Deadline: 30/09/2020

Professor Colin Eaborn Chemistry Scholarship at University of Sussex, UK 2020

The University of Sussex- Professor Colin Eaborn Chemistry Scholarship. The Chemistry Department at Sussex is delighted to offer the Professor Colin Eaborn Chemistry Scholarship to students who have achieved excellent academic results prior to joining the University and who maintain academic excellence throughout their Chemistry degree.The University of Sussex is a leading research-intensive university near Brighton. We have both an international and local outlook, with staff and students from more than 100 countries and frequent engagement in community activities and services.

Application Deadline: September 30, 2020

Brief Description

 • University or Organization: University of Sussex
 • Department: Chemistry
 • Opportunity Focus Areas: Chemistry BSc, MChem
 • Course Level: Undergraduate and Postgraduate
 • Award: £2,000 for BSc students, up to £3,000 for MChem students
 • Access Mode: Online
 • Program Period: 3 or 4 years
 • Nationality: All nationalities
 • The program can be taken in UK

Eligibility

 • Be an undergraduate student taking up a place in Year 1 of a degree in the Chemistry department, in 2020.
 • Have achieved AAA (or equivalent) with at least an A in Chemistry prior to joining Sussex.
 • Have made Sussex your Firm choice of the university via UCAS.
 • To continue to be eligible for this scholarship throughout your degree you must maintain an overall average of at least 70% in each year of your degree.
 • If you do not receive the scholarship in Year 1 or you do not meet the required threshold to maintain the scholarship during your studies, it is not possible to receive it in subsequent years.
 • If you are studying Chemistry (with an Industrial Placement Year) MChem or Chemistry with Summer Research Placements MChem you will not receive maintenance payments during your year in industry/abroad.

How to Apply

 • First Step: Apply to study an undergraduate course in chemistry or MChem at the University of Sussex through UCAS.
 • Applicants will need to meet the published UCAS deadlines in relation to their application to study at Sussex.
 • Second Step: There is no separate scholarship application; you will be automatically awarded the scholarship if you meet the eligibility criteria.

Benefits

Up to £2,000 for BSc students, up to £3,000 for MChem students.

 • Year 1 (2020/21) – £600 maintenance grant.
 • Year 2 (2021/22) – £600 maintenance grant.
 • Year 3 (2022/23) – £800 maintenance grant.
 • Year 4 (2023/24) – £1,000 maintenance grant.

Apply Now


Đại học Sussex- Học bổng hóa học giáo sư Colin Eaborn. Khoa Hóa học tại Sussex rất vui mừng trao Học bổng Hóa học Giáo sư Colin Eaborn cho sinh viên đã đạt được kết quả học tập xuất sắc trước khi gia nhập Đại học và duy trì thành tích học tập xuất sắc trong suốt môn Hóa học. Đại học Sussex là một trường đại học nghiên cứu chuyên sâu hàng đầu gần Brighton. Chúng tôi có cả triển vọng quốc tế và địa phương, với đội ngũ nhân viên và sinh viên từ hơn 100 quốc gia và thường xuyên tham gia vào các hoạt động và dịch vụ cộng đồng.

Hạn chót nộp đơn: 30/9/2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Sussex
 • Khoa: Hóa học
 • Cơ hội tập trung vào các lĩnh vực: Cử nhân Khoa học ngành Hóa học, Thạc sĩ Hóa học
 • Cấp độ khóa học: Đại học và Sau Đại học
 • Giải thưởng: 2.000 bảng cho sinh viên học Cử nhân Khoa học ngành Hóa học, tối đa 3.000 bảng cho sinh viên học Thạc Sĩ Hóa học
 • Cách thức nộp đơn: Trực tuyến
 • Thời gian chương trình: 3 hoặc 4 năm
 • Quốc tịch: Tất cả các quốc tịch
 • Chương trình có thể được thực hiện tại Vương quốc Anh

Điều kiện

 • Là một sinh viên đại học hiện đang học tập năm 1 của một khóa học tại khoa Hóa học, vào năm 2020.
 • Đã đạt được AAA (hoặc tương đương) với ít nhất điểm A môn Hóa học trước khi tham gia Sussex.
 • Đã biến Sussex thành Công ty của bạn lựa chọn trường đại học thông qua UCAS.
 • Để tiếp tục đủ điều kiện nhận học bổng này trong suốt bằng cấp của bạn, bạn phải duy trì trung bình tổng thể ít nhất 70% mỗi năm bằng cấp của bạn.
 • Nếu bạn không nhận được học bổng vào năm 1 hoặc bạn không đạt được ngưỡng cần thiết để duy trì học bổng trong quá trình học, bạn không thể nhận được học bổng trong những năm tiếp theo.
 • Nếu bạn đang học Hóa học (với Năm sắp xếp việc làm lĩnh) Thạc sĩ Hóa học hoặc Hóa học với Vị trí nghiên cứu mùa hè Thạc sĩ Hóa học, bạn sẽ không nhận được khoản thanh toán bảo trì trong năm của bạn trong ngành / nước ngoài.

Cách đăng ký

 • Bước 1: Đăng ký để học một khóa học đại học về hóa học hoặc MChem tại Đại học Sussex thông qua UCAS.
 • Ứng viên sẽ cần phải đáp ứng thời hạn UCAS được công bố liên quan đến đơn đăng ký học tại Sussex.
 • Bước 2: Không có đơn xin học bổng riêng; bạn sẽ tự động được trao học bổng nếu bạn đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện.

Những lợi ích

Lên đến 2.000 bảng cho sinh viên Cử nhân Khoa học ngành Hóa học, lên tới 3.000 bảng cho sinh viên Thạc sĩ Hóa học.

 • Năm 1 (2020/21) – Trợ cấp bảo trì 600 bảng.
 • Năm 2 (2021/22) – Trợ cấp bảo trì 600 bảng.
 • Năm thứ 3 (2022/23) – Trợ cấp bảo trì 800 bảng.
 • Năm thứ 4 (2023/24) – Trợ cấp bảo trì 1.000 bảng.

Đăng kí ngay!

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network