Scottish Government Scholarship 2020-21

The Scottish Government Scholarship 2020-21 is now open for applications. Scotland’s Saltire Scholarships are offered for master’s degree programs. The Schottish scholarships for international students are available in almost every field of study across all the higher education institutions and Scottish universities.

Each year the Scottish Government offers 50 international scholarships to international students. Scotland’s Saltire Scholarships 2020 is offered by the Scottish Government in collaboration with universities in Scotland.

The Scotland Scholarships are offered in the field of science, technology, creative industries, healthcare, and medical sciences, and renewable and clean energy. It is a wonderful opportunity for those who want to study in world top universities.

Note: Don’t listen to those who are stopping you from applying for scholarships due to COVID-19. Don’t miss this amazing opportunity. Apply as soon as possible.

Brief Description

 • Country: Scotland
 • Funded by: Scottish Government
 • Course level: Master’s Degree Programs
 • Course duration: This is one year master’s degree scholarship program at the best universities of Scotland.
 • No. of scholarship: 50 Scholarships
 • Scholarship value: The Scotland Government will give £8000 to each candidate. This amount will be used for the tuition fees for one year of  postgraduate Masters’s course
 • Eligible course: 

Science

 • Earth Sciences
 • Environment
 • Energy
 • Geology
 • Weather and Climate
 • Plants/Botany
 • Animals/Zoology

Technology

 • Software
 • Engineering
 • Bioinformatics
 • Information
 • Systems
 • Multimedia
 • Engineering
 • Computers

Creative Industries

 • Communications, Media and Culture
 • Broadcasting
 • Film
 • Animation
 • Journalism
 • Cultural
 • Publishing
 • New Media Studies
 • Computer Games / Computer Arts
 • Design
 • Graphic
 • Industrial
 • Interior
 • Fashion

Health Care & Medical Sciences

 • Physical and Life Sciences
 • Astronomy
 • Chemistry
 • Physics
 • Biology
 • Health Sciences
 • Biotechnology

Clean and Renewable Energy

 • Sustainable Engineering
 • Renewable Energy
 • Biomass / Biofuels
 • Hydro / Solar / Tidal / Wind power

Eligibility Criteria

In order to be eligible for a Saltire Scholarship, candidates must:

 • Have a conditional or unconditional offer of a place at a Scottish university on an eligible course.
 • Be a citizen of Canada, India, Japan, USA, Pakistan, or China (Hong Kong citizens are also eligible as it is a Special Administrative Region of China).
 • Be able to demonstrate that they can meet the costs of living in Scotland and the remaining tuition fees.
 • Not have previously studied for a full undergraduate degree in Scotland.
 • Not have previously received a Saltire Scholarship.
 • Meet the language requirements of the course.
 • Complete an application form and submit it by the closing date of 1 June 2020.

Scholarship Requirements

Saltire Scholars will be required to:

 • Maintain a standard of conduct that will uphold the good reputation of the Saltire Scholarship Programme and the institution at which they study.
 • Actively participate in the program’s extra-curricular events. Scholars will participate in a welcome reception and an end of year conference. (Scholars may be excused from attending in the event of exceptional circumstances).
 • Support communications activity promoting Scotland and Scottish higher education, based on their own experience. This might include:
  • Posting on social media about their time and experience in Scotland.
  • Being available for an interview (including on camera) during either the welcome or end-of-year event, granting Scottish Government and the relevant university the right to use the text and footage indefinitely.
  • Agreeing that the Scottish Government can use any photographs, blogs, quotes, etc in connection with your Saltire Scholarship participation for marketing purposes.
 • In accordance with relevant data protection legislation, give consent to the use of their contact data in order to receive information on the Saltire program both during their studies and after graduation.

How to apply

Click on the Apply Now button to proceed to Scotland scholarship online application form. You should fill all the blanks carefully and make sure that you click on the submit button after completing an online application form.

Application Deadline

 • The last date to apply for the Scottish Government Scholarship 2020-21 is 31st July 2020.

Học bổng Chính phủ Scotland 2020-21

Học bổng Chính phủ Scotland 2020-21 hiện đang mở cho các ứng viên. Học bổng Scotland Scotland Saltire được cung cấp cho các chương trình cấp bằng thạc sĩ. Học bổng Schottish dành cho sinh viên quốc tế có sẵn trong hầu hết các lĩnh vực nghiên cứu trên tất cả các tổ chức giáo dục đại học và các trường đại học Scotland.

Mỗi năm Chính phủ Scotland cung cấp 50 học bổng quốc tế cho sinh viên quốc tế. Học bổng Scotland Scotland Saltire 2020 được cung cấp bởi Chính phủ Scotland phối hợp với các trường đại học ở Scotland.

Học bổng Scotland được cung cấp trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, công nghiệp sáng tạo, y tế và khoa học y tế, và năng lượng tái tạo và sạch. Đó là một cơ hội tuyệt vời cho những người muốn học tập tại các trường đại học hàng đầu thế giới.

Tổng quan học bổng

 • Quốc gia: Scotland
 • Tài trợ bởi: Chính phủ Scotland
 • Cấp độ khóa học: Chương trình học thạc sĩ
 • Thời gian khóa học: Đây là một năm chương trình học bổng thạc sĩ tại các trường đại học tốt nhất của Scotland.
 • Số lượng học bổng: 50 Học bổng
 • Giá trị học bổng: Chính phủ Scotland sẽ trao 8000 bảng cho mỗi ứng viên. Số tiền này sẽ được sử dụng cho học phí trong một năm của khóa học thạc sĩ sau đại học
 • Khóa học đủ điều kiện:

Khoa học

 • Khoa học về trái đất
 • Môi trường
 • Năng lượng
 • Địa chất học
 • Thời tiết và khí hậu
 • Thực vật / Thực vật học
 • Động vật / Động vật học

Công nghệ

 • Phần mềm
 • Kỹ thuật
 • Tin sinh học
 • Thông tin
 • Hệ thống
 • Đa phương tiện
 • Kỹ thuật
 • Máy vi tính

Các ngành công nghiệp sáng tạo

 • Truyền thông, Truyền thông và Văn hóa
 • Phát thanh truyền hình
 • Phim ảnh
 • Hoạt hình
 • Báo chí
 • Văn hóa
 • Xuất bản
 • Nghiên cứu truyền thông mới
 • Trò chơi máy tính / Nghệ thuật máy tính
 • Thiết kế
 • Đồ họa
 • Công nghiệp
 • Nội địa
 • Thời trang

Chăm sóc sức khỏe & Khoa học y tế

 • Khoa học vật lý và đời sống
 • Thiên văn học
 • Hóa học
 • Vật lý
 • Sinh học
 • Khoa học sức khỏe
 • Công nghệ sinh học

Năng lượng sạch và tái tạo

 • Kỹ thuật bền vững
 • Năng lượng tái tạo
 • Sinh khối / nhiên liệu sinh học
 • Thủy điện / Năng lượng mặt trời / Thủy triều / Gió

Điều kiện tham gia

Để đủ điều kiện nhận học bổng Saltire, ứng viên phải:

 • Có một đề nghị học tập (có điều kiện hoặc vô điều kiện) tại một trường đại học Scotland trong một khóa học đủ điều kiện.
 • Có thể chứng minh rằng họ có thể đáp ứng các chi phí sinh hoạt ở Scotland và các khoản học phí còn lại.
 • Chưa từng học để lấy bằng đại học đầy đủ ở Scotland.
 • Chưa từng nhận được học bổng Saltire.
 • Đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ của khóa học.

Cách thức đăng ký

Nhấp vào nút Đăng ký ngay để tiếp tục đăng ký học bổng trực tuyến của Scotland. Bạn nên điền tất cả các khoảng trống một cách cẩn thận và đảm bảo rằng bạn nhấp vào nút gửi sau khi hoàn thành mẫu đơn trực tuyến.

Hạn chót nộp đơn

Ngày cuối cùng để xin học bổng Chính phủ Scotland 2020-21 là ngày 31 tháng 7 năm 2020.

Apply now

 

 

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network Nhà đẹp, Kênh homestay, Hostel, Villa, Resort, Khách sạn, Nhà Nghỉ

Shortlink: https://youthop.vn?p=1548

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network