PhD scholarship at Queensland University, Australia 2020

The University of Queensland is one of the most reputable universities in the world that offers comprehensive ranges of study courses in Queensland. It is a higher education institution that focuses strongly on research and teaching. At Queensland, students will have access to a rigorous education in a supportive and creative environment. The university offers a range of study options and provides a world-class experience for its students.

Application Deadline: August 14, 2020

Brief Description

 • University or Organization: University of Queensland
 • Department: N/A
 • Course Level: PhD
 • Award: $28,092 per annum
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: Not Known
 • Nationality: International
 • The award can be taken in Australia

Eligibility

 • Eligible Countries: All nationalities.
 • Acceptable Course or Subjects: PhD degree program in Microwave Antenna Array Design and Implementation for Underwater Structural Inspections.
 • Admissible Criteria: To be eligible, applicants need one of the following approved degrees:
 • Must have a Master of Philosophy (or another research master’s degree).
 • Have a Bachelor’s degree from an approved university with at least honours class IIA or equivalent.
 • Coursework master’s degree with an overall grade point average of 5.65 on the 7-point UQ scale.
 • Postgraduate degree (at least one year full-time or equivalent) with an overall grade point average of 5 on the 7-point UQ scale, together with research experience. We will consider these applications on a case-by-case basis.
 • Bachelor’s degree plus at least 2 years of research experience, including research publications.

How to Apply

 • How to Apply: In order to gain access to this program, you are recommended to take admissionin the PhD degree coursework at the University of Queensland. Before submitting an application you should check your eligibility, prepare your documentation, and contact Dr. Adnan Trakic (a.trakic-at-uq.edu.au) to discuss your suitability for this application .
 • Supporting Documents: You must submit a CV, academic transcripts, degree certificates, password, and references/letters of recommendation with your application.
 • Admission Requirements: For taking admission, you need to meet entry requirements for your chosen program.
 • Language Requirement: If English is not your first language, you should provide evidence of English language ability: IELTS, TOEFL, or other acceptable proof. Please see the English Language Requirementssection for more details.

Benefits

The University of Queensland will offer scholarship of $28,092 per annum to students from all around the world for the academic session 2020/2021.

Apply Now


Đại học Queensland là một trong những trường đại học danh tiếng nhất trên thế giới cung cấp các khóa học toàn diện ở Queensland. Đây là một tổ chức giáo dục đại học tập trung mạnh vào nghiên cứu và giảng dạy. Tại Queensland, sinh viên sẽ được tiếp cận với một nền giáo dục nghiêm ngặt trong một môi trường hỗ trợ và sáng tạo. Trường đại học cung cấp một loạt các lựa chọn học tập và cung cấp trải nghiệm đẳng cấp thế giới cho sinh viên.

Hạn chót nộp đơn: ngày 14 tháng 8 năm 2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Queensland
 • Sở: Không có
 • Cấp độ khóa học: Tiến sĩ
 • Giải thưởng: $ 28,092 mỗi năm
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: Không biết
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Úc

Đủ điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch.
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Chương trình cấp bằng tiến sĩ về thiết kế và triển khai mảng ăng ten vi sóng cho việc kiểm tra kết cấu dưới nước.
 • Tiêu chí được chấp nhận: Để đủ điều kiện, ứng viên cần một trong những bằng cấp được phê duyệt sau:
 • Phải có bằng Thạc sĩ Triết học (hoặc bằng thạc sĩ nghiên cứu khác).
 • Có bằng Cử nhân từ một trường đại học được phê duyệt với ít nhất bằng danh dự hạng IIA hoặc tương đương. Khóa học thạc sĩ cấp bằng với điểm trung bình tổng thể là 5,65 trên thang điểm UQ 7 điểm.
 • Bằng sau đại học (ít nhất một năm toàn thời gian hoặc tương đương) với điểm trung bình chung là 5 trên thang điểm UQ 7 điểm, cùng với kinh nghiệm nghiên cứu. Chúng tôi sẽ xem xét các ứng dụng này trên cơ sở từng trường hợp.
 • Bằng cử nhân cộng với ít nhất 2 năm kinh nghiệm nghiên cứu, bao gồm các ấn phẩm nghiên cứu.

Làm sao để đăng kí

 • Cách đăng ký: Để được tiếp cận với chương trình này, bạn nên tham gia khóa học lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Queensland. Trước khi nộp đơn, bạn nên kiểm tra tư cách của bạn, chuẩn bị tài liệu của bạn và liên hệ với Tiến sĩ Adnan Trakic (a.trakic-at-uq.edu.au) để thảo luận về sự phù hợp của bạn cho ứng dụng này.
 • Tài liệu hỗ trợ: Bạn phải gửi CV, bảng điểm học tập, chứng chỉ bằng cấp, mật khẩu và tài liệu tham khảo / thư giới thiệu với đơn đăng ký của bạn.
 • Yêu cầu nhập học: Để tham gia, bạn cần phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào cho chương trình bạn đã chọn.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của bạn, bạn nên cung cấp bằng chứng về khả năng ngôn ngữ tiếng Anh: IELTS, TOEFL hoặc bằng chứng chấp nhận được khác. Vui lòng xem phần Yêu cầu về Tiếng Anh để biết thêm chi tiết.

Những lợi ích

Đại học Queensland sẽ cấp học bổng trị giá $ 28,092 mỗi năm cho sinh viên từ khắp nơi trên thế giới cho khóa học 2020/2021

Apply Now

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...