Online Scholarship by IUBH University of Applied Sciences

 

 

Established in 1998, IUBH University of Applied Sciences offers English-language campus-based courses, dual German-language study programs as well as part-time and distance-learning courses in German and English. It offers study programmes on Bachelor’s and Master’s level with a strong focus on internationality and your career.

 

With the motive of rewarding students talent in Germany, the IUBH University of Applied Sciences is providing Online Scholarships. The programme is open for the academic year 2020/2021.

 

Application Deadline: December 31, 2020

Brief Description

  • University or Organization: IUBH University of Applied Sciences

 

 • Department: N/A

 

  • Course Level: Bachelor and Master

 

 • Awards: Save up to 66% study costs

 

 • Nationality: International.
 • Number of Scholarships: 3
 • The scholarship can be taken in Germany.

Eligibility

 

 • Eligible Countries: All nationalities.

 • Acceptable Course or Subjects: Sc. Data Science (180 ECTS), M.Sc. Computer Science in Cyber Security (60 ECTS), M.Sc. Artificial Intelligence (60 or 120 ECTS), M.Sc. Data Science (60 or 120 ECTS), MBA Master of Business Administration (60 or 120 ECTS), MBA in Big Data Management (90 ECTS), MBA in IT Management (90 ECTS), MBA in Marketing (90 ECTS), MBA in Engineering Management (90 ECTS), an MBA in Finance & Accounting (90 ECTS). 

 • Admissible Criteria: To be eligible, candidates must have to complete the following criteria: 

  • Open for female applicants who can demonstrate leadership and management potential in a global business environment both with extraordinary academic merits and with an established record of accomplishment of excellence in their chosen career. 

  • Students with a proven outstanding career achievement in a technical field that will contribute to the peer learning experience at IUBH. 

  • Candidates who possess the entrepreneurial spirit and have a proven track record of starting or bringing part of a start-up. 

  • Students who can show that they have completed an online programme, whether a short or long programme.

How to Apply

 • How to Apply: To grasp this opportunity, applicants must take admission in a Bachelor and Master’s Degree program at the University of Applied Sciences. Please make use of our Scholarship Calculator, fill it out, and complete the application, so our student recruitment team can work on your scholarship request. 
 • Supporting Documents: Candidates must submit a tabular CV, “Letter of Motivation” (1-2 DIN A4 pages, English), Diploma, Copy of your identity card and Passport photo with their application.
 • Admission Requirements: For taking admission, applicants must meet the academic entry requirements of the program.
 • Language Requirements: If your education has not been conducted in the English language, you will be expected to demonstrate evidence of an adequate level of English proficiency.

Benefits

IUBH Online gives you the chance to save study costs starting at 66%, when you are eligible for one of The grants. You will get a fully accredited German degree. The degree will not differ from the IUBH On-Campus degree. You even have the chance to do your last semester on campus in Germany with our SMART-Entry Option.

Apply Now

__________________________________________________________________

Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân, Bậc Thạc Sĩ Tại Đại Học IUBH

 

Được thành lập vào năm 1998, Đại học Khoa học Ứng dụng IUBH cung cấp các khóa học tiếng Anh trong khuôn viên trường, các chương trình học song ngữ tiếng Đức cũng như các khóa học bán thời gian và đào tạo từ xa bằng tiếng Đức và tiếng Anh. Trường cung cấp các chương trình học ở cấp độ Cử nhân và Thạc sĩ với trọng tâm là tính quốc tế và sự nghiệp của sinh viên.

Nhằm khen thưởng sinh viên tài năng ở Đức, Đại học Khoa học Ứng dụng IUBH đang cung cấp Học bổng Trực tuyến. Chương trình được mở cho năm học 2020/2021.

 

Hạn chót nộp đơn: ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

Mô tả ngắn gọn

  • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Khoa học Ứng dụng IUBHIUBBH
  • Sở: N / A
  • Cấp độ khóa học: Đại học và Thạc sĩ
  • Học bổng: Hỗ trợ từ 66% học phí
  • Chế độ truy cập: Trực tuyến
  • Số lượng học bổng: 3

 

 • Quốc tịch: Mọi quốc tịch

 

 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Đức

 

Điều kiện ứng tuyển

 • Các nước đủ điều kiện: Mọi quốc gia.
 • Khóa học ứng tuyển: Sc. Khoa học dữ liệu (180 ECTS), M.Sc. Khoa học Máy tính trong An ninh Mạng (60 ECTS), M.Sc. Trí tuệ nhân tạo (60 hoặc 120 ECTS), M.Sc. Khoa học dữ liệu (60 hoặc 120 ECTS), Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quản trị Kinh doanh (60 hoặc 120 ECTS), MBA về Quản lý Dữ liệu lớn (90 ECTS), MBA về Quản lý CNTT (90 ECTS), MBA về Tiếp thị (90 ECTS), MBA trong Quản lý Kỹ thuật (90 ECTS), MBA về Tài chính & Kế toán (90 ECTS).
 • Yêu cầu đầu vào: Để đủ điều kiện, ứng viên phải hoàn thành các tiêu chí sau:
  • Học bổng cho các ứng viên nữ, những người có thể chứng minh tiềm năng lãnh đạo và quản lý trong môi trường kinh doanh toàn cầu với cả thành tích học tập đặc biệt và có thành tích hoàn thành xuất sắc trong sự nghiệp đã chọn.
  • Những sinh viên có thành tích nghề nghiệp xuất sắc đã được chứng minh trong lĩnh vực kỹ thuật sẽ đóng góp vào trải nghiệm học tập đồng đẳng tại IUBH.
  • Ứng viên có tinh thần kinh doanh và có thành tích đã được chứng minh trong việc bắt đầu hoặc tham gia một phần công việc khởi nghiệp.
  • Những sinh viên có thể chứng tỏ rằng họ đã hoàn thành một chương trình trực tuyến, cho dù là một chương trình ngắn hay dài.

 

Cách thức đăng ký

 

 • Cách thức đăng ký: Để nắm bắt cơ hội này, ứng viên phải nhập học chương trình Cử nhân và Thạc sĩ tại Đại học Khoa học Ứng dụng. Vui lòng sử dụng Bộ tính học bổng của trường, điền vào và hoàn thành đơn đăng ký, để nhóm tuyển dụng sinh viên của trường có thể làm việc theo yêu cầu học bổng của bạn.
 • Tài liệu hỗ trợ: Ứng viên phải nộp CV dạng bảng, “Thư động viên” (1-2 trang DIN A4, tiếng Anh), Văn bằng, Bản sao chứng minh nhân dân và Hộ chiếu photo kèm theo hồ sơ.
 • Yêu cầu đầu vào: Để tham gia nhập học, ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào về học thuật của chương trình.
 • Yêu cầu đầu vào: Nếu chương trình trước đây của ứng viên không được thực hiện bằng tiếng Anh, ứng viên sẽ phải chứng minh bằng chứng về trình độ tiếng Anh phù hợp.

 

Lợi ích

IUBH Online mang đến cho sinh viên cơ hội tiết kiệm chi phí học tập tối thiểu 66%, khi sinh viên đủ điều kiện nhận một trong các khoản trợ cấp. Sinh viên sẽ nhận được bằng cấp được công nhận hoàn toàn của Đức. Bằng cấp sẽ không khác với bằng IUBH On-Campus. Sinh viên thậm chí có cơ hội thực hiện học kỳ cuối cùng của mình trong khuôn viên trường ở Đức với SMART-Entry của trường. 

Apply Now

 

Shortlink: https://youthop.vn?p=2230

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network