Semi Scholarship for Bachelor Degree at Lincoln University 2021

Lincoln University is a New Zealand university that was established in 1990.  It is the oldest agricultural teaching institution in the Southern Hemisphere. The university has a student population from more than 60 countries. Lincoln University is a vibrant and diverse academic center focused on teaching and learning and helps to realize innovative knowledge. It prepares candidates for their future careers in their chose field of study.

Application Deadline: 31/03/2021

Brief Description:

 • University or Organization: Lincoln University 
 • Department: NA
 • Course Level: Bachelor
 • Award: $7,000 – $10,000
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International
 • The award can be taken in New Zealand

Eligibility:      

 • Eligible Countries: Vary
 • Eligible Course or Subjects: Master’s degree.
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • Applicants must have at least a GPA of a B+ average in the last year of their bachelor’s degree.

How to Apply:

 • How to Apply: To apply, visit the school admission website.
 • Supporting Documents: 
 • Applicants must submit a CV, academic transcripts and certificates, a copy of the passport with the application.
 • Admission Requirements: Applicants must meet all the entry requirements of the university.
 • Required Language:  
 • IELTS – 5.5 overall, with at least 5.5 for Reading and Writing, and no other component less than 5.0.
 • TOEFL – overall score of 46 (with at least 18 in Writing)
 • PTE – 42 overall score, with at least 42 in Reading and Writing and at least 36 in other communicative skills.

Benefits:

The Lincoln University will provide NZ$10,000, to be applied to towards the overall cost of your study, in the eligible master’s degree programs.

Apply Now

 

________________________________________________________________________

Học Bổng Bán Phần Bậc Thạc Sĩ Tại Đại Học Lincoln 2021

Đại học Lincoln ở New Zealand được thành lập vào năm 1990. Đây là cơ sở giảng dạy nông nghiệp lâu đời nhất ở Nam bán cầu. Trường có số lượng sinh viên đến từ hơn 60 quốc gia. Đại học Lincoln là một trung tâm học thuật sôi động và đa dạng, tập trung vào việc giảng dạy và học tập và giúp hiện thực hóa kiến thức đổi mới. Trường chuẩn bị cho sinh viên cho sự nghiệp tương lai của họ trong lĩnh vực nghiên cứu mà họ đã chọn.

Hạn chót nộp đơn: 31/03/2021

Mô tả ngắn gọn:

 

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Lincoln
 • Sở: NA
 • Cấp độ: Thạc Sĩ
 • Giải thưởng: $7,000 – $10,000
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại New Zealand

 

Đủ điều kiện:

 • Các nước đủ điều kiện: Mọi quốc gia
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: có bằng thạc sĩ
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:

Ứng viên phải có ứng viên phải có điểm trung bình ít nhất là điểm trung bình B + trong năm cuối của bằng cử nhân.

Cách thức đăng ký:

 • Cách đăng ký: Để đăng ký, vui lòng đăng nhập vào trang web của trường.
 • Tài liệu hỗ trợ: 

Ứng viên phải nộp CV, bảng điểm học tập và các chứng chỉ, bản sao hộ chiếu kèm theo đơn đăng ký.

 • Yêu cầu: Ứng viên phải đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào của trường đại học.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: 
 • IELTS – 5.5 điểm tổng. Tối thiểu 5.5 cho Đọc và Viết, và không có thành phần nào dưới 5.0.
 • TOEFL – tổng điểm 46 (với ít nhất 18 trong phần Viết)
 • PTE – 42 điểm tổng, với ít nhất 42 trong Đọc và Viết và ít nhất 36 trong các kỹ năng giao tiếp khác.

Những lợi ích:

Đại học Lincoln sẽ cung cấp $10.000 NZ, được áp dụng cho chi phí học tập, trong các chương trình cấp bằng thạc sĩ đủ điều kiện.

Apply Now

Shortlink: https://youthop.vn?p=2371

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network