PhD Scholarships at Bradford University 2021

Established in 1832, the University of Bradford is a public research university located in the city of Bradford, West Yorkshire, England. It offers various degree programmes. They provide high-quality teaching, underpinned by cutting-edge research with practical applications to solve tomorrow’s problems.

Application Deadline: January 27, 2021

Brief Description

 • University or Organization: University of Bradford
 • Department: NA
 • Course Level: PhD
 • Award: Full home tuition fees, monthly stipend, and research grant support
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International
 • The award can be taken in Vietnam

Eligibility        

 • Eligible Countries: All nationalities
 • Eligible Course or Subjects: PhD degree in Faculty of Health Studies, Faculty of Life Sciences, Faculty of Management, Law and Social Sciences.
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • Students should apply for their PhD as normal but mention that they are intending to apply for the WRDTP award in the funding section

How to Apply

 • How to Apply: For being enlisted in the programme, applicants must have to enrol in the PhD degree programme at the university.
 • Supporting Documents: Aspirants have to submit the academic transcripts of all the previous school attended, copy of passport and other relevant documents.
 • Admission Requirements: You will need to achieve an overall score of at least 80*, and sub-tests not less than 18 in Reading, 17 in Writing, 17 in Listening and 20 in Speaking if you require a Tier 4 visa.
 • Language Requirement: If English is not your first language, we ask for a minimum standard entry requirement of 6.0 IELTS (with subtests not lower than 5.5).

Benefits

Successful candidates will be awarded a studentship that covers full Home tuition fees, pays a monthly stipend at UKRI rates (£15,285 per year in 2020/21), and a Research Training Support Grant of £2000 to cover expenses, including travel and fieldwork.

Apply Now

________________________________________________________________________

Được thành lập vào năm 1832, Đại học Bradford là một trường đại học nghiên cứu công lập tọa lạc tại thành phố Bradford, Tây Yorkshire, Anh, cung cấp các chương trình đào tạo khác nhau với dịch vụ giảng dạy chất lượng cao, được củng cố bằng nghiên cứu tiên tiến với các ứng dụng thực tế để giải quyết các vấn đề cấp bách hiện nay của xã hội.

Hạn chót nộp đơn: 27/01/2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Bradford
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Bậc Tiến sĩ 
 • Giải thưởng: Toàn bộ học phí tại nhà, sinh hoạt phí hàng tháng và hỗ trợ tài trợ nghiên cứu
 • Số lượng giải thưởng: N/A
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Tất cả
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Việt Nam

Đủ điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Khoa Nghiên cứu Sức khỏe, Khoa Khoa học Đời sống, Khoa Quản lý, Luật và Khoa học Xã hội.
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, các ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí đã cho:
 • Sinh viên nên đăng ký tiến sĩ như bình thường nhưng hãy đề cập rằng họ có ý định đăng ký giải thưởng WRDTP trong phần tài trợ

Làm sao để đăng ký

 • Cách đăng ký: Để nhận học bổng, ứng viên phải đăng ký chương trình cấp bằng Tiến sĩ tại trường đại học.
 • Hồ sơ hỗ trợ: Thí sinh phải nộp bảng điểm học tập của tất cả các trường đã học trước đây, bản sao hộ chiếu và các giấy tờ liên quan khác.
 • Yêu cầu Nhập học: Bạn sẽ cần phải đạt được điểm tổng thể ít nhất là 80 và các bài kiểm tra phụ không dưới 18 phần Đọc, 17 phần Viết, 17 phần Nghe và 20 phần Nói nếu bạn yêu cầu thị thực Bậc 4.
 • Yêu cầu ngôn ngữ: Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn, chúng tôi yêu cầu đầu vào tiêu chuẩn tối thiểu là 6.0 IELTS (không kỹ năng nào dưới 5.5).

Những lợi ích

Các ứng viên đăng ký thành công chương trình sẽ được cấp học bổng bao gồm toàn bộ học phí Tại nhà, trả lương hàng tháng theo mức UKRI (£ 15,285 mỗi năm vào năm 2020/21) và Trợ cấp Hỗ trợ Đào tạo Nghiên cứu £ 2000 để trang trải chi phí, bao gồm cả đi lại và thực địa.

Apply Now

 

Shortlink: https://youthop.vn?p=2389

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network