Deadline: 31/07/2020

Sustainability funding for International Students at De Montfort University in UK, 2020

Scholarships help strengthen your academic and career goals by removing financial barriers. In order to cover study expenses, De Montfort University is offering the Sustainability Scholarship in the UK for the session 2020/21.

The educational award intends to encourage international students who wish to commence a postgraduate degree program in various disciples according to their choice.

Established in 1870, De Montfort University is a well-known university located in the city of Leicester, England that delivers a wide range of courses to students as well as overseeing world-changing research. It offers the perfect combination of award-winning teaching and world-class facilities.

Why study at De Montfort University? The university provides resources that support student’s development or studies and helping them to succeed. It aims to achieve positive sustainability impacts through its teaching, research and external partnership working.

Application Deadline: July 31, 2020

Brief Description

 • University or Organization: De Montfort University
 • Department: NA
 • Course Level: Postgraduate
 • Award: £4,000
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: 4
 • Nationality: International
 • The award can be taken in the UK

Eligibility

 • Eligible Countries: All nationalities (except UK, European Union or Schengen Area).
 • Acceptable Course or Subjects: Postgraduate degree program in all subjects offered by the university.
 • Admissible Criteria: To be eligible, applicants must meet the following criteria:
 • Be domiciled outside the UK, European Union, or Schengen Area.
 • Must have a bachelor’s degree with 50%-60%, depending on the university you have studied at and the course you are applying for.

How to Apply

 • How to Apply: If you want to be enlisted in this educational program, then you are recommended to take admission in the postgraduate degree coursework at the De Montfort University. After holding an offer for a full time, post-graduate taught course, candidates must complete and submit the application form.
 • Supporting Documents: You must submit a CV, academic certificates, diploma certificates, and personal statement with your application.
 • Admission Requirements: For taking admission, applicants must have a previous year degree.
 • Language Requirement: If your education has not been conducted in the English language, you will be expected to demonstrate evidence of an adequate level of English proficiency. For more information go through the English language requirements page.

Benefits

The program will offer a £4,000 discount towards the total value of the course fee and will be awarded to 4 outstanding students domiciled outside of the UK and European Union.

Apply Now


Tài trợ bền vững cho sinh viên quốc tế tại Đại học De ​​Montfort ở Anh, 2020

Học bổng giúp củng cố mục tiêu học tập và nghề nghiệp của bạn bằng cách loại bỏ các rào cản tài chính. Để trang trải chi phí học tập, Đại học De ​​Montfort đang cung cấp Học bổng Bền vững ở Anh cho kỳ học 2020/21.

Giải thưởng giáo dục dự định khuyến khích sinh viên quốc tế muốn bắt đầu một chương trình cấp bằng sau đại học trong các môn học khác nhau theo sự lựa chọn của họ.

Được thành lập vào năm 1870, Đại học De ​​Montfort là một trường đại học nổi tiếng nằm ở thành phố Leicester, Anh, cung cấp một loạt các khóa học cho sinh viên cũng như giám sát nghiên cứu thay đổi thế giới. De Montfort cung cấp sự kết hợp hoàn hảo của giảng dạy từng đoạt giải thưởng và các cơ sở đẳng cấp thế giới.

Tại sao nên học tại Đại học De ​​Montfort? Trường đại học cung cấp các nguồn hỗ trợ cho sự phát triển hoặc nghiên cứu của sinh viên và giúp họ thành công. Nó nhằm mục đích đạt được các tác động bền vững tích cực thông qua việc giảng dạy, nghiên cứu và hợp tác bên ngoài.

Hạn chót nộp đơn: 31/7/2020

Mô tả ngắn gọn

 • Tên Đại học hoặc Tổ chức: Đại học De ​​Montfort
 • Sở: N/A
 • Cấp độ khóa học: Sau đại học
 • Giải thưởng: 4.000 bảng Anh
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: 4
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được nhận tại Vương quốc Anh

Điều kiện

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch (trừ Vương quốc Anh, Liên minh châu Âu hoặc Khu vực Schengen).
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Chương trình cấp bằng sau đại học trong tất cả các môn học được cung cấp bởi các trường đại học.
 • Tiêu chí được chấp nhận: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:
 • Phải có bằng cử nhân với 50% -60%, tùy thuộc vào trường đại học bạn đã học và khóa học bạn đăng ký.

Cách thức để nộp đơn

 • Cách đăng ký: Nếu bạn muốn được ghi danh vào chương trình giáo dục này, thì bạn nên tham gia khóa học sau đại học tại Đại học De ​​Montfort. Sau khi giữ lời đề nghị toàn thời gian, khóa học sau đại học, ứng viên phải hoàn thành và nộp đơn đăng ký.
 • Tài liệu hỗ trợ: Bạn phải nộp CV, chứng chỉ học thuật, chứng chỉ văn bằng và một bài luận cá nhân cùng với đơn đăng ký của bạn.
 • Yêu cầu nhập học: Để tham gia, ứng viên phải có bằng năm trước.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Nếu giáo dục của bạn chưa được thực hiện bằng tiếng Anh, bạn sẽ được chứng minh bằng chứng về trình độ tiếng Anh đầy đủ. Để biết thêm thông tin đi qua trang yêu cầu tiếng Anh.

Những lợi ích

Chương trình sẽ giảm giá £ 4.000 so với tổng giá trị của khóa học và sẽ được trao cho 4 sinh viên xuất sắc cư trú bên ngoài Vương quốc Anh và Liên minh Châu Âu.

Apply Now

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network