Semi-Scholarship for Undergraduate Students at Illinois University 2020-2021

Why at the University of Illinois Springfield? This institution is ranked as one of the top 15 public regional universities in the Midwest by US News & World Report. At UIS, students can choose from 31 bachelor’s, 1 doctoral, and 20 master’s courses available in a variety of fields. Its campus provides students with amazing facilities like housing options, a cricket field, a challenge course, a tennis court, a gymnasium, and a recreation center, etc. The University of Illinois has started accepting applications for its new and exciting Merit Award that will minimize bright international students’ financial strain.

Application Deadline: 01/11/2020

Brief Description:

 • University or Organization: University of Illinois Springfield
 • Department: NA
 • Course Level: Undergraduate
 • Award: $ 2,000 to $ 4,000 
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: USA 
 • The award can be taken in online

Eligibility:      

 • Eligible Countries: Vary.
 • Eligible Course or Subjects: Undergraduate courses.
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • Applicants must be wishing to enroll in an undergraduate course at the University of Illinois Springfield.

How to Apply:

 • How to Apply: You must visit the school official website for more information. 
 • Supporting Documents: 
 • Pre-qualification degree, copies of academic transcripts, certificates of English language proficiency, a statement, and a copy of passport.
 • Admission Requirements: Applicants follow official website.
 • Required Language: English proficiency.

Benefits:

This helpful funding scheme is made possible for the academic year of 2020-2021 and is renewable for up to four years. All selected candidates will win an award that ranges from $2,000n to $4,000.

The award of the grant is varied depending on the GPA:

 • 00 to 3.49 GPA will receive $2,000
 • 50 to 3.74 GPA will receive $3,000
 • 75 to 4.00 GPA will receive $4,000

Apply Now

________________________________________________________________________

Học Bổng Bán Phần Bậc Đại Học Tại Đại Học Illinois 2020 -2021

Tại sao lại học tại Đại học Illinois Springfield? Học viện này được US News & World Report xếp hạng là một trong 15 trường đại học khu vực công lập hàng đầu ở Trung Tây. Tại UIS, sinh viên có thể chọn trong số 31 khóa học cử nhân, 1 tiến sĩ và 20 khóa học thạc sĩ có sẵn trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Khuôn viên của trường cung cấp cho sinh viên các cơ sở vật chất tuyệt vời như lựa chọn nhà ở, sân chơi cricket, khóa học thử thách, sân tennis, phòng tập thể dục và trung tâm giải trí, v.v.nhằm giảm thiểu căng thẳng cho sinh viên quốc tế.

Hạn chót nộp đơn: 01/11/2020

Mô tả ngắn gọn:

 

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Illinois Springfield
 • Sở: NA
 • Cấp độ: Đại học
 • Giải thưởng: $ 2,000 đến $ 4,000
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Mỹ
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại online

 

Đủ điều kiện:

 • Các nước đủ điều kiện: Mọi quốc gia
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Các khóa học bậc đại học.
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:

– Ứng viên phải đăng ký một khóa học đại học tại Đại học Illinois Springfield.

Cách thức đăng ký:

 • Cách đăng ký: Để ứng tuyển, Bạn phải truy cập trang web chính thức của trường để biết thêm thông tin. 
 • Tài liệu hỗ trợ: 

– Bằng sơ tuyển, bản sao bảng điểm học tập, chứng chỉ tiếng Anh, bản sao kê và bản sao hộ chiếu.

 • Yêu cầu : thông tin chi tiết, xem tại website chính thức của trường.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Chứng chỉ Tiếng Anh.

Những lợi ích:

Kế hoạch tài trợ này được thực hiện cho năm học 2020-2021 và có thể gia hạn trong tối đa bốn năm. Tất cả các ứng cử viên được chọn sẽ giành được giải thưởng có giá trị từ 2.000 đến 4.000 đô la.

Phần thưởng của Khoản tài trợ khác nhau tùy thuộc vào điểm trung bình:

 • Điểm trung bình từ 00 đến 3,49 sẽ nhận được 2.000 đô la
 • Điểm trung bình từ 50 đến 3,74 sẽ nhận được $ 3,000
 • Điểm trung bình 75 đến 4,00 sẽ nhận được $ 4.000

Apply Now

Shortlink: https://youthop.vn?p=2210

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network