Deadline: 22/09/2020

Schwarzman Scholars Program

What is the Schwarzman Scholars program?

Every year, up to 200 Schwarzman Scholars will represent the world’s next generation of leaders — high-caliber individuals with open minds and limitless potential — a network of leaders who will serve as bridges between China and the rest of the world. Schwarzman Scholars is the first scholarship created to respond to the geopolitical landscape of the 21st Century. Whether in politics, business, or science, the success of future leaders around the world will depend upon an understanding of China’s role in global trends.

Why Schwarzman College?

The program gives the world’s best and brightest students the opportunity to develop their leadership skills and professional networks through a one-year Master’s Degree at Tsinghua University in Beijing – one of China’s most prestigious universities. Students spend a year immersed in an international community of thinkers, innovators, and senior leaders in business, politics, and society.

Eligibility

 • All qualified candidates will have successfully completed their undergraduate degrees prior to enrollment. Undergraduate degree or first degree needs to be from an accredited college or university or its equivalent.

***Applicants who are currently enrolled in undergraduate degree programs must be on track to successfully complete all degree requirements before August 1 of their Schwarzman Scholars enrollment year. There are no requirements for a specific field of undergraduate study; all fields are welcome, but it is important for applicants, regardless of undergraduate major, to articulate how participating in Schwarzman Scholars will help develop their leadership potential within their field.

 • Age Requirement: Between 18 to 29 years of age as of August 1st of their enrollment year.
 • Nationality: Open to all nationalities.

***There are two separate application portals: One for Chinese applicants, one for US and Global applicants. The deadline for two portals are different

 • English requirement: If the applicant’s native language is not English, official English proficiency test scores must be submitted with the application. This requirement is waived for applicants who studied in English at the post-secondary level (undergraduate and/or graduate) for at least two years.

Application Timeline for the US and Global Applicants: April 15th – September 22nd, 2020.

Application Process:

1. English test score minimum:

TOEFL iBT: 100
TOEFL PBT: 600
IELTS: 7

2. Required forms and records

 • Online application
 • Resume (2-page maximum)
 • Transcripts/Academic Records
 • Essays (2)
 • Letters of Recommendation (3)
 • Video (optional)

Benefits:

All tuitions and housing will be covered for selected scholars. In addition, scholars will receive monthly allowances and stipend to cover the cost of flying to China upon the start of the program.


Chương trình học giả Schwarzman là gì?

Mỗi năm, có tới 200 học giả Schwarzman sẽ đại diện cho thế hệ lãnh đạo thế giới tương lai – những cá nhân có tầm cỡ và có tiềm năng vô hạn – một mạng lưới các nhà lãnh đạo sẽ làm cầu nối giữa Trung Quốc và phần còn lại của thế giới. Học giả Schwarzman là học bổng đầu tiên được tạo ra để đáp ứng với bối cảnh địa chính trị của Thế kỷ 21. Cho dù trong chính trị, kinh doanh hay khoa học, sự thành công của các nhà lãnh đạo tương lai trên khắp thế giới sẽ phụ thuộc vào sự hiểu biết về vai trò của Trung Quốc trong các xu hướng toàn cầu.

Tại sao trường đại học Schwarzman?

Chương trình này mang đến cho các sinh viên giỏi nhất và thông minh nhất thế giới cơ hội phát triển kỹ năng lãnh đạo và mạng lưới chuyên nghiệp thông qua bằng Thạc sĩ một năm tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh – một trong những trường đại học danh tiếng nhất Trung Quốc. Sinh viên dành một năm học tập trong một cộng đồng quốc tế gồm các nhà tư tưởng, nhà đổi mới và lãnh đạo cấp cao trong kinh doanh, chính trị và xã hội.

Điều kiện tham gia

 • Tất cả các ứng viên đủ điều kiện phải hoàn thành bằng đại học trước khi nhập học. Bằng đại học hoặc bằng cấp đầu tiên cần phải từ một trường cao đẳng hoặc đại học được công nhận hoặc tương đương trước ngày 1 tháng 8 của năm đăng ký học giả Schwarzman.
 • Không có yêu cầu cho một lĩnh vực cụ thể của nghiên cứu đại học; tất cả các lĩnh vực đều được chào đón, nhưng điều quan trọng đối với các ứng viên, bất kể chuyên ngành đại học, là nói rõ việc tham gia Schwarzman Scholarship sẽ giúp phát triển tiềm năng lãnh đạo trong lĩnh vực của họ như thế nào.
 • Yêu cầu về độ tuổi: Từ 18 đến 29 tuổi kể từ ngày 1 tháng 8 của năm nhập học.
 • Quốc tịch: Dành cho tất cả các quốc tịch.
 • Yêu cầu về tiếng Anh: Nếu Ngôn ngữ mẹ đẻ của ứng viên không phải là tiếng Anh, bạn  phải nộp điểm kiểm tra trình độ tiếng Anh chính thức cùng với đơn đăng ký. Yêu cầu này được miễn cho các ứng viên đã học bằng tiếng Anh ở cấp độ sau trung học (đại học và / hoặc sau đại học) trong ít nhất hai năm.
 • Thời gian nộp đơn cho ứng viên Hoa Kỳ và Toàn cầu: 15 tháng 4 – 22 tháng 9 năm 2020.

Quy trình nộp đơn:

1. Điểm kiểm tra tiếng Anh tối thiểu:

 • TOEFL iBT: 100
 • TOEFL PBT: 600
 • IELTS: 7

2. Các biểu mẫu và hồ sơ cần thiết

 • Ứng dụng trực tuyến
 • Tiếp tục (tối đa 2 trang)
 • Bảng điểm / hồ sơ học tập
 • Tiểu luận (2)
 • Thư giới thiệu (3)
 • Video (tùy chọn)

Những lợi ích

Tất cả các học phí và nhà ở sẽ được trao cho các học giả được lựa chọn. Ngoài ra, các học giả sẽ nhận được các khoản phụ cấp hàng tháng và vé máy bay đến Trung Quốc khi bắt đầu chương trình.

APPLY NOW

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network