Youth Opportunities Blog

Học Bổng Toàn Phần Học Phí & Sinh Hoạt Phí Bậc Thạc Sĩ & Tiến Sĩ Tại Viện Công Nghệ Tokyo 2021

Đơn được mở để Đăng ký Học bổng Học viện Công nghệ Tokyo tại Nhật Bản năm 2021. Học bổng Chương trình Sau đại học Quốc tế của Đại học titech để học Thạc...

[Nhật Bản] Học Bổng Toàn Phần Rotary Yoneyama Memorial Tất Cả Các Bậc Tại Các Trường Đại Học Nhật Bản năm 2021

Hạn nộp: tháng 12/2020 cho 2 kì học mùa xuân và mùa thu Quỹ học bổng Rotary Yoneyama hỗ trợ sinh viên quốc tế đạt thành tích cao trong học tập, đồng thời lan...

Postdoctoral Scholarship at Aarhus University

Founded in 1928, Aarhus University is the second-largest university and public universities in Denmark. It offers more than 1000 bachelor’s, master’s, doctoral, and research programs across disciplines. AU opens up doors nationally and internationally...

PhD Scholarships at Bradford University 2021

Established in 1832, the University of Bradford is a public research university located in the city of Bradford, West Yorkshire, England. It offers various degree programmes. They provide high-quality teaching, underpinned by cutting-edge research...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network