South East Asia Scholarships at La Trobe

\Opened in 1964, La Trobe University is a public research university based in Melbourne, Australia. It was ranked in the top 100 universities worldwide and offers undergraduate and postgraduate courses across its two colleges. 

La Trobe University is providing a tuition award for undergraduate and postgraduate students in Australia. The grant is available to cover tuition fees for high achieving international students commencing in the undergraduate and postgraduate degree programmes. This support will be applied as a 20% to 30% reduction to annual tuition fee throughout the duration of course.

Application Deadline: December 31, 2020

Brief Description

 • University or Organization: La Trobe University
 • Department: NA
 • Course Level: Undergraduate and postgraduate
 • Award: Up to 30% reduction in tuition fees
 • Number of Awards: Not Known
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International
 • The award can be taken in the Australia

Eligibility

 • Eligible Countries: All nationalities
 • Acceptable Course or Subjects: Undergraduate and postgraduate degree in any subject area
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
  • Be a citizen of Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philippines or Vietnam.
  • Be a new international student applying for Semester 2, Term 4, 5, 6 (2020) and Semester 1, 2 and Summer 1 (2021).
  • Be a full-fee paying student (Non-sponsored)

How to Apply

 • How to Apply: To be enlisted in the programme, aspirants have to take admission in the undergraduate and postgraduate degree programme at the university. Applicants will be automatically considered for the opportunity .
 • Supporting Documents: Submit the academic transcripts of the previous school attended, copy of passport and other relevant documents.
 • Admission Requirements: Candidates must have an Australian bachelor degree (or international equivalent) with a minimum of a C (60%) grade point average (GPA) in the final year PLUS three years of relevant managerial experience.
 • Language Requirement: Candidates are required to fulfil the English language requirements of the university.

Benefits

Each successful applicant will receive up to 30% discount on their tuition fees for each subject studied for the entire duration of the course.

Apply Now


Học Bổng Đông Nam Á (South East Asia) Bán Phần Bậc Đại Học, Bậc Sau Đại Học Tại Đại Học La Trobe 2020

 

Khai trương vào năm 1964, Đại học La Trobe là một trường đại học nghiên cứu công lập có trụ sở tại Melbourne, Úc. Nó được xếp hạng trong 100 trường đại học hàng đầu trên toàn thế giới và cung cấp các khóa học đại học và sau đại học trên hai trường cao đẳng của nó.

Đại học La Trobe đang cung cấp phần thưởng học phí cho sinh viên đại học và sau đại học tại Úc. Khoản trợ cấp có sẵn để trang trải học phí cho những sinh viên quốc tế đạt thành tích cao bắt đầu theo học các chương trình cấp bằng đại học và sau đại học. Hỗ trợ này sẽ được áp dụng dưới dạng giảm 20% đến 30% học phí hàng năm trong suốt thời gian của khóa học.

Hạn chót nộp đơn: Ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học: Đại học LA Trobe
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Đại học và sau Đại học
 • Giải thưởng: Đến 30% học phí
 • Số lượng giải thưởng: Không rõ
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: mọi quốc tịch
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Australia

Điều kiện ứng tuyển

 • Các nước đủ điều kiện: Mọi quốc gia
 • Khóa học ứng tuyển: Bằng đại học và sau đại học trong bất kỳ lĩnh vực chủ đề nào.
 • Tiêu chí xét tuyển: Để đủ điều kiện, ứng viên cần: 
  • Là công dân của Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines hoặc Việt Nam.
  • Là tân sinh viên quốc tế đăng ký học Học kỳ 2, Học kỳ 4, 5, 6 (2020) và Học kỳ 1, 2 và Hè 1 (2021).
  • Là một sinh viên đã trả toàn bộ phí (Không được tài trợ)

Cách thức đăng ký

 • Cách thức đăng ký: Để được tham gia chương trình, những người có nguyện vọng phải nhập học vào chương trình đại học và sau đại học tại trường đại học. Ứng viên sẽ tự động được xem xét để có cơ hội.
 • Tài liệu hỗ trợ: Nộp bảng điểm học tập của trường cũ đã theo học, bản sao hộ chiếu và các giấy tờ liên quan khác.
 • Yêu cầu Nhập học: Ứng viên phải có bằng cử nhân Úc (hoặc tương đương quốc tế) với điểm trung bình (GPA) tối thiểu C (60%) trong năm cuối CỘNG 3 năm kinh nghiệm quản lý có liên quan.
 • Yêu cầu ngôn ngữ: Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh của trường đại học.

Lợi ích

Mỗi ứng viên thành công sẽ được giảm tới 30% học phí cho mỗi môn học trong toàn bộ khóa học.

Apply Now

 

 

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network Nhà đẹp, Kênh homestay, Hostel, Villa, Resort, Khách sạn, Nhà Nghỉ

Shortlink: https://youthop.vn?p=2248

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network