Ph.D. Scholarship – RMIT Vietnam

Founded in 2000, RMIT University is the Vietnamese branch of the Australian research university known in Australia as RMIT University.

Why study at RMIT University? By choosing RMIT, you are choosing a global university recognized for leadership and innovation in technology, design, and enterprise. You will learn from experts in your field of study while benefiting from strong industry connections and curriculum influenced by the latest industry trends. 

 

Application Deadline: July 31, 2020

Brief Description

 • University or Organization: RMIT University
 • Department: NA
 • Course Level: Ph.D.
 • Award: Tuition fee waiver and a monthly stipend
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: Vietnam Students
 • The award can be taken in Vietnam

 

Eligibility      

 • Eligible Countries: Vietnam
 • Eligible Course or Subjects: Ph.D. degree in any subject stream
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • Applicants must have a master degree with a distinction that includes a research component of at least 25 percent
 • Applicants must be Vietnamese

 

How to Apply

 • How to Apply: To being enlisted in the program, applicants must have to take admission to the university. Applicants can submit their Ph.D. application to enquiries@rmit.edu.vn
 • Supporting Documents: Submit certified copies of academic transcripts and graduation degree for all programs you have completed, curriculum vitae (cv), research proposal
 • Admission Requirements: Applicants must have to meet the following requirements:
 • Students must have a bachelor’s degree requiring at least four years of full-time study in a relevant discipline awarded with honors.
 • Applicants must have a master degree that includes a research component comprised of at least 25% of a full-time academic year with an overall distinction average
 • Language Requirement: Aspirants must have an English language certificate of an IELTS 6.5 or equivalent.

 

Benefits

The scholarship covers tuition fee waiver and a monthly stipend for three years at RMIT University in Vietnam.

Apply Now

_____________

Được thành lập vào năm 2000, Đại học RMIT Việt Nam là chi nhánh Việt Nam của trường đại học nghiên cứu Úc – Đại học RMIT 

Tại sao nên học tại Đại học RMIT? Bằng cách chọn RMIT, bạn đang chọn một trường đại học toàn cầu được công nhận về khả năng lãnh đạo và phát triển về công nghệ, thiết kế và doanh nghiệp. Bạn sẽ học hỏi từ các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu của bạn, đồng thời được hưởng lợi từ các kết nối và chương trình giảng dạy mạnh mẽ chịu ảnh hưởng của các xu hướng công nghiệp mới nhất.

 

Hạn chót nộp đơn: ngày 31 tháng 7 năm 2020

 

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học RMIT
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Tiến sĩ
 • Giải thưởng: Miễn học phí và trợ cấp hàng tháng
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Sinh viên Việt Nam
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Việt Nam

 

Đủ điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Việt Nam
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Bằng tiến sĩ trong bất kỳ luồng môn học nào
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:
 • Ứng viên phải có bằng thạc sĩ với sự khác biệt bao gồm thành phần nghiên cứu ít nhất 25%
 • Ứng viên phải là người việt nam

 

Làm sao để đăng ký

 • Cách đăng ký: Để được ghi danh vào chương trình, ứng viên phải nhập học tại trường đại học. Ứng viên có thể nộp hồ sơ tiến sĩ tới enquiries@rmit.edu.vn
 • Tài liệu hỗ trợ: Gửi bản sao có chứng thực bảng điểm học tập và bằng tốt nghiệp cho tất cả các chương trình bạn đã hoàn thành, sơ yếu lý lịch (cv), đề xuất nghiên cứu
 • Yêu cầu nhập học: Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau:
 • Sinh viên phải có bằng cử nhân cần ít nhất bốn năm học toàn thời gian trong một chuyên ngành liên quan được trao bằng danh dự.
 • Ứng viên phải có bằng thạc sĩ bao gồm một thành phần nghiên cứu bao gồm ít nhất 25% của một năm học toàn thời gian với mức trung bình khác biệt chung
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Những người mong muốn phải có chứng chỉ tiếng Anh đạt IELTS 6.5 hoặc tương đương.

 

Những lợi ích

Học bổng bao gồm miễn học phí và trợ cấp hàng tháng trong ba năm tại Đại học RMIT Việt Nam.

 

Shortlink: https://youthop.vn?p=2043

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network