Semi Scholarship for Bachelor Degree at New Haven University 2020

Opened in 1920, the University of New Haven is a public research university. It offers various degree programs. Here, applicants will get excellent learning and teaching experience. The university gives advice and a range of programs to empower applicants with the skills and knowledge to achieve for your future career and successfully change from candidates into professionals.

Application Deadline: 14/10/2020

Brief Description:

 • University or Organization: New Haven University 
 • Department: NA
 • Course Level: Master
 • Award: Up to 75% tuition assistance and other stipends
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International
 • The award can be taken in USA

Eligibility:      

 • Eligible Countries: Vary
 • Eligible Course or Subjects: Master degree in any area.
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • Candidates must have good pre-qualification record
 • All over the world applicants can apply for this educational bursary
 • Seekers must be enrolled in a masters degree program at this university.

How to Apply:

 • How to Apply: Seekers who have successfully applied for a master’s course at the University of New Haven will be automatically considered for the reward.
 • Supporting Documents: 
 • Applicants must submit the following documents Pre-qualification degree, copies of academic transcripts, Photographs, CV, a statement, and a copy of passport.
 • Admission Requirements: Applicants must meet all the entry requirements of the university.
 • Required Language: Students need to show their English language level by providing a satisfactory certificate of English language sufficiency.

Benefits:

An experiential learning and work opportunity for the entirety of their graduate program.

75% of tuition assistance

An hourly wage.

Apply Now

 

________________________________________________________________________

 

Học Bổng Bán Phần Bậc Thạc Sĩ Tại Đại Học New Haven 2020

Thành lập vào năm 1920, Đại học New Haven là một trường đại học nghiên cứu công lập. Nó cung cấp các chương trình cấp bằng khác nhau. Tại đây, các ứng viên sẽ có được kinh nghiệm học tập và giảng dạy xuất sắc. Trường đại học đưa ra lời khuyên và một loạt các chương trình để trao quyền cho ứng viên các kỹ năng và kiến thức cần đạt được cho sự nghiệp tương lai của bạn và thay đổi thành công từ ứng viên thành chuyên gia.

Hạn chót nộp đơn: 14/10/2020

Mô tả ngắn gọn:

 

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học New Haven
 • Sở: NA
 • Cấp độ: Thạc Sĩ
 • Giải thưởng: Hỗ trợ lên đến 75% học phí và các khoản trợ cấp khác
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Mỹ

 

Đủ điều kiện:

 • Các nước đủ điều kiện: Mọi quốc gia
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Bằng thạc sĩ trong bất kỳ lĩnh vực nào.
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:

Thí sinh phải có thành tích sơ tuyển tốt

– Ứng viên trên khắp thế giới có thể đăng ký chương trình giáo dục này

– Người tìm kiếm phải đăng ký theo học chương trình thạc sĩ tại trường đại học này.

Cách thức đăng ký:

 • Cách đăng ký: Những người đăng ký thành công khóa học thạc sĩ tại Đại học New Haven sẽ được tự động xem xét nhận phần thưởng.
 • Tài liệu hỗ trợ: 

Ứng viên phải nộp các giấy tờ sau: bằng cấp sơ tuyển, bản sao bảng điểm học tập, Ảnh chụp, CV, bản sao kê và bản sao hộ chiếu.

 • Yêu cầu: Ứng viên phải đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào của trường đại học.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Sinh viên cần thể hiện trình độ tiếng Anh của mình bằng cách cung cấp chứng chỉ trình độ tiếng Anh.

Những lợi ích:

Một cơ hội học tập và làm việc trải nghiệm chương trình sau đại học của trường.

Hỗ trợ 75% học phí

Một giờ lương.

Apply Now

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network Nhà đẹp, Kênh homestay, Hostel, Villa, Resort, Khách sạn, Nhà Nghỉ

Shortlink: https://youthop.vn?p=2374

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network