Postdoctoral Scholarship at Aarhus University

Founded in 1928, Aarhus University is the second-largest university and public universities in Denmark. It offers more than 1000 bachelor’s, master’s, doctoral, and research programs across disciplines. AU opens up doors nationally and internationally with a high rate of graduate employment and postgraduate study opportunities.

Application Deadline: September 25, 2020

Brief Description

 • University: Aarhus University
 • Department: Department of Engineering
 • Course Level: Postdoctoral
 • Awards: Salary
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: Two
 • Nationality: International
 • The award can be taken in Vietnam

Eligibility      

  • Eligible Countries: All countries
  • Acceptable Course or Subjects: Postdoctoral Position in Green Biorefining
  • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria:
  • Postdoctoral No. I:
  • Experience in pretreatment technologies.
  • Experience in process engineering
  • Experience in processing of green biomass.
  • Academic qualifications at the PhD level, preferably within biorefining.
  • Documentation of excellent skills within a relevant research area.
  • Good skills in communication of research results internationally, as evidenced by publications in peer-reviewed journals.
  • Experience in supervising students and teaching at a high academic level will also be a merit.
  • Postdoctoral No. II:
  • Experience in biomass conversion technologies for bio textile production.
  • Demonstrated knowledge of textile materials in a life cycle perspective, regarding properties and performance, technically, physically, chemically and environmentally. Good network/collaborations in the textile industry and knowledge environment, national and internationally
  • Academic qualifications at PhD level.
  • Documentation of excellent fundraising competences
  • Excellent skills in communication at both academic and public levels
  • Experience in supervising students and teaching at a high academic level will also be a merit.

How to Apply

 • How to Apply: To apply for the award, candidates are obligatory to apply through an online application form.
 • Supporting Documents: Curriculum Vitae, degree certificate, description of previous relevant merits and a complete list of publications, a statement of future research plans and letter of reference.
 • Admission Requirements: For taking admission, applicants must meet all the entry requirements of the university.
 • Language Requirement: Applicants must be fluent in English, both spoken and written. Before applying, applicants must check all the English language requirements.

Benefits

The Aarhus University will provide a salary to the winning candidates. Salary depends on seniority as agreed between the Danish Ministry of Finance and the Confederation of Professional Associations.

Apply now

________________________________________________________________________

Được thành lập vào năm 1928, Đại học Aarhus là trường đại học công lập và đại học lớn thứ hai ở Đan Mạch. Nó cung cấp hơn 1000 chương trình cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và nghiên cứu trên các lĩnh vực. AU mở rộng cánh cửa trong nước và quốc tế với tỷ lệ việc làm cao và cơ hội học sau đại học.

Hạn chót nộp đơn: 25/09/2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Aarhus
 • Sở: Kỹ sư
 • Cấp độ khóa học: Bậc sau Tiến sĩ
 • Giải thưởng: Hỗ trợ
 • Số lượng giải thưởng: 2
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Tất cả
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Việt Nam

Đủ điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả
 • Ngôn ngữ yêu cầu: Tiếng anh
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Học bổng sẽ được trao trong quá trình theo học chương trình sau Tiến sĩ ngành học Lọc sinh họ
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:
 • Postdoctoral No. I:
 • Có kinh nghiệm về công nghệ tiền xử lý.
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật quy trình.
 • Có kinh nghiệm xử lý sinh khối xanh.
 • Trình độ học vấn ở cấp độ Tiến sĩ, đặc biệt là trong quá trình lọc sinh học.
 • Tài liệu về các kỹ năng xuất sắc trong một lĩnh vực nghiên cứu có liên quan.
 • Có kỹ năng truyền đạt kết quả nghiên cứu ra quốc tế tốt, được thể hiện qua các bài xuất bản trên các tạp chí được bình duyệt.
 • Kinh nghiệm giám sát học sinh và giảng dạy ở cấp độ học thuật cao cũng sẽ là một điểm đáng khen.
 • Postdoctoral No. II:
 • Có kinh nghiệm về công nghệ chuyển đổi sinh khối để sản xuất dệt may sinh học.
 • Thể hiện kiến ​​thức về vật liệu dệt ở góc độ vòng đời, liên quan đến các đặc tính và hiệu suất, về mặt kỹ thuật, vật lý, hóa học và môi trường. Mạng lưới / hợp tác tốt trong ngành dệt may và môi trường tri thức, quốc gia và quốc tế
 • Trình độ học vấn ở trình độ Tiến sĩ.
 • Tài liệu về năng lực gây quỹ xuất sắc
 • Kỹ năng giao tiếp xuất sắc ở cả cấp độ học tập và công cộng
 • Kinh nghiệm giám sát học sinh và giảng dạy ở cấp độ học thuật cao cũng sẽ là một điểm đáng khen.

Làm sao để đăng ký

 • Cách đăng ký: Để đăng ký giải thưởng, các ứng cử viên bắt buộc phải đăng ký thông qua một mẫu đơn đăng ký trực tuyến.
 • Tài liệu hỗ trợ: Sơ yếu lý lịch, bằng cấp, mô tả các thành tích liên quan trước đây và danh sách đầy đủ các ấn phẩm, bài luận về kế hoạch nghiên cứu trong tương lai và thư giới thiệu.
 • Yêu cầu nhập học: Để được nhập học, ứng viên phải đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào của trường đại học.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Ứng viên phải thông thạo tiếng Anh, cả nói và viết. Trước khi nộp đơn, ứng viên phải đáp ứng tất cả các yêu cầu về tiếng Anh.

Những lợi ích

Đại học Aarhus sẽ trả lương cho các ứng viên nhận được học bổng. Mức lương phụ thuộc vào thâm niên theo thỏa thuận giữa Bộ Tài chính Đan Mạch và Liên đoàn các Hiệp hội nghề nghiệp.

Apply now

 

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network Nhà đẹp, Kênh homestay, Hostel, Villa, Resort, Khách sạn, Nhà Nghỉ

Shortlink: https://youthop.vn?p=2391

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network