng 500-1000 từ và giải quyết những ý sau: Mô tả một vấn đề kinh tế hoặc chính trị của đất nước của bạn và cách BẠN sẽ giải quyết vấn đề đó như một nhà lãnh đạo và tại sao.
 • Thư giới thiệu – Thư giới thiệu có thể từ giáo sư, trưởng khoa, cố vấn học tập, chủ lao động hiện tại / quá khứ hoặc giám sát viên thực tập hoặc những người khác có thể nhận xét về các mục tiêu và tiềm năng nghề nghiệp và giáo dục của bạn (thư từ bạn bè hoặc người thân sẽ không được chấp nhận ). Vui lòng xem phần Khuyến nghị để biết thêm thông tin.
 • Phỏng vấn tuyển sinh – Ứng viên được chọn sẽ được liên lạc để phỏng vấn tuyển sinh, dựa trên đánh giá sơ bộ về sức mạnh của hồ sơ của bạn. Đối với những người không nói tiếng Anh bản ngữ, cuộc phỏng vấn tuyển sinh cũng là quyết định chính của trình độ tiếng Anh. Ứng viên cũng có thể lựa chọn cung cấp tài liệu bổ sung về trình độ tiếng Anh, như:
 • Bằng chứng về việc theo học tại một trường đại học nơi ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh
 • Báo cáo điểm thi tiếng Anh (ví dụ: TOEFL, IELTS hoặc bài kiểm tra trình độ tiếng Anh do trường đại học của bạn quản lý)
 • Bằng chứng về việc theo học tại một trường đại học được công nhận bởi một trường đại học / cao đẳng Mỹ
  Hoàn thành Tiếng Anh Thành phần I & II với điểm C hoặc cao hơn tại một trường cao đẳng hoặc đại học ở Mỹ.

Apply now

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network