Deadline: 18/10/2020

SWA Scholarships for International Students in Indonesia, 2020

If you have the desire to succeed but concerns about funding then you have a golden chance to apply for the SWA Scholarships in Indonesia.

These merit-based awards are available for the qualifying Indonesian and international students to pursue any degree program for a duration of 1 year.

SWA is organized to shape the future as a dynamic learning community that embraces Asia and engages globally. It is a biweekly business magazine based in Jakarta, Indonesia. It has attracted thousands of readers across the archipelago.

Why should apply to this program? The university provides candidates top-class facilities across campuses to support their learning as well as their social life. It provides students professional, administrative and support to create a world-class learning environment.

Application Deadline: October 18, 2020

Brief Description

 • University or Organization: Sinarmas World Academy
 • Department: NA
 • Course Level: Any course level
 • Award: Educational fund
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: Not known
 • Nationality: Indonesian and international students
 • The award can be taken in Indonesia

Eligibility

 • Eligible Countries: Indonesian and international students
 • Acceptable Course or Subjects: Any course in any subject
 • Admissible Criteria: To be considered for this fund, the applicant must meet the following eligibility criteria:
 • Impeccable school reports demonstrating consistent academic excellence.
 • Outstanding examination scores from internationally recognized examination boards such as IGCSE, Edexcel or Cambridge Checkpoint.
 • Be a 1st place winner of international competitions, young inventor competitions or national academic Olympiads in Mathematics, Sciences, Languages, Robotics, Computer Programming, and Athletics (must have won in the past two years).
 • Ranking in class as 1st to 3rd in the current school for the past two years in a row.

How to Apply

 • How to Apply: For being empowered with this studentship, you are needed to take affirmation in any of your chosen program at an Indonesian university through contacting the admission office at Admissions@swa-jkt.com. After taking confirmation, aspirants can submit the application form of the bursary.
 • Supporting Documents: Kindly submit all of the required documents such as evidence of the above scholarship requirements, student’s birth certificate, family registration card, school reports (from the past 3 years), recommendation letter from previous school, immunization record, Indonesian Students: Both Parents’/ Guardians’ Identity Card and International Students: Both Parents’/ Guardians’ and Students’ Passports.
 • Admission Requirements: For admitted, aspirants are needed to attach the high school degree and all the academic qualification certificates with good grades.
 • Language Requirement: Aspirants need to submit a certificate that states the English language is a media of instruction in their previous degree.

Benefits: The studentship will provide the educational fund for your studies.


Học bổng SWA cho sinh viên quốc tế tại Indonesia, 2020

Thông tin cơ bản

 • Trường/ Tổ chức: Học viện Thế giới Sinarmas
 • Sở: (không đề cập)
 • Cấp độ khóa học: Bất kỳ cấp độ khóa học
 • Giải thưởng: Quỹ giáo dục
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: (Không đề cập)
 • Quốc tịch: Sinh viên Indonesia và quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện ở Indonesia

Điều kiện đăng ký

 • Áp dụng cho cả sinh viên Indonesia và sinh viên quốc tế
 • Áp dụng cho bất kỳ khóa học nào trong bất kỳ môn học nào
 • Để được xem xét cho quỹ này, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện sau đây:
 • Báo cáo trường hoàn hảo thể hiện xuất sắc học tập phù hợp.
 • Điểm thi xuất sắc từ các hội đồng thi được quốc tế công nhận như IGCSE, Edexcel hoặc Cambridge Checkpoint.
 • Trở thành người chiến thắng thứ nhất trong các cuộc thi quốc tế, cuộc thi nhà phát minh trẻ hoặc Olympic học thuật quốc gia về Toán học, Khoa học, Ngôn ngữ, Robot, Lập trình máy tính và Điền kinh (phải giành chiến thắng trong hai năm qua).
 • Xếp hạng trong lớp là thứ 1 đến thứ 3 trong trường hiện tại trong hai năm qua liên tiếp.

Cách thức nộp đơn

 • Trước hết, bạn cần phải xác nhận trong bất kỳ chương trình nào bạn đã chọn tại một trường đại học ở Indonesia thông qua liên hệ với văn phòng tuyển sinh tại admissions@swa-jkt.com. Sau khi xác nhận, những người mong muốn có thể nộp mẫu đơn xin học bổng.
 • Tài liệu hỗ trợ: Vui lòng gửi tất cả các tài liệu cần thiết như bằng chứng về các yêu cầu học bổng nêu trên, giấy khai sinh của sinh viên, thẻ đăng ký gia đình, báo cáo trường học (từ 3 năm qua), thư giới thiệu từ trường trước, hồ sơ tiêm chủng, Sinh viên Indonesia: Cả hai Thẻ căn cước của phụ huynh / người giám hộ và sinh viên quốc tế: Cả hộ chiếu của phụ huynh / người giám hộ và học sinh.
 • Yêu cầu nhập học: Đối với nhập học, người có nguyện vọng là cần thiết để đính kèm bằng cấp trung học và tất cả các chứng chỉ trình độ học vấn với điểm tốt.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Những người mong muốn cần nộp một chứng chỉ nói rằng tiếng Anh là một phương tiện giảng dạy ở mức độ trước đây của họ.

Quyền lợi

Học sinh sẽ cung cấp quỹ giáo dục cho việc học của bạn.

Hạn cuối: 18/10/2020

Apply Now

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network