Swinburne University of Technology X LinkedIn International Scholarship in Australia

Swinburne University’s X LinkedIn International award is a very exciting and fruitful scheme for Swinburne’s existing students and first-time freshmen.

If you are chosen for this program, you will get to win exclusive access to LinkedIn Learning for the duration of your studies, and a 30% fee reduction for any units completed online. Applications are limited to offshore international students.

The Swinburne University of Technology is a large community where passionate and culturally diverse people work together. It is known for delivering world-class education in a wide range of fields. It has been giving a contribution to creating social and economic impact through its research and innovations.

Why at the Swinburne University of Technology? Swinburne is helping students realize their potential and achieve their goals. By providing a plethora of educational opportunities, it always strives to bring about positive change in students.

Application Deadline: September 16, 2020

Brief Description

 • University or Organization: Swinburne University of Technology
 • Department: N/A
 • Course Level: Undergraduate or graduate
 • Award: 30% fee reduction + access to LinkedIn Learning
 • Number of Awards: N/A
 • Access Mode: Online
 • Nationality: Students from any nationality except Australia and New Zealand
 • The award can be taken in Australia

Eligibility

 • Eligible Countries: All countries except Australia and New Zealand
 • Eligible Course or Subjects: Undergraduate or graduate degree program in engineering, design animation, film and television, arts, management, information technology, etc.
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria:
 • Applicants must be an offshore international student continuing your Swinburne undergraduate or postgraduate course via online delivery mode in your home country in the period between June 2020 and December 2020
 • Applicants must be an offshore international applicant applying for your Swinburne undergraduate or postgraduate course outside of Australia or New Zealand and commencing via online delivery mode in your home country in the period between June 2020 and December 2020.
 • Must be planning to commence or continue your course, online, from your home country, to travel to campus when the situation changes.
 • Not be able to travel to Australia for on-campus studies due to COVID-19 travel restrictions.

How to Apply

 • How to Apply: Students must have to enrol in an approved course at the university and after being enrolled you will receive an email from the university.
 • Supporting Documents: These are the documents that must be submitted together with the application: Pre-qualification degree, copies of academic transcripts, certificates of English language proficiency, a statement, and a copy of passport.
 • Admission Requirements: To take admission in the undergraduate program, applicants will need to have a high school diploma. For master degree program, they must have a bachelor degree program an accredited institution
 • Language Requirement: For most of the course, the university accepts the following English qualification: IELTS, TOEFL iBT, PTE (Academic), C1 Advanced, Common European Framework, and VCE (EAL). To satisfy the language requirements of the university, you must have one of the qualifications given above.

Benefits

This support will provide to all eligible students with:

 • Exclusive access to LinkedIn Learning for the duration of your studies.
 • 30% fee reduction for any units completed online before arriving in Australia.

Apply Now


Giải thưởng quốc tế Swinburne của Đại học Swinburne là một chương trình rất thú vị và hiệu quả dành cho sinh viên hiện tại và sinh viên năm nhất của Swinburne.

Nếu bạn được chọn cho chương trình này, bạn sẽ có được quyền truy cập độc quyền vào LinkedIn Learning trong suốt thời gian học và giảm 30% phí cho bất kỳ đơn vị nào hoàn thành trực tuyến. Các ứng dụng được giới hạn cho sinh viên quốc tế nước ngoài.

Đại học Công nghệ Swinburne là một cộng đồng rộng lớn, nơi những người đam mê và đa dạng về văn hóa làm việc cùng nhau. Nó được biết đến với việc cung cấp giáo dục đẳng cấp thế giới trong một loạt các lĩnh vực. Nó đã được đóng góp để tạo ra tác động xã hội và kinh tế thông qua nghiên cứu và đổi mới.

Tại sao tại Đại học Công nghệ Swinburne? Swinburne đang giúp sinh viên nhận ra tiềm năng của họ và đạt được mục tiêu của họ. Bằng cách cung cấp rất nhiều cơ hội giáo dục, nó luôn cố gắng mang lại sự thay đổi tích cực trong học sinh.

Hạn chót nộp đơn: ngày 16 tháng 9 năm 2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Bắc Arizona
 • Sở: N/A
 • Cấp độ khóa học: Đại học
 • Giải thưởng: Giảm 30% phí môn học + truy cập vào LinkedIn Learning
 • Cách thức nộp đơn: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: N/A
 • Quốc tịch: Sinh viên từ bất kỳ quốc tịch nào, ngoại trừ Úc và New Zealand
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Úc

Điều kiện

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Tất cả các quốc gia trừ Úc và New Zealand
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Chương trình cấp bằng đại học hoặc sau đại học về kỹ thuật, thiết kế hoạt hình, phim và truyền hình, nghệ thuật, quản lý, công nghệ thông tin, v.v.
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:
 • Ứng viên phải là sinh viên quốc tế ở nước ngoài tiếp tục khóa học đại học hoặc sau đại học Swinburne của bạn thông qua chế độ giao hàng trực tuyến tại quốc gia của bạn trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020
 • Ứng viên phải là ứng viên quốc tế ở nước ngoài đăng ký khóa học đại học hoặc sau đại học Swinburne của bạn bên ngoài Úc hoặc New Zealand và bắt đầu thông qua chế độ giao hàng trực tuyến tại quốc gia của bạn trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020.
 • Phải có kế hoạch bắt đầu hoặc tiếp tục khóa học của bạn, trực tuyến, từ đất nước của bạn, để đi đến trường khi tình hình thay đổi.
 • Không thể đến Úc để học trong khuôn viên trường do hạn chế đi lại COVID-19.

Cách đăng ký

 • Cách đăng ký: Sinh viên phải đăng ký khóa học đã được phê duyệt tại trường đại học và sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được email từ trường đại học.
 • Tài liệu hỗ trợ: Đây là những tài liệu phải được nộp cùng với đơn đăng ký: Bằng cấp sơ tuyển, bản sao bảng điểm học tập, chứng chỉ năng lực tiếng Anh, bản sao kê và bản sao hộ chiếu.
 • Yêu cầu nhập học: Để được nhận vào chương trình đại học, ứng viên sẽ cần phải có bằng tốt nghiệp trung học. Đối với chương trình cấp bằng thạc sĩ, họ phải có chương trình cấp bằng cử nhân, một tổ chức được công nhận
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Trong hầu hết các khóa học, trường đại học chấp nhận trình độ tiếng Anh sau: IELTS, TOEFL iBT, PTE (Học thuật), C1 Advanced, Khung chung châu Âu và VCE (EAL). Để đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ của trường đại học, bạn phải có một trong những bằng cấp được đưa ra ở trên.

Những lợi ích

Hỗ trợ này sẽ cung cấp cho tất cả các sinh viên đủ điều kiện với:

 • Truy cập độc quyền vào LinkedIn Học tập trong suốt thời gian học.
 • Giảm 30% phí cho bất kỳ môn học nào hoàn thành trực tuyến trước khi đến Úc.

Đăng kí ngay!

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network