Partial Scholarship for Undergraduate Students at Salford University 2020-2021

The University of Salford is a research-based higher education institution that provides students with theoretical knowledge and practical experience. It is globally known for its creative courses and committed to providing the best standards of education. At this university, students get many opportunities for enhancing their talent in a diverse field and building a bright future in their chosen fields. The university provides practical, work-based experience alongside traditional academic learning.

Application Deadline: 30/12/2020

Brief Description:

 • University or Organization: Salford University 
 • Department: NA
 • Course Level: Bachelor
 • Award: £5,000 
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International
 • The award can be taken in the UK

Eligibility:      

 • Eligible Countries: Vary
 • Eligible Course or Subjects: BSc (Hons) Building Surveying (Accelerated Full-Time), BSc (Hons) Quantity Surveying (Accelerated Full-Time), BSc (Hons) Architectural Design and Technology (Accelerated Full-Time), BSc (Hons) Construction Project Management (Accelerated Full-Time) and BSc (Hons) Property and Real Estate (Accelerated Full-Time).
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • Applicants must have their previous year degree

How to Apply:

 • How to Apply: you must have to take admission in one of the bachelor degree programs at the University of Salford. There is no separate application process for this application. You will be assessed when you apply for your chosen program of study.
 • Supporting Documents: You must submit a CV, academic certificates, and transcripts with your application.
 • Admission Requirements: Applicants must meet all the entry requirements of the university.
 • Required Language: evidence of an adequate level of English proficiency.

Benefits:

The University of Salford will provide £5000 to worldwide students who want to pursue accelerated degrees for the academic session 2020-2021.

Apply Now

 

________________________________________________________________________

 

Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Salford 2020/2021

Đại học Salford là một cơ sở giáo dục đại học dựa trên nghiên cứu cung cấp cho sinh viên kiến thức lý thuyết và kinh nghiệm thực tế. Trường được biết đến trên toàn cầu với các khóa học sáng tạo và cam kết cung cấp các tiêu chuẩn giáo dục tốt nhất. Tại trường đại học này, sinh viên có nhiều cơ hội để nâng cao tài năng của mình trong một lĩnh vực đa dạng và xây dựng một tương lai tươi sáng trong lĩnh vực mà họ đã chọn. Trường đại học cung cấp kinh nghiệm thực tế, dựa trên công việc cùng với học tập truyền thống. 

Hạn chót nộp đơn: 30/12/2020

Mô tả ngắn gọn:

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Salford
 • Sở: NA
 • Cấp độ: Cử Nhân
 • Giải thưởng: £5,000
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Anh

Đủ điều kiện:

 • Các nước đủ điều kiện: mọi quốc gia
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: BSc (Hons) Khảo sát xây dựng (Toàn thời gian), BSc (Hons) Khảo sát số lượng (Toàn thời gian), BSc (Hons) Thiết kế kiến trúc và Công nghệ (Toàn thời gian), BSc (Hons) Quản lý dự án xây dựng (Toàn thời gian) và BSc (Hons) Bất động sản (Toàn thời gian).
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:
 • Ứng viên phải có bằng năm trước của họ.

Cách thức đăng ký:

 • Cách đăng ký: bạn phải nhập học một trong các chương trình cấp bằng cử nhân tại Đại học Salford. Không có quy trình nộp đơn riêng cho ứng dụng này. Bạn sẽ được đánh giá khi đăng ký chương trình học đã chọn.
 • Tài liệu hỗ trợ: Bạn phải nộp CV, học bạ và bảng điểm cùng với đơn đăng ký của mình.
 • Yêu cầu: Ứng viên phải đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào của trường đại học.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Bằng chứng về trình độ tiếng Anh.

Những lợi ích:

Đại học Salford sẽ cung cấp £ 5000 cho sinh viên trên toàn thế giới muốn theo đuổi các bằng cấp tốc cho khóa học 2020-2021.

Apply Now

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network Nhà đẹp, Kênh homestay, Hostel, Villa, Resort, Khách sạn, Nhà Nghỉ

Shortlink: https://youthop.vn?p=2312

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network