(Paid Remote Internship/Full time) Global Health Business Development and Communications

📍 Washington, DC

🏢 Zenysis Technologies

 

Deadline: N/A

ZENYSIS GLOBAL IMPACT 

Zenysis is a technology company dedicated to building powerful, collaborative software that governments and international organizations require to confront some of the greatest challenges facing humanity. We target public and private sector institutions in need of data that are integrated, managed, and analyzed for use in program planning and management. We provide cost-effective, flexible solutions to enterprise-scale data integration challenges. We enable decision-makers to answer key questions such as which commodities to procure when and where; how to allocate human and financial resources; and which interventions to scale at different health system levels to improve quality of care, improve health service coverage and ultimately save lives. 

 

We are engineers, designers, data scientists, diplomats, project managers, and public health experts. As a global company, diversity of identity and experience is both a moral and business imperative. If you are excited to work with a dynamic and diverse team to solve problems at the intersection of technology, innovation, global health, and sustainable development, and you are a go-getter seeking an opportunity to grow and learn, please consider joining the Zenysis team in Washington D.C. 

 

Intern Job Description Overview 

At Zenysis, roles aren’t limited to narrowly scoped duties. With responsibilities ranging from business development, strategic communications, market research, and general administrative support, the Intern will need to be both organized and nimble. A large portion of the Intern’s role will support the business development and communications teams with administrative tasks; however, the Intern will also play a key role in curating business development leads and partnerships, supporting social media and other communications efforts, and strengthening knowledge management processes for the business development team. The Intern should be ready to take on routine administrative tasks as well as dynamic, ad-hoc, and more complex tasks. The position is required for a period of 14 – 16 weeks with the possibility of extension or transition to a part-time or full-time position with benefits. 

 

Responsibilities

Business Development (70%): 

 • Support capture and live business development efforts on proposal teams. Coordinate inputs to proposal development and contribute directly to proposals by undertaking background research and developing proposal materials such as capability statements, staff profiles, use cases, among others; 
 • Provide administrative support for partnership development and relationship management; • Monitor, track, and document business forward market through external resources (e.g. USG: beta.sam.gov, World Bank Portal, Foundation websites); 
 • Organize and support BD staff at virtual events or virtual conferences; 
 • Support company-wide recruitment efforts through implementing standardized SOPs and supporting the creation of policy manuals. 
 • Maintain a cloud-based filing system for scalable growth 
 • Update customer relationship management (CRM) tools and/or utilize and update excel trackers. 

Communications (30%): 

 • Support the administration of Zenysis social media accounts (LinkedIn, Twitter, Facebook), monitor partner accounts, develop content, and post on a daily/weekly basis; 
 • Support knowledge management and organization of internal communications resources using Google Drive and project management tools; 
 • Track global public health and global development conferences and events and manage application processes for speaking opportunities;
 • Support content development for conferences, webinars, and speaking opportunities. 

 

Qualifications

Whether you’re thinking through business strategy or developing social media materials, in day-to-day operations you have the resilience to thrive in ambiguous environments, and you are motivated by tight deadlines. You pride yourself on knowing when and where your team needs you most, and you rise to the occasion with flexibility and speed. 

 • Bachelor’s degree in business, information science, public health, international affairs, international development, communications, public affairs, or related discipline. 
 • Excellent verbal and written communication skills. Writing samples in multiple formats will be required. Past experience with business development, fundraising, and/or strategic communications and social media campaigns preferred.
 • Demonstrated success in paying attention to details, quality standards, and time management while juggling a myriad of tasks and deadlines. 
 • A genuine interest in technology and its application in the international development space demonstrated through your academic background, hands-on experience, or affiliated work in design, business development, operations, policy, product, or project management. Familiarity with global health and international development donors, such as USAID, CDC, The Gates Foundation, The Global Fund, GAVI, DFID, etc. preferred. 
 • Self-starter, who turns ambiguity into action by acknowledging what you know and don’t know; prior experience developing solutions to complex problems in a team environment is preferred. 
 • Diplomacy skills and confidence to work with colleagues, partners, donors, public officials, and program beneficiaries at all organizational levels, domestically and internationally. 
 • Ability to work remotely from home. 
 • Desire to be supervised by a colleague who is as interested in your growth and learning as s/he is in your performance

APPLY NOW 

 


Hạn chót nộp đơn: Không có

NHỮNG TÁC ĐỘNG TOÀN CẦU CỦA ZENYSIS

Zenysis là một công ty công nghệ chuyên xây dựng phần mềm hợp tác mạnh mẽ mà chính phủ và các tổ chức quốc tế yêu cầu để đương đầu với một số thách thức lớn nhất đối với nhân loại. Chúng tôi nhắm mục tiêu các tổ chức khu vực công và tư nhân cần dữ liệu được tích hợp, quản lý và phân tích để sử dụng trong lập kế hoạch và quản lý chương trình. Chúng tôi cung cấp các giải pháp linh hoạt, hiệu quả về chi phí cho các thách thức tích hợp dữ liệu ở quy mô doanh nghiệp. Chúng tôi cho phép những người ra quyết định trả lời các câu hỏi chính như mua hàng hóa nào khi nào và ở đâu; cách phân bổ nguồn nhân lực và tài chính; và can thiệp để mở rộng quy mô ở các cấp hệ thống y tế khác nhau để cải thiện chất lượng chăm sóc, cải thiện bảo hiểm dịch vụ y tế và cuối cùng là cứu sống con người.

 

Chúng tôi là các kỹ sư, nhà thiết kế, nhà khoa học dữ liệu, nhà ngoại giao, quản lý dự án và chuyên gia y tế công cộng. Là một công ty toàn cầu, sự đa dạng về bản sắc và kinh nghiệm là cả một mệnh lệnh đạo đức và kinh doanh. Nếu bạn hào hứng làm việc với một đội ngũ năng động và đa dạng để giải quyết các vấn đề tại giao điểm của công nghệ, đổi mới, sức khỏe toàn cầu và phát triển bền vững, và bạn là một người đi tìm kiếm cơ hội để phát triển và học hỏi, hãy xem xét tham gia đội Zenysis ở Washington D.C.

 

Mô tả công việc thực tập Tổng quan

Tại Zenysis, vai trò của thực tập sinh không giới hạn ở các nhiệm vụ trong phạm vi hẹp. Với các trách nhiệm từ phát triển kinh doanh, truyền thông chiến lược, nghiên cứu thị trường và hỗ trợ hành chính chung, thực tập sinh sẽ cần phải có tổ chức và nhanh nhẹn. Một phần lớn vai trò của thực tập sinh sẽ hỗ trợ các nhóm phát triển và truyền thông kinh doanh với các nhiệm vụ hành chính; tuy nhiên, thực tập sinh cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý các mối quan hệ và đối tác phát triển kinh doanh, hỗ trợ truyền thông xã hội và các nỗ lực truyền thông khác, và tăng cường các quy trình quản lý kiến ​​thức cho nhóm phát triển kinh doanh. Thực tập sinh nên sẵn sàng đảm nhận các nhiệm vụ hành chính thông thường cũng như các nhiệm vụ năng động, đặc biệt và phức tạp hơn. Vị trí này được yêu cầu trong khoảng thời gian 14 – 16 tuần với khả năng gia hạn hoặc chuyển sang vị trí bán thời gian hoặc toàn thời gian với các lợi ích.

 

Trách nhiệm

Phát triển kinh doanh (70%):

 • Hỗ trợ nắm bắt và nỗ lực phát triển kinh doanh trực tiếp trên các nhóm đề xuất. Phối hợp đầu vào để phát triển đề xuất và đóng góp trực tiếp vào các đề xuất bằng cách thực hiện nghiên cứu cơ bản và phát triển các tài liệu đề xuất như tuyên bố năng lực, hồ sơ nhân viên, trường hợp sử dụng, trong số những người khác;
 • Cung cấp hỗ trợ hành chính để phát triển quan hệ đối tác và quản lý mối quan hệ; 
 • Theo dõi, theo dõi và ghi lại thị trường chuyển tiếp kinh doanh thông qua các nguồn lực bên ngoài (ví dụ: USG: beta.sam.gov, Cổng thông tin Ngân hàng Thế giới, trang web Foundation);
 • Tổ chức và hỗ trợ nhân viên BD tại các sự kiện online hoặc hội nghị online;
 • Hỗ trợ các nỗ lực tuyển dụng trên toàn công ty thông qua việc thực hiện các tiêu chuẩn SOP và hỗ trợ tạo ra các hướng dẫn chính sách.
 • Duy trì một hệ thống nộp đơn dựa trên đám mây để tăng trưởng có thể mở rộng
 • Cập nhật các công cụ quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và / hoặc sử dụng và cập nhật trình theo dõi excel.

Truyền thông (30%):

 • Hỗ trợ quản trị các tài khoản truyền thông xã hội Zenysis (LinkedIn, Twitter, Facebook), giám sát tài khoản đối tác, phát triển nội dung và đăng hàng ngày / hàng tuần;
 • Hỗ trợ quản lý kiến ​​thức và tổ chức các tài nguyên truyền thông nội bộ bằng Google Drive và các công cụ quản lý dự án;
 • Theo dõi các hội nghị và sự kiện phát triển toàn cầu về sức khỏe cộng đồng và quản lý các quy trình ứng dụng cho các cơ hội phát biểu;
 • Hỗ trợ phát triển nội dung cho các hội nghị, hội thảo trên web và các cơ hội nói.

 

Trình độ chuyên môn

Cho dù bạn suy nghĩ thông qua chiến lược kinh doanh hoặc phát triển tài liệu truyền thông xã hội, trong các hoạt động hàng ngày, bạn có khả năng phục hồi để phát triển trong môi trường mơ hồ và bạn bị thúc đẩy bởi thời hạn chặt chẽ. Bạn tự hào về việc biết khi nào và nơi nhóm của bạn cần bạn nhất, và bạn vươn lên nhân dịp với sự linh hoạt và tốc độ.

 • Bằng cử nhân về kinh doanh, khoa học thông tin, y tế công cộng, các vấn đề quốc tế, phát triển quốc tế, truyền thông, công vụ hoặc các chuyên ngành liên quan.
 • Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và bằng văn bản tuyệt vời. Viết mẫu ở nhiều định dạng sẽ được yêu cầu. Kinh nghiệm trong quá khứ với phát triển kinh doanh, gây quỹ và / hoặc các chiến dịch truyền thông xã hội và truyền thông chiến lược được ưa thích.
 • Thể hiện thành công trong việc chú ý đến chi tiết, tiêu chuẩn chất lượng và quản lý thời gian trong khi tung hứng vô số nhiệm vụ và thời hạn.
 • Sự quan tâm thực sự đến công nghệ và ứng dụng của nó trong không gian phát triển quốc tế thể hiện qua nền tảng học vấn, kinh nghiệm thực tiễn hoặc công việc liên kết của bạn trong thiết kế, phát triển kinh doanh, vận hành, chính sách, sản phẩm hoặc quản lý dự án. Làm quen với các nhà tài trợ phát triển quốc tế và sức khỏe toàn cầu, như USAID, CDC, Quỹ Gates, Quỹ toàn cầu, GAVI, DFID, v.v.
 • Người biết tự bắt đầu, người biến sự mơ hồ thành hành động bằng cách thừa nhận những gì bạn biết và không nên biết; kinh nghiệm trước khi phát triển các giải pháp cho các vấn đề phức tạp trong môi trường nhóm được ưu tiên.
 • Kỹ năng ngoại giao và sự tự tin để làm việc với các đồng nghiệp, đối tác, nhà tài trợ, quan chức nhà nước và người thụ hưởng chương trình ở tất cả các cấp tổ chức, trong nước và quốc tế.
 • Có khả năng làm việc từ xa tại nhà.
 • Mong muốn được giám sát bởi một đồng nghiệp, người quan tâm đến sự phát triển và học hỏi của bạn như người ấy đang làm trong hiệu suất của bạn.

NỘP ĐƠN NGAY TẠI ĐÂY

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network Nhà đẹp, Kênh homestay, Hostel, Villa, Resort, Khách sạn, Nhà Nghỉ

Shortlink: https://youthop.vn?p=1927

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network