Scholarships for postgraduates from Multimedia University

Founded in 1996, Multimedia University is the first-ever full-fledged private university in Malaysia. The university offers pre-bachelors and masters degrees along with all the levels of study in various areas of study. While studying at this university, candidates will receive practical strategies and tools through their career learning series and career coaching sessions.

Application Deadline:  November 18th, 2020

Brief Description

  • University or Organization: Multimedia University
  • Department: NA
  • Course Level: Postgraduate research
  • Award: Varies
  • Numbers of award: NA
  • Access Mode: Online
  • Nationality: International students
  • The award can be taken in Vietnam

Eligibility      

 • Eligible Countries: All countries
 • Acceptable Course or Subjects: The sponsorship will be awarded to study a Postgraduate degree program in any subject offered by the university
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must have Criteria & Entitlement (Degree CGPA) 3.67 – 4.00 = 100%

How to Apply

 • How to Apply: For applying, all the candidates need to be admitted to the university. After taking the process, students are automatically considered for this funded education.
 • Supporting Documents: Copy of identity card, copy of student ID, supporting documents on financial status, and testimonial and record of participation in extracurricular activities should be submitted with the form.
 • Language Requirements: Applicants must be able to demonstrate a good command of the English language for the opportunity.

Benefits

This support will help selected students by covering the tuition cost of any approved program. 

Apply now

_____________________________________________________________________

Được thành lập vào năm 1996, Multimedia University  là trường đại học tư thục chính thức đầu tiên tại Malaysia. Trường cung cấp các chương trình dự bị cử nhân và thạc sĩ cùng với tất cả các cấp học trong các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. Trong thời gian theo học, các ứng viên sẽ được học tập và nghiên cứu về các chiến lược và công cụ thực tế thông qua chuỗi học tập và các buổi huấn luyện nghề nghiệp.

Hạn chót nộp đơn: 18/11/ 2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Multimedia University 
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Chương trình đào tạo sau đại học
 • Giải thưởng: Tuỳ thuộc vào từng loại học bổng 
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Chế độ truy cập: Online
 • Quốc tịch: Sinh viên quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Việt Nam

Đủ điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Học bổng sẽ được trao trong quá trình theo học chương trình đào tạo sau đại học trong bất kỳ môn học nào được nhà trường cung cấp
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng các Tiêu chí & Quyền lợi (Bảng điểm GPA) 3.67 – 4.00 = 100%

Làm sao để đăng ký

 • Cách đăng ký: Để nộp đơn, tất cả các ứng viên cần phải đăng ký nhập học . Sau khi thực hiện quá trình này, học sinh tự động được xem xét cho chương trình giáo dục được tài trợ này.
 • Hồ sơ hỗ trợ: Bản sao chứng minh nhân dân, bản sao thẻ sinh viên, các giấy tờ chứng minh về tình trạng tài chính, giấy xác nhận và hồ sơ tham gia các hoạt động ngoại khóa cần nộp kèm theo mẫu.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Ứng viên phải có khả năng chứng minh tiếng Anh đủ yêu cầu.

Những lợi ích

Hỗ trợ này sẽ giúp những sinh viên được chọn bằng cách trang trải một phần chi phí của bất kỳ chương trình đào tạo sau tiến sĩ nào đã được phê duyệt.

Apply now

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network Nhà đẹp, Kênh homestay, Hostel, Villa, Resort, Khách sạn, Nhà Nghỉ

Shortlink: https://youthop.vn?p=2306

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network