Scholarships for Bachelor Degree in Management and Finance at Queen Mary University Of London, UK 2020

The Institute of Chartered Accountants in England and Wales Foundation is proud to offer the ICAEW Foundation Bursary for domestic and international students at the Queen Mary University of London. This scholarship is currently available for deserving students who are planning to take part in BSc Accounting and Management at the university. The Queen Mary University of London offers undergraduate and postgraduate degrees across the full disciplinary spectrum. It is a truly global university and ranked 46th in a ranking of European universities by the Times Higher Education. This university provides lifelong support from the careers centre and gives candidates suitable work experience and makes the best of their applications.

Application Deadline: August 18, 2020

Brief Description

 • Provider: Institute of Chartered Accountants in England and Wales and Queen Mary University of London
 • Department: NA
 • Course Level: Undergraduate
 • Awards: £4000
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: 1
 • Nationality: Domestic & International
 • The award can be taken in the UK

Eligibility            

 • Eligible Countries: All Nationalities
 • Acceptable Course or Subjects: BSc in Accounting and Management
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria:
 • Previous education
 • Previous/current work experience
 • Any previous/current scholarships or bursaries
 • Personal financial circumstances: all income, financial support, debts etc
 • Family circumstances and finances
 • Any exceptional personal circumstances
 • Academic interests and motivation
 • Career objectives

How to Apply

 • How to Apply: For assembling this grant, you are required to apply for the undergraduate degree coursework at the Queen Mary University of London. After being enrolled, you can download and complete the application form submit via email the completed form to scholarships-at-qmul.ac.uk
 • Supporting Documents: Candidates will be asked to provide the statement of purpose, letter of motivation, research proposal and curriculum vitae.
 • Admission Requirements: For getting enrollment in the undergraduate degree program, students are required to meet the entry requirements of the university.
 • Language Requirement: If you are applying for this award then you must have to meet the English language requirements. 

Benefits

The winner will receive £4000 towards living costs each year, for all three years of the programme at the Queen Mary University of London in the UK.


Học bổng Cử nhân Quản lý và Tài chính tại đại học Queen Mary, London, UK 

Viện Kế toán Công chứng ở Anh và Wales Foundation tự hào cung cấp Quỹ học bổng ICAEW cho sinh viên trong nước và quốc tế tại Đại học Queen Mary London. Học bổng này hiện đang có sẵn cho các sinh viên xứng đáng đang dự định tham gia vào ngành Cử nhân Kế toán và Quản lý tại trường đại học. Đại học Queen Mary Luân Đôn cung cấp văn bằng đại học và sau đại học trên toàn bộ ngành học. Đây là một trường đại học thực sự toàn cầu và xếp thứ 46 trong bảng xếp hạng các trường đại học châu Âu theo Thời báo Giáo dục Đại học. Trường đại học này cung cấp hỗ trợ suốt đời từ trung tâm nghề nghiệp và cung cấp cho ứng viên kinh nghiệm làm việc phù hợp để tạo nên hồ sơ tốt nhất.

Hạn chót nộp đơn: ngày 18 tháng 8 năm 2020

Tổng quan học bổng

 • Nhà cung cấp: Viện Kế toán Công chứng ở Anh và xứ Wales và Đại học Queen Mary Luân Đôn
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Đại học
 • Giải thưởng: £ 4000
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: 1
 • Quốc tịch: Trong nước & Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Vương quốc Anh

Điều kiện đăng ký

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Cử nhân Kế toán và Quản lý
 • Để đủ điều kiện, ứng viên phải cung cấp những thông tin sau:
 • Bằng cấp giáo dục trước đó
 • Kinh nghiệm làm việc trước đây / hiện tại
 • Học bổng đã nhận trước đây / hiện tại
 • Hoàn cảnh tài chính cá nhân: tất cả thu nhập, hỗ trợ tài chính, nợ vv
 • Hoàn cảnh gia đình và tài chính
 • Hoàn cảnh cá nhân đặc biệt
 • Lợi ích và động lực học tập
 • Mục tiêu công việc

Cách thức nộp đơn

 • Cách đăng ký: Để nhận khoản tài trợ này, bạn bắt buộc phải đăng ký khóa học đại học tại Đại học Queen Mary ở Luân Đôn. Sau khi đăng ký, bạn có thể tải xuống và hoàn thành mẫu đơn nộp qua email để nhận học bổng-at-qmul.ac.uk
 • Tài liệu hỗ trợ: Ứng viên sẽ được yêu cầu cung cấp tuyên bố về mục đích, thư giới thiệu, đề xuất nghiên cứu và sơ yếu lý lịch.
 • Yêu cầu nhập học: Để được ghi danh vào chương trình cấp bằng đại học, sinh viên được yêu cầu phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào của trường đại học.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Nếu bạn đang nộp đơn cho giải thưởng này thì bạn phải đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh.

Những lợi ích

Người chiến thắng sẽ nhận được £ 4000 cho chi phí sinh hoạt mỗi năm, trong cả ba năm của chương trình tại Đại học Queen Mary ở Luân Đôn.

Apply Now

 

 

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network