Deadline: 24/07/2020

SUNY Korea Shared Prosperity International undergraduate financial aid

SUNY Korea’s Prosperity award is a very helpful program for those international students who want to study in Korea, but unable to afford the cost involved in it.

Through this program, SUNY Korea is financing an undergraduate study of students from developing countries. The benefits of this scheme include full/partial tuition fees, program fees, and room and board.

Established in March 2012 as the first American university in Korea’s beautiful city, Incheon, SUNY Korea is a leading public institution for higher learning. It carries the aim to provide world-class education across the globe. It provides an undergraduate and graduate-level program in a variety of academic fields.

Why study at SUNY Korea? To make students’ university-journey as smooth as possible, the institution provides affordable on-campus housing, a wide variety of scholarships, and diverse student activities. With its top-notch teaching and wonderful programs, SUNY Korea holds the potential to thrive in today’s fast-paced society.

Application Deadline: July 24, 2020

Brief Description

 • University or Organization: State University of New York (SUNY), Korea
 • Department: N/A
 • Course Level: Undergraduate
 • Awards: Full/partial tuition, Program fees, and Room and Board
 • Number of Awards: N/A
 • Access Mode: Online
 • Nationality: Applicants from developing countries
 • The award can be taken in South Korea

Eligibility

 • Eligible Countries: Applicants from developing countries
 • Eligible Course or Subjects: Undergraduate degree program in a variety of subject areas
 • Eligibility Criteria: Applicants are required to meet the given criteria:
 • Must have high achieving high school record or equivalent
 • Must have high achievement in standardized tests
 • Must provide evidence of leadership, special talents or interests, and other personal qualities through extracurricular activities, volunteer work, and other non-academic pursuits.

How to Apply

 • How to Apply: After applying for an applicable course at SUNY Korea, all the interested candidates will take advantage of this wonderful scholarship scheme.
 • Supporting Documents: The following documents must be provided together with the application for admission: Pre-qualification degree, copies of academic transcripts and award, certificates of English language proficiency, a statement, and a copy of passport.
 • Admission Requirements: To take admission in an undergraduate program at the university, aspirants must have high achieving high school record or equivalent.
 • Language Requirement: Requirements associated with language vary from course to course.

Benefits

This funding scheme will cover expenses such as full/partial tuition, program fees, and room and board.

Apply Now


Giải thưởng thịnh vượng của SUNY Korea là một chương trình rất hữu ích cho những sinh viên quốc tế muốn học tập tại Hàn Quốc, nhưng không đủ khả năng chi trả cho chi phí liên quan.

Thông qua chương trình này, SUNY Korea đang tài trợ cho một nghiên cứu đại học của sinh viên từ các nước đang phát triển. Những lợi ích của chương trình này bao gồm học phí toàn phần / một phần, phí chương trình, phòng và bảng.

Được thành lập vào tháng 3 năm 2012 với tư cách là trường đại học Mỹ đầu tiên tại Hàn Quốc, thành phố xinh đẹp của Hàn Quốc, Incheon, SUNY Korea là một tổ chức công cộng hàng đầu cho việc học cao hơn. Nó mang mục tiêu cung cấp giáo dục đẳng cấp thế giới trên toàn cầu. Nó cung cấp một chương trình đại học và sau đại học trong nhiều lĩnh vực học thuật.

Tại sao nên học tại SUNY Korea? Để giúp sinh viên hành trình đại học trở nên suôn sẻ nhất có thể, tổ chức này cung cấp nhà ở trong khuôn viên giá cả phải chăng, nhiều loại học bổng và các hoạt động sinh viên đa dạng. Với chương trình giảng dạy hàng đầu và các chương trình tuyệt vời, SUNY Korea nắm giữ tiềm năng phát triển mạnh trong xã hội phát triển nhanh ngày nay.

Hạn chót nộp đơn: 24/7 /2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chứcĐại học bang New York (SUNY) tại Hàn Quốc
 • Sở: Không có
 • Cấp độ khóa học: Đại học
 • Giải thưởng: Học phí toàn phần / một phần, phí chương trình, và phòng và hội đồng quản trị
 • Số lượng giải thưởng: Không áp dụng
 • Cách thức nộp đơn: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Ứng viên từ các nước đang phát triển
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Hàn Quốc

Điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Ứng viên từ các nước đang phát triển
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Chương trình cấp bằng đại học trong nhiều lĩnh vực chủ đề
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Ứng viên được yêu cầu phải đáp ứng các tiêu chí nhất định:
 • Phải có thành tích học tập cao hoặc tương đương
 • Phải có thành tích cao trong các bài kiểm tra tiêu chuẩn
 • Phải cung cấp bằng chứng về khả năng lãnh đạo, tài năng hoặc lợi ích đặc biệt và các phẩm chất cá nhân khác thông qua các hoạt động ngoại khóa, công việc tình nguyện và các hoạt động phi học thuật khác.

Cách đăng ký

 • Cách đăng ký: Sau khi đăng ký khóa học áp dụng tại SUNY Korea, tất cả các ứng viên quan tâm sẽ tận dụng chương trình học bổng tuyệt vời này.
 • Tài liệu hỗ trợ: Các tài liệu sau đây phải được cung cấp cùng với đơn xin nhập học: Bằng cấp sơ tuyển, bản sao bảng điểm học tập và giải thưởng, chứng chỉ trình độ tiếng Anh, bản sao kê và bản sao hộ chiếu.
 • Yêu cầu nhập học: Để được nhận vào một chương trình đại học tại trường đại học, những người có nguyện vọng phải có thành tích học tập cao hoặc tương đương.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Các yêu cầu liên quan đến ngôn ngữ khác nhau tùy theo khóa học.

Những lợi ích

Chương trình tài trợ này sẽ bao gồm các chi phí như học phí toàn phần / một phần, phí chương trình, phòng ở kí túc.

Đăng kí ngay!

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...