Scholarship at Paris Institute of Political Studies 2021

 

Founded in 1872, the Paris Institute of Political Studies is commonly referred to as Sciences Po. It is one of the most prestigious and selective European schools in the social sciences. It is the primary institution of higher learning for the French political and administrative elite. Sciences Po helps students and recent graduates to choose a career path, build a career plan, prepare applications, and meet employers. It provides a comprehensive careers advice service and support during the critical stages of the recruitment process.

 

Application Deadline: December 6, 2020 for masters program and February 28, 2021 for bachelor program

Brief Description

 • University or Organization: Paris Institute of Political Studies
 • Department: NA
 • Course Level: Undergraduate and postgraduate degree
 • Award: Educational fund
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: Not known
 • Nationality: International students
 • The award can be taken in France

Eligibility

 

 • Eligible Countries: All nationalities
 • Acceptable Course or Subjects: Undergraduate and postgraduate degree in any subject offered by the institute
 • Admissible Criteria: To be considered for this fund, the applicant must have to be from a non-European Union state, whose household does not file taxes within the European Union, and who have been admitted to the Undergraduate or Master’s program.

How to Apply

 • How to Apply: For capturing this studentship, aspirants are recommended to take admission in the bachelor and masters degree coursework at the institute. After taking affirmation, seekers can apply for this education award.
 • Supporting Documents: You will also be required to include proof of income and documents explaining your family situation.
 • Admission Requirements: If you want to apply for an undergraduate and postgraduate degree then you must have to hold your previous degree qualification certificates.
 • Language Requirement: All candidates must have to meet the English language requirement to study at the institute.

 

Benefits

The studentship will provide educational fund for the students.

Apply Now

__________________________________________________________________

Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Và Thạc Sĩ Emile-Boutmy Tại Học Viện Chính Trị Paris 2021

 

Được thành lập vào năm 1872, Học viện Chính trị Paris thường được gọi là Sciences Po. Đây là một trong những trường uy tín và chọn lọc nhất của Châu Âu về khoa học xã hội. Đây là cơ sở giáo dục đại học cơ bản dành cho tầng lớp chính trị và hành chính Pháp. Sciences Po giúp sinh viên và những sinh viên mới tốt nghiệp lựa chọn con đường sự nghiệp, xây dựng kế hoạch nghề nghiệp, chuẩn bị hồ sơ và gặp gỡ nhà tuyển dụng. Nó cung cấp dịch vụ tư vấn nghề nghiệp toàn diện và hỗ trợ trong các giai đoạn quan trọng của quá trình tuyển dụng.

 

Hạn chót nộp đơn: Ngày 6 tháng 12 năm 2020 đối với chương trình thạc sĩ và ngày 28 tháng 2 năm 2021 đối với chương trình cử nhân

 

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Học viện chính trị Paris
 • Sở: Không rõ
 • Cấp độ khóa học: Đại học và sau đại học
 • Giải thưởng: Quỹ giáo dục
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số giải thưởng: Không có số lượng cụ thể
 • Quốc tịch: Mọi quốc tịch
 • Giải thưởng có thể được nhận ở Pháp

 

Điều kiện ứng tuyển

 • Các nước đủ điều kiện: Mọi quốc gia
 • Khóa học ứng tuyển: bằng đại học và sau đại học trong bất kỳ chủ đề nào do viện cung cấp
 • Tiêu chí xét tuyển: Để được xem xét cho quỹ này, người nộp đơn phải đến từ một quốc gia không thuộc Liên minh Châu Âu, có hộ gia đình không nộp thuế trong Liên minh Châu Âu và đã được nhận vào chương trình Đại học hoặc Thạc sĩ.

 

Cách thức đăng ký

 

 • Cách thức đăng ký: Để nắm bắt cơ hội này, những người có nguyện vọng được khuyến khích tham gia vào khóa học lấy bằng cử nhân và thạc sĩ tại học viện. Sau khi xác nhận, những người tìm kiếm có thể đăng ký giải thưởng giáo dục này.
 • Tài liệu hỗ trợ: Bao gồm bằng chứng về thu nhập và các tài liệu giải thích hoàn cảnh gia đình của bạn.
 • Yêu cầu đầu vào: Nếu bạn muốn đăng ký một bằng đại học và sau đại học thì bạn phải có chứng chỉ trình độ văn bằng trước đó của bạn.
 • Yêu cầu ngôn ngữ: Tất cả các ứng viên phải đáp ứng yêu cầu tiếng Anh để theo học tại học viện.

 

Lợi ích

Học viện sẽ hỗ trợ tài chính cho sinh viên theo quỹ giáo dục của học viện.

Apply Now

 

 

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network Nhà đẹp, Kênh homestay, Hostel, Villa, Resort, Khách sạn, Nhà Nghỉ

Shortlink: https://youthop.vn?p=2239

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network