Postdoctoral Scholarship at University of Copenhagen 2020

Founded in 1479, the University of Copenhagen is the second oldest institution for higher education in Denmark. It provides more than 200 academic programs for study in various fields including health sciences, humanities, law, life sciences, etc. The university promotes and nurtures intellectual, personal and professional development, leading to a life of purpose with distinction. They also provide a full educational environment for the students.

Application Deadline August 10, 2020

Brief Description

 • University: University of Copenhagen
 • Department: Faculty of Health and Medical Sciences
 • Course Level: Postdoctoral
 • Awards: Fully-Funded
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: Not Known
 • Nationality: International
 • The award can be taken in Denmark

Eligibility            

 • Eligible Countries: All nationalities
 • Acceptable Course or Subjects: Postdoctoral program in Nutrient-Specific Satiety
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria:
 • PhD in nutrition or molecular nutrition
 • Experience in designing and executing food preference experiments
 • Proven track record showing continuous scientific productivity in peer-reviewed journals
 • Independent thinking, and analytical aptitude for devising innovative scientific or technical solutions
 • Demonstrate the capacity for effective independent work and as part of a team
 • Demonstrate enthusiasm, motivation, flexibility and confidence

How to Apply

 • How to Apply: To be considered for the opportunity candidates must complete and submit an online application.
 • Supporting Documents: Applicants must submit a research project proposal, curriculum vitae, diplomas, and transcripts, grading scale, and letter of motivation, with their application.
 • Admission Requirements: Candidates must comply with the formal requirements of the PhD program.
 • Language Requirement: Documentation of English level can, for instance, be documented by an excellent IELTS or TOEFL test.

Benefits

The university provides monthly salary starts at 34,650 DKK/ approx. 4,650 Euro (April 2020-level). Depending on qualifications, a supplement may be negotiated. The employer will pay an additional 17.1 % to your pension fund.

Apply Now


Được thành lập vào năm 1479, Đại học Copenhagen là tổ chức lâu đời thứ hai về giáo dục đại học ở Đan Mạch. Nó cung cấp hơn 200 chương trình học tập để nghiên cứu trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm khoa học sức khỏe, nhân văn, luật pháp, khoa học đời sống, vv Trường đại học thúc đẩy và nuôi dưỡng sự phát triển trí tuệ, cá nhân và chuyên nghiệp, dẫn đến một cuộc sống có mục đích khác biệt. Họ cũng cung cấp một môi trường giáo dục đầy đủ cho các sinh viên.

Hạn chót nộp đơn: ngày 10 tháng 8 năm 2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học: Đại học Copenhagen
 • Khoa: Khoa Y tế và Khoa học Y tế
 • Cấp độ khóa học: Sau tiến sĩ
 • Giải thưởng: Được tài trợ đầy đủ
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Đan Mạch

Đủ điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch
 • Khóa học hoặc môn học có thể chấp nhận: Chương trình sau tiến sĩ về chất dinh dưỡng dành riêng cho dinh dưỡng
 • Tiêu chí được chấp nhận: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:
 • Tiến sĩ về dinh dưỡng hoặc dinh dưỡng phân tử Kinh nghiệm trong việc thiết kế và thực hiện các thí nghiệm ưu tiên thực phẩm
 • Hồ sơ theo dõi đã được chứng minh cho thấy năng suất khoa học liên tục trong các tạp chí đánh giá ngang hàng
 • Tư duy độc lập và năng khiếu phân tích để đưa ra các giải pháp khoa học hoặc kỹ thuật sáng tạo Thể hiện năng lực làm việc độc lập hiệu quả và là một phần của nhóm
 • Thể hiện sự nhiệt tình, động lực, linh hoạt và tự tin

Làm sao để đăng kí

 • Cách đăng ký: Để được xem xét cho các cơ hội, ứng viên phải hoàn thành và nộp đơn trực tuyến.
 • Tài liệu hỗ trợ: Ứng viên phải nộp đề xuất dự án nghiên cứu, sơ yếu lý lịch, văn bằng và bảng điểm, thang điểm và thư động viên, cùng với đơn đăng ký.
 • Yêu cầu nhập học: Ứng viên phải tuân thủ các yêu cầu chính thức của chương trình tiến sĩ.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Chẳng hạn, tài liệu về trình độ tiếng Anh có thể được ghi lại bằng một bài kiểm tra IELTS hoặc TOEFL xuất sắc.

Những lợi ích

Trường đại học cung cấp mức lương hàng tháng bắt đầu từ 34.650 DKK / khoảng. 4.650 Euro (cấp tháng 4 năm 2020). Tùy thuộc vào trình độ, một bổ sung có thể được đàm phán. Nhà tuyển dụng sẽ trả thêm 17,1% cho quỹ hưu trí của bạn.

Apply Now

Shortlink: https://youthop.vn?p=2015

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network