QUT Australian Centre for Philanthropy and Nonprofit Studies International PhD Scholarship in Australia

With the motive to offset the financial burden of the university, Queensland University of Technology is providing an excellent Australian Centre for Philanthropy and Nonprofit Studies PhD funding for students from across the globe.

The programme is open for high achieving aspirants who want to undertake a PhD degree at the university. The main purpose of this programme is to provide financial support to needy students.

The Queensland University of Technology campuses offers high-quality learning, teaching and research spaces to meet better the needs of students, academics, and researchers. This is a highly successful Australian university with an applied emphasis in courses and research.

Why study at the Queensland University of Technology? While studying at this university, claimants can gain specialist knowledge and continue to develop innovative teaching approaches.

Application Deadline: June 24, 2020

Brief Description

 • University: Queensland University of Technology
 • Department: NA
 • Course Level: PhD
 • Awards: AUD27,596
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: NA
 • Nationality: Australian or New Zealand and International
 • The award can be taken in Australia

Eligibility            

 • Eligible Countries: All nationalities
 • Acceptable Course or Subjects: PhD degree in Philanthropy and Nonprofit Studies
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria:
 • They must have a high-grade point average
 • Demonstration of a high level of research aptitude and skill, beyond the minimum standard required for entry
 • Strategic alignment with faculty research strengths and priorities
 • Submission of a high-quality research proposal

How to Apply

 • How to Apply: To apply for the opportunity, applicants must need to take admission in the PhD degree program at the university. After being enrolled, applicants must send your application via email to c.furneaux-at-qut.edu.au
 • Supporting Documents: Updated curriculum vitae, a cover letter and a research project summary must be submitted.
 • Admission Requirements: For taking admission, you must meet the admission criteria for a PhD program at QUT.
 • Language Requirement: All seekers are needed to provide evidence of their written and spoken English for the program.

Benefits

The scholars will receive a living allowance for three years, indexed annually. The scholarship can be used to support living costs.

Apply Now


Với mục đích bù đắp gánh nặng tài chính của trường đại học, Đại học Công nghệ Queensland đang cung cấp một Trung tâm Nghiên cứu từ thiện và phi lợi nhuận tuyệt vời của Úc cho sinh viên trên toàn cầu.

Chương trình này dành cho những người có nguyện vọng đạt được thành tích cao, những người muốn có bằng tiến sĩ tại trường đại học. Mục đích chính của chương trình này là cung cấp hỗ trợ tài chính cho sinh viên nghèo.

Các cơ sở của Đại học Công nghệ Queensland cung cấp không gian học tập, giảng dạy và nghiên cứu chất lượng cao để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của sinh viên, học giả và nhà nghiên cứu. Đây là một trường đại học Úc rất thành công với sự nhấn mạnh trong các khóa học và nghiên cứu.

Tại sao học tại Đại học Công nghệ Queensland? Trong khi học tại trường đại học này, người yêu cầu có thể có được kiến ​​thức chuyên môn và tiếp tục phát triển các phương pháp giảng dạy sáng tạo.

Hạn chót nộp đơn: ngày 24 tháng 6 năm 2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Công nghệ Queensland
 • Sở: N/A
 • Cấp độ khóa học: Tiến sĩ
 • Giải thưởng: AUD27,596
 • Cách thức nộp đơn: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: N/A
 • Quốc tịch: Úc hoặc New Zealand và quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Úc

Điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Bằng tiến sĩ về nghiên cứu từ thiện và phi lợi nhuận
 • Tiêu chí được chấp nhận: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:
 • Họ phải có điểm trung bình cao
 • Trình diễn năng lực và kỹ năng nghiên cứu cao, vượt quá tiêu chuẩn tối thiểu cần thiết để nhập cảnh
 • Liên kết chiến lược với các ưu điểm và ưu tiên nghiên cứu của khoa
 • Đệ trình đề xuất nghiên cứu chất lượng cao

Cách đăng ký

 • Cách nộp đơn: Để nộp đơn xin cơ hội, ứng viên phải tham gia chương trình cấp bằng tiến sĩ tại trường đại học. Sau khi đăng ký, ứng viên phải gửi đơn đăng ký của bạn qua email đến c.furneaux-at-qut.edu.au
 • Tài liệu hỗ trợ: Sơ yếu lý lịch cập nhật, thư xin việc và tóm tắt dự án nghiên cứu phải được nộp.
 • Yêu cầu nhập học: Để nhập học, bạn phải đáp ứng các tiêu chí nhập học cho chương trình tiến sĩ tại QUT.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Tất cả ứng cử viên cần cung cấp bằng chứng về tiếng Anh viết và nói của họ cho chương trình.

Những lợi ích

Các học giả sẽ nhận được một khoản trợ cấp sinh hoạt trong ba năm, được lập chỉ mục hàng năm. Học bổng có thể được sử dụng để hỗ trợ chi phí sinh hoạt.

Đăng kí ngay!

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network