PhD scholarship by TU Wien in Parameterized Complexity in Artificial Intelligence 2020

Vienna University of Technology (TU Wien) is one of the most prestigious universities of technology in the world. It offers world-class education and is committed to an international perspective at all levels. The university provides various courses that focused on engineering, computer science, and natural sciences. Here, students will gain transferable skills that help them manage the different roles they may take on over their career.

Application Deadline: September 30, 2020

 

Brief Description

 • University or Organization: TU Wien 
 • Department: N/A 
 • Course Level: PhD 
 • Award: Fully-Funded 
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: Not Known 
 • The award can be taken in Austria

Eligibility

 • Eligible Countries: If you want to know about nationality, please directly contact the employer.
 • Acceptable Course or Subjects: PhD degree programme in Parameterized Complexity in Artificial Intelligence.
 • Admissible Criteria: To be eligible, applicants must meet the following criteria:
 • Excellent mathematical skills.
 • Interest in discrete algorithms.
 • Expected to receive a Master’s degree in Computer Science or Mathematics within the next 12 months (or has already received one).
 • High motivation to succeed in academia.

How to Apply

 • How to Apply: In order to apply for the opportunity, please send your application to Robert Ganian (rganian AT ac.tuwien.ac.at).
 • Supporting Documents: Must curriculum vitae, short motivation letter, and a letter of recommendation or the name and email address of a referee.
 • Admission Requirements: Candidates are required to hold their previous certificates of degree.
 • Language Requirement: Very good English writing skills (no German language is required).

Benefits

TU Wien will provide the following benefits:

 • The starting date is flexible and the position is offered for 3.5 years, with the possibility of extension.
 • No teaching obligations (but teaching opportunities may be arranged upon request).
 • The funding will follow the FWF’s salary tables, starting at 31000 EUR gross/year for 30 hours/week.
 • A department that offers top research expertise, and a stimulating and supportive environment.
 • TU Wien is a great place for professional growth (e.g., the Austrian Science Fund offers multiple funding opportunities for young researchers to advance their independent scientific careers).

Apply Now

 

__________________________________________________________________

Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Chuyên Ngành Trí Tuệ Nhân Tạo Tại Đại Học Công Nghệ Vienna (TU Wien) 2020 

Đại học Công nghệ Vienna (TU Wien) là một trong những trường đại học danh tiếng nhất về công nghệ trên thế giới. Trường cung cấp nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới và cam kết hướng tới trình độ quốc tế ở mọi bậc. TU Wien cung cấp các khóa học khác nhau tập trung vào kỹ thuật, khoa học máy tính và khoa học tự nhiên. Tại đây, sinh viên sẽ đạt được các kỹ năng giúp họ quản lý các vai trò khác nhau trong sự nghiệp của mình.

Hạn chót nộp đơn: ngày 30 tháng 9 năm 2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: TU Wien
 • Sở: N / A
 • Cấp độ khóa học: Tiến sĩ
 • Học bổng: Miễn toàn bộ học phí
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số lượng học bổng: Không có số lượng cụ thể
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Áo

 

Điều kiện ứng tuyển

 • Các nước đủ điều kiện: Vui lòng liên hệ với bộ phận ứng tuyển để có thông tin cụ thể.  
 • Khóa học ứng tuyển: Chương trình cấp bằng tiến sĩ về Độ phức tạp tham số hóa trong trí tuệ nhân tạo.
 • Yêu cầu đầu vào: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:
  • Kỹ năng toán học xuất sắc.
  • Quan tâm đến các thuật toán rời rạc.
  • Dự kiến sẽ nhận được bằng Thạc sĩ về Khoa học máy tính hoặc Toán học trong vòng 12 tháng tới (hoặc đã nhận được bằng).
  • Động lực cao để thành công trong học thuật.
 • Yêu cầu về tiếng Anh: Kỹ năng viết tiếng Anh rất tốt (không yêu cầu tiếng Đức).

 

Cách thức đăng ký

 • Cách thức đăng ký: Để đăng ký, vui lòng gửi đơn đăng ký của bạn đến Robert Ganian (rganian AT ac.tuwien.ac.at).
 • Tài liệu hỗ trợ: Phải có sơ yếu lý lịch, đề xuất nghiên cứu và thư giới thiệu hoặc tên và địa chỉ email của người đề xuất, bằng tốt nghiệp cho chương trình học trước đó trước đó.
 • Yêu cầu ngôn ngữ: Kỹ năng viết tiếng Anh rất tốt (không yêu cầu tiếng Đức).

 

Lợi ích

TU Wien sẽ cung cấp các lợi ích sau:

 • Ngày bắt đầu học bổng linh hoạt và kéo dài trong 3,5 năm, có khả năng gia hạn.
 • Không có nghĩa vụ giảng dạy (nhưng cơ hội giảng dạy có thể được sắp xếp theo yêu cầu).
 • Khoản tài trợ sẽ tuân theo bảng lương của FWF, bắt đầu từ tổng 31000 EUR / năm trong 30 giờ / tuần.
 • Môi trường học tập cung cấp chuyên môn nghiên cứu hàng đầu và một môi trường khuyến khích và hỗ trợ phát triển.
 • TU Wien là một nơi tuyệt vời để phát triển nghề nghiệp (ví dụ: Quỹ Khoa học Áo cung cấp nhiều cơ hội tài trợ cho các nhà nghiên cứu trẻ để thúc đẩy sự nghiệp khoa học độc lập của họ).

Apply Now

 

Shortlink: https://youthop.vn?p=2147

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network