Reach Oxford Scholarship 2021

The University of Oxford United invites you to apply for the Reach Oxford Scholarships 2021. The University of Oxford is able to offer Undergraduate Scholarships for the Year 2021. The University of Oxford is one of the leading universities in the world and Consistently Ranks No 1 University is all around the world. The Reach Oxford Scholarship UK will cover all the Expenses for International students. 

The University of Oxford is the oldest university in the English-speaking world and is regarded as one of the world’s leading academic institutions. The Length of the Course Varies but the Funding will be available for the whole duration of the program. 

Application Deadline: 15th October 2020 

Brief Description

 • University or Organization: University of Oxford
 • Department: NA
 • Course Level: Undergraduate
 • Award: Full tuition-fees
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: All
 • The award can be taken in Vietnam

Eligibility      

 • Eligible Countries: International students
 • Acceptable Course or Subjects: The sponsorship will be awarded to study a Bachelor degree program in any subject offered by the university
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria:
 • You can only apply to one course at Oxford, and you can’t apply to Oxford and Cambridge in the same year.
 • There’s no Separate Scholarship Application Process or extra supporting documentation required for funding.

How to Apply

 • How to Apply: The Application Process is online for Reach Oxford and Oxford Graduate Scholarship for 2021. To Apply Please Visit the Official Websites.

Benefits

This support will help selected students by covering the full tuition cost of any approved program. 

Apply now

 

________________________________________________________________________

 

Đại học Oxford Anh Quốc bắt đầu quá trình mở đơn cho sinh viên quốc tế xin Học bổng Reach Oxford 2021. Đại học Oxford hiện đang cung cấp gói Học bổng Undergraduate Scholarships for the Year 2021. Đây là một trong những trường đại học hàng đầu trên thế giới và luôn được xếp hạng số 1 Đại học là trên toàn thế giới. Học bổng Reach Oxford của Vương quốc Anh sẽ chi trả tất cả các Chi phí trong qúa trình học tập cho sinh viên Quốc tế.

 

Đại học Oxford là trường đại học lâu đời nhất trên thế giới nói tiếng Anh và được coi là một trong những tổ chức học thuật hàng đầu thế giới. Thời gian của Khóa học có thể sẽ thay đổi nhưng nguồn học bổng tài trợ sẽ được cung cấp đầy đủ trong toàn bộ thời gian của chương trình.

Hạn chót nộp đơn: 15/10/2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Oxford
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Bậc Cử nhân
 • Giải thưởng: Hỗ trợ toàn phần 
 • Số lượng giải thưởng: N/A
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Tất cả
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Việt Nam

Đủ điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Sinh viên quốc tế
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Học bổng sẽ được trao trong quá trình theo học chương trình cử nhân trong bất kỳ môn học nào được nhà trường cung cấp
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:
 • Bạn chỉ có thể đăng ký một khóa học tại đại học Oxford và không thể đăng ký chương trình học của Oxford và Cambridge trong cùng một năm.
 • Không có bất kỳ quy trình đăng ký học bổng riêng biệt hoặc tài liệu hỗ trợ bổ sung cần thiết nào khác.

Làm sao để đăng ký

 • Cách đăng ký: Quy trình Đăng ký hoàn toàn trực tuyến để nhận được Học bổng của đại học Oxford cho năm 2021. Để đăng ký, vui lòng truy cập trang web chính thức.

Những lợi ích

Hỗ trợ này sẽ giúp những sinh viên được chọn bằng cách trang trải toàn bộ học phí của bất kỳ chương trình thạc sĩ nào đã được phê duyệt.

Apply now

 

Shortlink: https://youthop.vn?p=2263

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network