Stamps Scholarship at University of Miami 2021

University of Miami Stamps Scholarship 2021 is a fully funded scholarship for international students. This scholarship is offered for undergraduate studies. This scholarship covers full tuition, standard room and board, textbooks, one-time allowance for the purchase of a computer and $12,000 for undergraduate research and conferences.

The University of Miami is partnering with the Stamps Scholars program to grant multi-year scholarships to assist motivated and skilled rulers of students attain their objectives of education and lives.

Application Deadline: November 15, 2020, January 1, 2021 (Annually)

Brief Description

 • University or Organization: University of Miami
 • Department: NA
 • Course Level: Bachelors
 • Award: Full tuition-fees
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: All
 • The award can be taken in Vietnam

Eligibility      

 • Eligible Countries: All countries
 • Required Language: English
 • Acceptable Course or Subjects: The sponsorship will be awarded to study a Bachelor degree program in any subject offered by the university
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria:
 • Applicants are considered based on the strength of their high school curriculum and grades earned, standardized test scores, letters of recommendation, essay, extracurricular activities, and awards/achievements.
 • Official test scores from the Test of English as a Foreign Language (TOEFL) or the International English Language Testing System (IELTS).
 • General Secondary Certificate of Education.

How to Apply

 • How to Apply: Please follow below steps to avail University of Miami Stamps Scholarship:
 • Complete and submit the Common Application online.
 • Send the following documents on the address given on the official website:
  •  Official Transcripts
  •  Official English Test Scores
  • Letter of Recommendation
 • Submit Your Financial Aid Documents.
 • Check Your Application Status.

Benefits

This support will help selected students by covering the full tuition cost of any approved program. 

Apply now

 

________________________________________________________________________

Học bổng toàn phần Stamps 2021 tại Đại học Miami là học bổng được tài trợ hoàn toàn cho sinh viên quốc tế, để hỗ trợ cho các nghiên cứu khoa học. Học bổng này chi trả toàn bộ học phí, tiền ăn ở, tài liệu học tập, trợ cấp để mua máy tính và 12.000 đô la cho nghiên cứu và các hội nghị.

Đại học Miami đang hợp tác với chương trình Học giả Stamps để cấp học bổng trong nhiều năm qua nhằm hỗ trợ các kỹ năng tốt cho sinh viên đạt được mục tiêu giáo dục trong cuộc sống 

Hạn chót nộp đơn: 15/11/2021 hoặc 1/1/2021 (hằng năm)

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Miami
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Bậc cử nhân
 • Giải thưởng: Hỗ trợ toàn phần 
 • Số lượng giải thưởng: N/A
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Tất cả
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Việt Nam

Đủ điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả
 • Ngôn ngữ yêu cầu: Tiếng anh
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Học bổng sẽ được trao trong quá trình theo học chương trình cử nhân trong bất kỳ môn học nào được nhà trường cung cấp
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:
 • Các ứng viên được xem xét chọn lựa dựa trên khả năng học tập ở bậc trung học và điểm số đạt được, điểm kiểm tra tiêu chuẩn, thư giới thiệu, bài luận, hoạt động ngoại khóa và giải thưởng / thành tích.
 • Bằng chứng nhận TOEFL/IELTS.
 • Chứng chỉ Giáo dục phổ thông Trung học.

Làm sao để đăng ký

 • Cách đăng ký: Vui lòng làm theo các bước dưới đây để đăng ký Học bổng Stamps của Đại học Miami:
 • Hoàn thành và gửi Common Application dưới hình thức trực tuyến.
 • Gửi các tài liệu sau theo địa chỉ được cung cấp trên trang web chính thức:
  • Bảng điểm chính thức
  • Chứng chỉ ngoại ngữ
  • Thư giới thiệu
 • Gửi tài liệu về hỗ trợ tài chính.
 • Kiểm tra Trạng thái Đơn đăng ký.

Những lợi ích

Hỗ trợ này sẽ giúp những sinh viên được chọn bằng cách trang trải toàn bộ học phí của bất kỳ chương trình thạc sĩ nào đã được phê duyệt.

Apply now

 

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network Nhà đẹp, Kênh homestay, Hostel, Villa, Resort, Khách sạn, Nhà Nghỉ

Shortlink: https://youthop.vn?p=2265

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network