Postdoctoral Scholarship by University of Copenhagen

 

 

Established in 1479, the University of Copenhagen is the second oldest institution for higher education in Denmark. It provides more than 200 academic programs for study in various fields including health sciences, humanities, law, life sciences, etc. While studying at this university, students will have a range of ways to study, from on-campus taught programmes to part-time online study.

 

Application Deadline: September 14, 2020

Brief Description

 • University or Organization: University of Copenhagen
 • Department: Department of Public Health
 • Course Level: Postdoctoral
 • Awards: 33,600 DKK/ approx. 4,480 Euro
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: NA
 • Nationality: International
 • The award can be taken in Denmark

Eligibility

 

 • Eligible Countries: All nationalities.

 • Acceptable Course or Subjects: Postdoctoral Position in Global Mental Health. 

 • Admissible Criteria: To be eligible, candidates must have to complete the following criteria: 

  • You have experience in rigorous, mixed methods, intervention research in the field of social determinants of mental health in low-resource settings and mental health and psychosocial support interventions in low-resource humanitarian settings
  • You have strong communication skills and are a team player
  • You have excellent English skills written and spoken
  • You have obtained research grants, or have significantly contributed to successful research grants
  • You have a strong publication record

How to Apply

 • How to Apply: All interested candidates are required to take admission in a postdoctoral degree at the University of Copenhagen. After being enrolled, applicants can complete the online application form for this award.
 • Supporting Documents: The applicants must submit all the following documents: Curriculum vitae Cover letter Diplomas (Master and PhD degree or equivalent) Complete publication list Separate reprints of up to 3 particularly relevant papers
 • Admission Requirements: Candidates must comply with the formal requirements of the PhD program.
 • Language Requirements: Documentation of English level can, for instance, be documented by an excellent IELTS or TOEFL test.

Benefits

The University of Copenhagen will provide salary starts at 33,600 DKK/ approx. 4,480 Euro. Depending on qualifications, a supplement may be negotiated. The employer will pay an additional 17.1 % to your pension fund.

Apply Now

__________________________________________________________________

Học Bổng Sau Tiến Sĩ Tại Đại Học Copenhagen 2020

 

Được thành lập vào năm 1479, Đại học Copenhagen là cơ sở giáo dục đại học lâu đời thứ hai ở Đan Mạch. Nó cung cấp hơn 200 chương trình học thuật để nghiên cứu trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm khoa học sức khỏe, nhân văn, luật, khoa học đời sống, v.v. -giờ học trực tuyến.

 

Hạn chót nộp đơn: ngày 14 tháng 9 năm 2020

 

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Copenhagen
 • Sở: Sở Y tế Công cộng
 • Cấp độ khóa học: Sau tiến sĩ
 • Giải thưởng: 33.600 DKK / khoảng 4.480 Euro
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số giải thưởng: Không có số lượng cụ thể
 • Quốc tịch: Mọi quốc tịch
 • Giải thưởng có thể được nhận ở Đan Mạch

 

Điều kiện ứng tuyển

 • Các nước đủ điều kiện: Mọi quốc gia
 • Khóa học ứng tuyển: Chương trình học bậc Tiến sĩ trong lĩnh vực Sức khỏe Tâm thần Toàn cầu.
 • Tiêu chí xét tuyển: Để đủ điều kiện, ứng viên phải hoàn thành các tiêu chí sau:
  • Có kinh nghiệm về các phương pháp nghiêm ngặt, hỗn hợp, nghiên cứu can thiệp trong lĩnh vực các yếu tố xã hội quyết định đến sức khỏe tâm thần ở các cơ sở có nguồn lực thấp và các can thiệp hỗ trợ sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội ở các cơ sở nhân đạo có nguồn lực thấp
  • Có kỹ năng giao tiếp tốt và là một người chơi đồng đội
  • Có kỹ năng viết và nói tiếng Anh tuyệt vời
  • Đã nhận được tài trợ nghiên cứu hoặc đã đóng góp đáng kể vào việc tài trợ nghiên cứu thành công
  • Có một hồ sơ xuất bản mạnh mẽ

 

Cách thức đăng ký

 

 • Cách thức đăng ký: Tất cả các ứng viên quan tâm được yêu cầu nhập học để lấy bằng sau tiến sĩ tại Đại học Copenhagen. Sau khi đăng ký, ứng viên có thể hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến cho giải thưởng này.
 • Tài liệu hỗ trợ: Ứng viên phải nộp đầy đủ các giấy tờ sau: Sơ yếu lý lịch Thư xin việc Văn bằng (Thạc sĩ và Tiến sĩ hoặc tương đương) Danh sách xuất bản đầy đủ Bản in lại riêng lẻ của tối đa 3 giấy tờ liên quan đặc biệt
 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải tuân thủ các yêu cầu chính thức của chương trình Tiến sĩ.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Tài liệu về trình độ tiếng Anh có thể được ghi lại bằng một bài kiểm tra IELTS hoặc TOEFL xuất sắc.

 

Lợi ích

Đại học Copenhagen sẽ cung cấp mức lương bắt đầu từ 33.600 DKK / khoảng. 4,480 Euro. Tùy thuộc vào trình độ, có thể thương lượng bổ sung. Người sử dụng lao động sẽ trả thêm 17,1% vào quỹ lương hưu của bạn.

Apply Now

 

 

Shortlink: https://youthop.vn?p=2236

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network