Semi-Masters Graduate Fellowship in Fire Engineering at the University of Canterbury 2020

The University of Canterbury gives an excellent education so that students will be able to turn their skills into an amazing career. UC offers over 100 qualifications in more than 80 different subject areas through undergraduate, master’s, and doctoral degrees.  UC academics are bounded to providing students with the personal attention that nurtures their ideas and pushes them to excellence. As a UC student, you’ll bring big ideas to life by adopting a practical approach to education.

Application Deadline: 30/11/2020

Brief Description:

 • University or Organization: Canterbury University
 • Department: College of Engineering
 • Course Level: Postgraduate
 • Award: $ 4,000
 • Number of Awards: 1
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International
 • The award can be taken in New Zealand

Eligibility:      

 • Eligible Countries: vary
 • Eligible Course or Subjects: Postgraduate study in Fire Engineering.
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • The applicants must enroll full-time at the university in a program for either a Master of Engineering in Fire Engineering (MEFE) or a Master of Engineering Studies in Fire Engineering (MEngSt (Fire)) degree.
 • International students may apply as long as the regulation does not specifically restrict awards for NZ citizens or NZ resident class visa holders.

How to Apply:

 • How to Apply: Applicants must have a myUC account and you must register with myUC prior. The online applications will be started eight weeks before the closing date.
 • Supporting Documents: 
 • CV, Community involvement evidence, Proof of citizenship or residency status (e.g. birth certificate, passport), financial hardship or ethnic background, List of referees, Transcripts or records of learning, and if necessary arrange any academic or language tests required.
 • Admission Requirements: Applicants must have met the academic requirements for enrolment in a program for a MEFE or MEngSt (Fire) by 10 December in the year of application for the award.
 • Required Language: If you are ready to study at UC, you must have sufficient fluency in written and spoken English and provide evidence of your English skills.

Benefits:

The value of the grant is $4,000 to the winning candidates.

Apply Now

 

________________________________________________________________________

 

Học Bổng Bán Phần Bậc Thạc Sĩ Chuyên Ngành Kỹ Thuật Chữa Cháy tại Đại Học Canterbury 2020

 

Đại học Canterbury cung cấp một nền giáo dục xuất sắc để sinh viên có thể biến các kỹ năng của mình thành một nghề nghiệp ổn định. UC cung cấp hơn 100 bằng cấp trong hơn 80 lĩnh vực chủ đề khác nhau thông qua các bằng cấp đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Các học viện UC có trách nhiệm cung cấp cho sinh viên sự tự chủ cá nhân để nuôi dưỡng ý tưởng của họ và thúc đẩy họ trở thành người xuất sắc. Là sinh viên UC, bạn sẽ đưa những ý tưởng lớn vào cuộc sống bằng cách áp dụng phương pháp giáo dục thực tế.

 

Hạn chót nộp đơn: 30/11/2020

Mô tả ngắn gọn:

 

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Canterbury
 • Sở: Cao đẳng kỹ thuật
 • Cấp độ: Nghiên cứu sau đại học
 • Giải thưởng: $ 4,000
 • Số lượng giải thưởng: 1
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại New Zealand

 

Đủ điều kiện:

 • Các nước đủ điều kiện: mọi quốc gia
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Nghiên cứu sau đại học về Kỹ thuật chữa cháy.
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:

– Các ứng viên phải đăng ký toàn thời gian tại trường đại học trong một chương trình lấy bằng Thạc sĩ Kỹ thuật Phòng cháy chữa cháy (MEFE) hoặc Thạc sĩ Kỹ thuật Nghiên cứu Kỹ thuật Phòng cháy (MEngSt (Fire)).

– Sinh viên quốc tế có thể nộp đơn miễn là không bị hạn chế giải thưởng cho công dân New Zealand hoặc người có thị thực cư trú tại New Zealand.

Cách thức đăng ký:

 • Cách đăng ký: Ứng viên phải có tài khoản myUC và bạn phải đăng ký với myUC trước. Các ứng dụng trực tuyến sẽ được bắt đầu tám tuần trước ngày chốt đơn.
 • Tài liệu hỗ trợ: 

– Sơ yếu lý lịch, Bằng chứng tham gia cộng đồng, Bằng chứng về quốc tịch hoặc tình trạng cư trú (ví dụ: giấy khai sinh, hộ chiếu), khó khăn tài chính hoặc nền tảng dân tộc, Danh sách giao sư, Bảng điểm hoặc hồ sơ học tập, và nếu cần, sắp xếp bất kỳ bài kiểm tra học thuật hoặc ngôn ngữ nào được yêu cầu.

 • Yêu cầu : Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu về học vấn để đăng ký tham gia chương trình MEFE hoặc MEngSt (Fire) trước ngày 10 tháng 12 của năm nộp đơn xin giải thưởng.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Nếu bạn đã sẵn sàng theo học tại UC, bạn phải có đủ khả năng viết và nói tiếng Anh trôi chảy và cung cấp bằng chứng về kỹ năng tiếng Anh của bạn.

Những lợi ích:

Giá trị của khoản tài trợ là $ 4,000 cho các ứng cử viên chiến thắng.

Apply Now

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network Nhà đẹp, Kênh homestay, Hostel, Villa, Resort, Khách sạn, Nhà Nghỉ

Shortlink: https://youthop.vn?p=2220

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network